Show simple item record

Specifics of methodological research in political sciences

dc.contributor.advisorArežina, Vera
dc.contributor.otherRadosavljević, Ivan,
dc.contributor.otherDanilović, Neđo
dc.creatorLazović-Jović, Emina
dc.date.accessioned2016-10-29T13:22:38Z
dc.date.available2016-10-29T13:22:38Z
dc.date.available2020-07-03T09:44:22Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6888
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=4104
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13686/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=517525335
dc.description.abstractМетодолошка истраживања су посебна врста научних истраживања. Питање методолошких истраживања сложено је и вишедимензионално и обухвата неколико битних сегмената. То је питање односа методологије, мета-методологије, теорије и мета-теорије, и као посебно питање издваја се и њихов однос са методолошким истраживањима. Скоро сва истраживања у ширем смислу су методолошка, јер се свако истраживање врши неким методама и техникама и може бити предмет строго методолошког истраживања. Дакле, два су основна разлога због којих тврдимо да се сва истраживања могу сматрати методолошким. Прво, зато што истражујемо предмет истраживања и уједно проверавамо ставове методологије, кроз процесе концептуализације и реконцептуализације и кроз пројект истраживања. Друго, могу постојати и искључиво методолошка истраживања, а она су углавном експериментална истраживања. Најкраће речено, сама примена, али и провера, методолошких сазнања у научним истраживањима већ јасно указује на то да су сва истраживања у исто време и методолошка. Када говоримо о специјалним експерименталним методолошким истраживањима, заправо мислимо на експерименте којима се утврђује ваљаност одређених метода, техника и поступака метода истраживања у лабораторијским и квази лабораторијским условима. Код методолошких истраживања користе се и развијају све методе, инструменти и поступци који се користе и у истраживањима других наука. Она проширују и продубљују већ постојећа научна сазнања о процесима научног истраживања. Оправдано се може поставити и питање да ли се написане методологије могу третирати као теоријска методолошка истраживања. Предмет методолошких истраживања су процедуре: 1) концептуализације и реконцептуализације; 2) израде пројекта истраживања и структуре и форме тих пројеката; 3) токови реализације истраживања и 4) карактеристике, могућности и практиковање одређених методолошких концепата. Сва методолошка истраживања су мета-методолошка. Истраживања о методу су мета-методологија...sr
dc.description.abstractMethodological research is a specific type of scientific research. The subject matter of methodological research is both complex and multidimensional and it comprises several essential segments. It explores relations between methodology, meta-methodology, theory and meta-theory, as well as their relationship to methodological research. Almost all types of research are, in their essence, methodological, because all research is conducted by application of a method or a technique and all research can be subject to strictly methodological research. Consequently, there are two main reasons why we maintain that all research can be considered methodological. Firstly, because we research the subject of research and, at the same time, test methodological conclusions through the processes of conceptualization and reconceptualization, as well as through the research project. Secondly, there exists purely methodological research and it is mainly experimental research. In short, the actual application and testing of methodological knowledge in scientific research clearly points to the fact that all research is methodological research. When we speak of special experimental methodological research, we refer to experiments that establish the validity of certain methods, techniques and actions of research methods in laboratory and quasi-laboratory settings. Methodological research applies and develops all methods, instruments and actions also used in research in other sciences. It expands and develops existing scientific knowledge about the processes of scientific research. It is, therefore, justified to pose the question whether it is possible to treat written methodologies as theoretical methodological research. The subject of methodological research are the following procedures: 1) conceptualization and reconceptualization; 2) execution of research projects, as well as structures and forms of these projects; 3) realization stages of research; 4) characteristics, potential and application of certain methodological concepts. All methodological research is meta-methodological. Research of methods is meta-methodology...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectметодологијаsr
dc.subjectmethodologyen
dc.subjectmeta-methodologyen
dc.subjecttheoryen
dc.subjectmeta-theoryen
dc.subjectmethodological researchen
dc.subjectscientific research methodsen
dc.subjectactivity and practice methodsen
dc.subjectteaching methodsen
dc.subjectмета-методологијаsr
dc.subjectтеоријаsr
dc.subjectмета-теоријаsr
dc.subjectметодолошка истраживањаsr
dc.subjectметоде научног истраживањаsr
dc.subjectметоде деловања и практиковањаsr
dc.subjectметодикаsr
dc.titleСпецифичности методолошких истраживања у политикологијиsr
dc.title.alternativeSpecifics of methodological research in political sciencesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-ND
dcterms.abstractAрежина, Вера; Даниловић, Неђо; Радосављевић, Иван,; Лазовић-Јовић, Емина; Specifičnosti metodoloških istraživanja u politikologiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23380/Disertacija.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/23381/IzvestajKomisije.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record