Show simple item record

Contemporary socio-political approaches to poverty alleviation in developing countries

dc.contributor.advisorČekerevac, Ana
dc.contributor.otherLakićević, Mira
dc.contributor.otherArandarenko, Mihail
dc.creatorPantelić, Ana
dc.date.accessioned2016-11-06T15:20:18Z
dc.date.available2016-11-06T15:20:18Z
dc.date.available2020-07-03T09:39:38Z
dc.date.issued2016-09-09
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6930
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4023
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13552/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13620/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48334095
dc.description.abstractСавремено друштво је обележено периодом вртоглаве иновације, подржане глобализацијом и технолошким развојем, који омогућавају демократизацију и активно учешће становништва у свакодневним социјално-економским и политичким процесима. Међутим, предности ових иновација нису доспеле до свих слојева становништва, будући да је скоро једна петина светског становништва остала заробљена у „зачараном кругу” сиромаштва из кога још увек није пронађен пут изласка. Овај рад се бави анализом појаве и ефеката сиромаштва у земљама у развоју, као и фактора који доприносе тој појави и савременим методама које се употребљавају да се оно ублажи. Научни допринос овог рада је у компаративној анализи савремених приступа планова и програма ублажавању сиромаштва у земљама у развоју. Други важан допринос односи се на закључке о могућности да се утврде дугорочна и одржива решења за третман феномена сиромаштва кроз активно учешће сиромашних у тим процесима. Рад почиње дефиницијом сиромаштва и анализом традиционалних историјских приступа овој појави, у циљу одређивања фактора који доприносе формирању и задржавању сиромаштва у земљама у развоју. Проучавањем класичних приступа може се разумети и повод за дефинисање алтернативних савремених приступа ублажавању сиромаштва. У раду се дефинишу и значајне разлике у карактеру и интензитету сиромаштва између развијених и земаља у развоју, са циљем објашњавања потребе за посебним приступима који су прилагођени реалним условима тих земаља. Аутор одбацује дефиницију сиромаштва као ендемске болести, уз аргумент да се сиромашни слојеви становништва могу третирати као потенцијални фактори процеса ублажавања па и елиминисања сиромаштва, сопственим ангажовањем за побољшање свог социјално-економског положаја. Након појмовног одређивања и разматрања нових теорија о сиромаштву, аутор закључује да је дошло до реконцептуализације појма сиромаштва кроз дубљу спознају о животима и потребама самих сиромашних категорија становништва. Овакав приступ „од основе ка врху” омогућио је да се сиромашни укључе у процесе дефинисања стратегија за ублажавање сиромаштва и помогао је v да се креирају нова решења која одговарају том сегменту становништва. Преласком са пасивног ка активном учешћу, приступи ублажавању сиромаштва у земљама у развоју бивају дефинисани концептом заједничке одговорности. У анализи ефеката савремених приступа, аутор се концентрише на улогу финансија у сиромаштву, односно на истраживање о тржишном приступу финансијске инклузије и државном приступу условних новчаних трансфера. Почевши од аргумента да је приступ финансијским услугама од великог значаја за сиромашно становништво, аутор истражује ефикасност финансијске инклузије у процесу ублажавања сиромаштва и детаљније анализира ефекат микрофинансија на овај сегмент становништва. Преласком на анализу социјалне политике и приступа од растућег значаја у свету, у раду се износи комплексна анализа условних новчаних трансфера и њиховог ефекта на постизање краткорочних и дугорочних резултата ублажавања сиромаштва, посебно у земљама у развоју. Применом инстердисциплинарног приступа истраживању сиромаштва, аутор повезује финансијску инклузију и условне новчане трансфере кроз студију случаја у Колумбији и закључује да су блиско повезани, а да се њиховом интеграцијом могу постићи још значајнији резултати. Кроз закључке емпиријског истраживања у Јужној Америци и анализу примене иновативних приступа, аутор указује на значај иновација и неопходност интердисциплинарног приступа и инклузије у процесу ублажавања сиромаштва у свету. Технолошке иновације чине савремено друштво ефикаснијим, продуктивнијим и богатијим, али могу имати значајну улогу у процесу ублажавања сиромаштва. Уколико се процесом привредног развоја не води рачуна о најсиромашнијим особама, тренд социјалне неједнакости ће се наставити, а човечанство ће бити лишено могућности коришћења потенцијалних благодети великог сегмента савременог друштваsr
