Show simple item record

Endangering of contemporary state in the process of globalization in XXI century

dc.contributor.advisorKreća, Milenko
dc.contributor.otherDamnjanović, Ivana
dc.creatorLutovac, Svetislav
dc.date.accessioned2016-11-06T15:20:21Z
dc.date.available2016-11-06T15:20:21Z
dc.date.available2020-07-03T09:42:53Z
dc.date.issued2016-09-24
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4038
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6935
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13572/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13634/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48336399
dc.description.abstractИако постоје различита схватања о улози државе у 21. веку, ми сматрамо да је држава правно лице са сталним становништвом, јасно дефинисаном територијом и влашћу способном да реализује суверенитет. Након указивања на главне карактеристике, као и критеријуме и, сходно томе, на битне класификације државе, ми закључујемо да се само у модерним демократским државама поштују права и слободе грађана, као што су слобода вериосповести или медија. Такође, ми истичемо и улогу невладиних организација и њихове разноврсне активности, од пружања хуманитарне помоћи до изградње капацитета и унапређивања институција на локалном, државном па и међународном нивоу.Разматрајући проблеме који се односе на глобализацију, ми смо указали на неколико битних дефиниција и аргументе за и против глобализације. Навели смо различите аспекте глобализације и њихове последице по савремену државу, као што су политички, друштвени, технолошки, економски, као и еколошки и аспект глобализације у области културе и медија. Савремена држава је угрожена од стране многих фактора у 21. веку. Указали смо на претње од међународног тероризма, међународног организованог криминала и на демографске изазове, а посебно на глобалне миграције. Сматрамо да највећу опасност представља тероризам, подстакнут многим аспектима глобализације у 21. веку. У свету и даље постоје многе турбуленције, сукоби и опасности уз употребу силе и различитих облика насиља што доводи у питање основе хуманизма. Са друге стране, улога модерне државе у процесу глобализације подразумева да се оствари државна власт као и владавина права, очувају мир и националне вредности државе, заштите права и слобода грађана, итд. Осим тога, актуелни проблем демократског друштва односи се на одржавање нивоа пропорционалности између слободе и безбедности у 21. веку.sr
dc.description.abstractAlthough there are different opinions about the role of the state in the XXI century, we argue that it is legal entity with a permanent population, a defined territory and a clear authority capable to realize the sovereignty. After pointing out the main characteristics, as well as criteria and, according that, significant classification of the state, we have concluded that only in modern democratic states respect the rights and freedoms of citizens, such as freedom of the religion or media. We have also pointed out the role of the non-governmental organizations in their wide spread activities, from humanitarian aid to the capacity building and improvement of the institutions at the local, state or global level. Regarding globalization issuses, we have pointed out main definitions and arguments pro and against process of globalization. We have noted different aspect of globalization and their affects to the contemporary state, such as political and social aspects, technological aspects, economic aspects of globalization, as well as ecological aspects and aspects of globalization in the field of culture and media. Contemporary state has been endangered by many factors in the XXI century. We pointed out the threats of the international terrorism, international organized crime and demographic challenges, еsspecialy global migration. We think that the most dangerous threat is terrorism, encouraged by many aspects of globalization in XXI century. There are still around the world a lot of turbulences, conflicts and dangers with the use of force and various forms of violence which call into question the bases of humanism. On the other hand, the role of the modern state in the process of globalization is to achieve the state authority as well as the rule of law, to preserve peace and national values of a state, to protect the rights and freedoms of citizens, etc. Besides, the current problem of a democratic society is how to maintain the level of proportionality between freedom and security in this centuryen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectдржаваsr
dc.subjectStateen
dc.subjectглобализацијаsr
dc.subjectвластsr
dc.subjectсуверентитеsr
dc.subjectнационалне вредностиsr
dc.subjectмеђународни тероризамsr
dc.subjectмеђународни организовани криминал и демографски изазовиsr
dc.subjectglobalizationen
dc.subjectauthorityen
dc.subjectsovereigntyen
dc.subjectnational values international terrorismen
dc.subjectinternational organized crime and demographic challengesen
dc.titleУгрожавање савремене државе у процесу глобализације у 21. векуsr
dc.title.alternativeEndangering of contemporary state in the process of globalization in XXI centuryen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-ND
dcterms.abstractКрећа, Миленко; Дамњановић, Ивана; Лутовац, Светислав; Ugrožavanje savremene države u procesu globalizacije u 21. veku;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22978/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22977/Disertacija.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record