Show simple item record

Permanently neutral states in Europe in the post-cold war period : (1989-2011)

dc.contributor.advisorKnežević Predić, Vesna
dc.contributor.otherNakarada, Radmila
dc.contributor.otherJović, Dejan
dc.creatorNovaković, Igor S.
dc.date.accessioned2016-10-29T13:22:42Z
dc.date.available2016-10-29T13:22:42Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:33Z
dc.date.issued2016-09-30
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4120
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6895
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13710/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48410639
dc.description.abstractПредмет разматрања докторске дисертације је анализа промене статуса сталне неутралности у Европи у постхладноратовском периоду, односно деконструкција и објашњење елемената овог статуса, те разматрање како се они тумаче у одређеним временским периодима и одређеним системима међународних односа. Дисертација указује на кључне елементе који се тичу статуса сталне неутралности из мултидисциплинарне перспективе, а ради потпунијег сагледавања ове проблематике у оквиру Уводних разматрања, образложени су предмет и садржај истраживања, научни и друштвени циљеви, основне хипотезе, методи који су примењени у истраживању, ограничења тезе, као и очекивани резултати и научни допринос. Потом се износи појмовна диференцијација термина који су у вези са неутралношћу у односу на конкретни оружани сукоб и сталну неутралност, као и историјски контекст неутралности као спољнополитичког и безбедносног концепта. Изложена је генеза концепта неутралности од античког периода до данас, са специфичним фокусом на ХХ век као кључним периодом у коме су се формирала схватања шта статус сталне неутралности представља данас. Затим је дат преглед приступа неутралности из домена међународног права, као основе на којој почивају политички аспекти овог статуса. Обрађена је генеза статуса неутралности у односу на конкретни оружани сукоб и сталне неутралности у међународном праву, а потом и дебата која се водила о компатибилности статуса сталне неутралности са глобалним организацијама колективне безбедности, Друштвом народа и Уједињеним нацијама. Доминантна перспектива је била да систем колективне безбедности који функционише „у потпуности“ не може бити компатибилан са сталном неутралношћу, пошто је могућност за рат, односно оружани сукоб, сведена на минимум. Ипак, и Друштво народа и Уједињене нације биле су плод политичког компромиса оснивача, те су и даље постојале могућности за сталну неутралност, па се у дисертацији разматрају аспекти под којима су егзистенција, па чак и чланство стално неутралних држава у глобалним организацијама колективне безбедности могући. Посебна 5 пажња је дата дебати о могућностима приступања придруживања, односно приступања ових држава Европској заједници, односно Европској унији, а која се водила између стално неутралних држава и држава контролора...sr
dc.description.abstractThe objective of the doctoral dissertation is to analyze the change in the status of permanent neutrality in Europe in the post-Cold War period, and to deconstruct and explain the elements of this status, and to examine how they are interpreted in certain periods and certain systems of international relations. The dissertation examines the key elements of the status of permanent neutrality from the multi-disciplinary perspective. The subject and content of research, scientific and social objectives, the main hypotheses, methods applied in the study, limitations of the dissertation, as well as expected results and scientific contribution are explainedin the Introductory Remarks,for the purpose of a more comprehensive perception of this issue. After the Introductory Remarks thesis portrays a conceptual differentiation of terms related to regular neutrality (in relation to a particular armed conflict) and permanent neutrality, and the historical context of neutrality as a foreign policy and security concepts.The paper also presents genesis of the concept of neutrality from the antiquity period to the present, with a specific attention paid to the twentieth century as a crucial period when an understanding of what the status of permanent neutrality represents today was formed. An overview of approaches to neutrality in international law, as well as a debate on the compatibility status of permanent neutrality of the global collective security organizations, the League of Nations and the United Nations have been presented. The dominant perspective was that a “fully” functioning system of collective security may not be compatible with permanent neutrality, because the possibility of war or armed conflict had been reduced to a minimum.However, the League of Nations and the United Nations were the result of a political compromise made by the founders, and there were still opportunities for permanent neutrality. Hence the dissertation examines conditions under which the co-existence, or even permanent membership of the neutral countries in global organizations of collective security integration were deemed possible. Special attention is paid to the debate between permanently neutral countries and the controller countries, about the possibility for neutral countries to obtain an associate status or even to join the European Community / the European Union...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectстална неутралностsr
dc.subjectpermanent neutralityen
dc.subjectнеутралностsr
dc.subjectвојна неутралностsr
dc.subjectнесврстаностsr
dc.subjectНАТОsr
dc.subjectЕУsr
dc.subjectЗСБПsr
dc.subjectЗБОПsr
dc.subjectзаједничка одбранаsr
dc.subjectneutralityen
dc.subjectmilitary neutralityen
dc.subjectnon-alignmenten
dc.subjectNATOen
dc.subjectEUen
dc.subjectCFSPen
dc.subjectCSDPen
dc.subjectcollective defenseen
dc.titleСтално неутралне државе у Европи у постхладноратовском периодуsr
dc.title.alternativePermanently neutral states in Europe in the post-cold war period : (1989-2011)en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКнежевић Предић, Весна; Накарада, Радмила; Јовић, Дејан; Новаковић, Игор С.; Stalno neutralne države u Evropi u posthladnoratovskom periodu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23435/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23436/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record