dc.description.abstractContemporary society is marked by a period of dizzying innovation, spurred on by the phenomena of globalization and technological development, which have supported democratization and the active participation of citizens in everyday socioeconomic and political processes. However, these innovations have not reached everyone, given that one fifth of the world's population remains trapped, with no defined pathway out of the cycle of poverty. This dissertation offers an analysis of the evolution and effects of poverty in developing countries, as well as the factors contributing to this issue and the contemporary approaches that have been used to alleviate poverty. The dissertation's scientific contribution is its critical comparative analysis of contemporary approaches to poverty alleviation plans and programs in developing countries. Additionally, it offers conclusions that help define short-term and long-term sustainable solutions to poverty alleviation through the active engagement of the poor. The research begins with an analysis of the traditional historical approaches to poverty and its associated definitions, with the goal of determining which factors contribute to the formation and persistence of poverty in developing countries. Studying the classical approaches, one is able to understand the need for defining alternative contemporary approaches to poverty alleviation. The dissertation provides clarification as to the specific differences in the character and intensity of poverty in developed and developing countries, with the goal of demonstrating the need for targeted approaches, adapted to the conditions of each country. The author rejects the notion that poverty is an endemic problem, through the argument that the poor can be considered a potential partner in alleviating and even eliminating poverty via their engagement in the gradual improvement of their socioeconomic situation. After defining the relevant terms and analyzing newer theories related to poverty, such as the theory of human development, the author identifies a reconceptualization of poverty, grounded in a much deeper understanding of the lives and needs of the poor. This “bottom-up approach” has catalyzed the active participation of the poor in co-defining strategies for poverty alleviation, and has helped create approaches that fit the needs of this segment of the population. By transitioning from vii passive to active participation, contemporary socio-political approaches to poverty alleviation in developing countries are defined through the concept of coresponsibility. Analyzing the effects of these contemporary approaches, the author focuses on the role that finance plays in poverty, by analyzing the market-based financial inclusion approach and the government-led conditional cash transfer approach. Beginning with the argument that access to financial services is of crucial importance to the poor, the author analyzes the impact of financial inclusion on poverty alleviation processes, with a special focus on the role of microfinance. Transitioning to an assessment of social policy, the dissertation continues with a complex analysis of conditional cash transfers, an approach that is gaining global popularity, and their ability to support short-term and long-term poverty alleviation goals, particularly in the context of developing countries. Applying an interdisciplinary approach to poverty research, the author connects these two perspectives in a case study of the country of Colombia, concluding that financial inclusion and conditional cash transfer programs are intricately connected, and that their integration can lead to even greater impact. Through empirical research in South America and analyses of the application of innovative approaches, the author concludes by highlighting the importance of innovation, interdisciplinarity and inclusion in the process of worldwide poverty alleviation. Technological innovation has made contemporary society more efficient, connected and productive. However, if it does not support the needs of the poorest segment of the population, the trend of inequality will continue and mankind will have lost the opportunity to take advantage of the significant contributions of this segment of the populationen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсиромаштвоsr
dc.subjectpovertyen
dc.subjectземље у развојуsr
dc.subjectфинансијска инклузијаsr
dc.subjectмикрофинансијеsr
dc.subjectусловни новчани трансфериsr
dc.subjectзаједничка одговорностsr
dc.subjectсоцијално предузетништвоsr
dc.subjectиновацијаsr
dc.subjectодрживостsr
dc.subjectdeveloping countriesen
dc.subjectfinancial inclusionen
dc.subjectmicrofinanceen
dc.subjectconditional cash transfersen
dc.subjectcoresponsibilityen
dc.subjectsocial entrepreneurshipen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectsustainabilityen
dc.titleСавремени социјално-политички приступ ублажавању сиромаштва у земљама у развојуsr
dc.title.alternativeContemporary socio-political approaches to poverty alleviation in developing countriesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractЧекеревац, Aна; Лакићевић, Мира; Aрандаренко, Михаил; Пантелић, Aна; Savremeni socijalno-politički pristup ublažavanju siromaštva u zemljama u razvoju;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22288/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22289/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22288/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22289/IzvestajKomisije.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6930


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record