Show simple item record

State policy with regards to art crime

dc.contributor.advisorSimeunović, Dragan
dc.contributor.otherPolić, Suzana
dc.contributor.otherDamnjanović, Ivana
dc.creatorSamardžić, Renata I.
dc.date.accessioned2016-11-06T15:20:23Z
dc.date.available2016-11-06T15:20:23Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:41Z
dc.date.issued2016-09-23
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6937
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4045
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13629/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13638/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48334607
dc.description.abstractПроцењује се да годишњи приход од криминала у вези с уметнинама износи 2–6 милијарди долара, од којих већи део одлази на финансирање међународног организованог криминала и тероризма. Од периода Другог светског рата ова врста криминала развила се у трећу најпрофитабилнију криминалну грану, после нелегалне трговине оружјем и наркотицима. Истраживањем у раду биле су обухваћене различите категорије криминала у вези с уметнинама (крађе уметнина, вандализам, пљачке антиквитета, као и кривотворење уметнина) чија је заједничка црта − унапред осмишљена криминална активност. Истраживани су и карактеристични примери из историје криминала у вези с уметнинама, како у време мира, тако и у време рата, и посебно у конфликтима захваћеним зонама. Општи утисак је да природа и опасност овог типа (организованог) криминала није довољно схваћена у јавности, као ни међу представницима влада, којима је приоритет борба против дроге и финансијског криминала. Предмет истраживања у раду јесте криминал у вези с уметнинама (art crime) и последице које он узрокује по друштво. Генерална хипотеза је да се негативан ефекат (организованог) криминала у вези с уметнинама огледа у наношењу велике културне, духовне и материјалне штете и општем смањењу безбедности државе и грађана као поседника уметнина. Емпириjско истраживање у раду, засновано на статистичкој анализи структуре и кретања криминалитета у вези са културним добрима у Србији у периоду 2000−2014. године, имало је за циљ дескрипцију тог криминалитета у Србији у наведеном периоду, с појединим елементима предикције за наредни период. Истраживање у раду усмерено је на теоријску и емпиријску спознају природе, карактеристика и обима криминала у вези с уметнинама као савременог безбедносног проблема, како би се стекла сазнања, на нивоу научне дескрипције, систематизације и класификације, која би се могла применити за његово спречавање и сузбијање. Иако криминалитет у вези с уметнинама има дугу историју, колику и сама уметност, до сада је анализиран само мали део његовог широког спектра, због чега ће овај рад допринети детаљнијем сагледавању проблема art crime, кроз различите аспекте, на основу доступне литературе.sr
dc.description.abstractIt is estimated that the annual proceeds from art crime amounts to between 2 and 6 billion US dollars, most of which is used for financing international organised crime and terrorism. Since the Second World War, this type of crime has developed into the third most profitable criminal industry, following illegal arms trade and drug trafficking. The research encompasses different categories of art crimes (theft of artistic objects, vandalism, looting of antiquities, and forgeries) all of which share a common trait - they involve premeditated criminal activity. The research has included typical examples from the history of art crime, both in times of peace and during wars, and especially in conflict-affected zones. The general impression is that the nature and danger of this type of (organised) crime is not sufficiently understood by the public or by the representatives of the governments, for whom combating drug trafficking and financial crime seem to have priority. The subject matter of this thesis is art crime and the consequences that it causes to society. The general hypothesis is that the negative effect of (organised) art crime is manifested in the infliction of great cultural, spiritual and material damage and in decreasing the overall security of the state and its citizens as holders of the works of art. The purpose of empirical research presented in this study- based on the statistical analysis of the structure and trends of art crime in Serbia in the period between 2000 and 2014 - was to provide a description of the situation in Serbia regarding art crime in the observed period, offering certain elements of prediction for the future. The research was aimed at gathering theoretical and empirical knowledge of the nature, characteristics, and volume of art crime as a contemporary security issue in order to acquire the requisite knowledge on the level of scientific description, systematisation and classification, which could be used the prevention and suppression of art crime. Although art crime has had a long history, just as art itself, only a small portion of its broad spectrum has so far been analysed. This is why this study will contribute to a more detailed consideration of the problem of art crime through various aspects, based on the available literature.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectуметностsr
dc.subjectPolitical theoryen
dc.subjectpolitical historyen
dc.subjectmethodology of political sciencesen
dc.subjectкриминалsr
dc.subjectкрађе уметнинаsr
dc.subjectвандализамsr
dc.subjectкривотворењеsr
dc.subjectпљачкање антиквитета.sr
dc.titleПолитика државе према криминалу у вези с уметнинамаsr
dc.title.alternativeState policy with regards to art crimeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСимеуновић, Драган; Полић, Сузана; Дамњановић, Ивана; Самарджић, Рената И.; Politika države prema kriminalu u vezi s umetninama;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23464/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23463/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23464/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23463/Disertacija.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6937


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record