Show simple item record

Influence of education and professional training on reduction of recidivism risks of sentenced persons

dc.contributor.advisorJovanić, Goran
dc.contributor.otherIlić, Zoran
dc.contributor.otherStevanović, Zoran
dc.creatorIlijić, Ljeposava
dc.date.accessioned2016-10-10T06:34:47Z
dc.date.available2016-10-10T06:34:47Z
dc.date.available2020-07-03T09:31:32Z
dc.date.issued2016-06-14
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6758
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3954
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13276/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13364/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48256527
dc.description.abstractОбразовни третман који подразумева основношколско образовање и професионално оспособљавање представља врло важну карику у ланцу успешно спроведеног третмана, који значајно доприноси адекватној социјалној реинтеграцији бивших осуђеника. Научна литература бележи резултате који указују да је управо учествовање у образовним активностима, као и професионална обука прилагођена потребама појединца и тржишта рада, снажан фактор који може да редукује рецидивизам. У светлу кризе затвора, повећања броја затворске популације и све већег броја оних који се опет у затвор враћају, аутор у овој дисертацији наглашава важност коју образовни процес има на ефикасност извршења затворске казне. У циљу свеобухватног сагледавања повезаности и утицаја процеса основношколског образовања и професионалног оспособљавања на редукцију ризика рецидивизма и постизање позитивних промена у понашању осуђених, као општи циљеви и задаци докторске дисертације наводе се: утврђивање разлика у нивоу ризика у зависности од укључености у образовни процес; утврђивање директних и индиректних веза између образовног нивоа и ризика од рецидивизма; утврђивање директних и индиректних веза између укључености у образовни процес и ризика рецидивизма; утврђивање директних и индиректних веза и утицаја образовних процеса на постизање позитивних промена у понашању осуђених. Узорак истраживања чине подаци прикупљени из Упитника за процену ризика и потреба осуђених преко три године, личних листова и Извештаја стручних служби о понашању и владању осуђених. Из Упитника за процену ризика и потреба, прикупљани су подаци из свих четрнаест одељака, примарним и секундарним мерењем, односно, пре укључивања у образовни процес и након завршеног образовног процеса (образовне групе) групе која је укључена и приликом рекласификације и ревидирања Упитника групе која није била укључена у образовни процес (контролна група). Резултати истраживања указују на постојање разлика у скору ризика рецидивизма у зависности од укључености у образовни процес. Група испитаника која је учествовала у образовном процесу, генерално има мањи скор ризика од групе која није учествовала у образовном процесу. Секундарним мерењем скора ризика рецидивизма, утврђене су промене код обе групе. Група која је учествовала у образовном процесу бележи пад скора ризика рецидивизма, док група која није била укључена у образовни процес бележи благи пораст скора ризика рецидивизма. Наведене разлике су статистички значајне. У погледу модификације понашања, утврђено је да образовна група остварила одређени напредак који се огледа у позитивним променама у понашању према другима, већем залагању током обуке, на основу чега је више пута награђивана, чешће је рекласификована у повољнији третман и мање дисциплински кажњавана. Наведени резултати указују да је образовни процес остварује позитивне ефекте који се огледају у редукцији ризика рецидивизма и позитивним променама у понашању осуђених.sr
dc.description.abstractEducational treatment, comprised of primary education and professional training, represents a very important link in the chain of a successfully conducted treatment, which significantly contributes to adequate social reintegration of former convicts. Scientific literature records show that the participation in educational activities, as well as professional training customised to fit the needs of an individual and the job market, represent a powerful factor that could reduce recidivism. In the light of prison crisis, the increase in numbers of convicted persons, along with the increased number of those who return to prison, the author of this dissertation emphasizes the importance of the educational process in effectiveness of a prison sentence. In order to get a full insight into the connection and the influence of the primary education process and professional training to the reduction of recidivism risks and accomplishing positive changes in a sentenced persons' behaviour, the general objectives and goals of the PhD thesis are: ascertaining differences in a risk level, depending on the inclusion in the educational process; establishing direct and indirect connections between educational level and risks of recidivism; establishing direct and indirect influences and connections of educational processes on positive changes in the behaviour of convicted persons. Research sample is comprised of data collected from the Questionnaire for Risk and Needs Assessment of persons convicted to three or more years in prison, personal files and the Report of expert services regarding behaviour and conduct of the convicts. The Questionnaire for Risk and Need Assessment served as a source of data from all fourteen departments, and by primary and secondary measurement, i.e. before the inclusion in the educational process and after the completion of the educational process (educational groups) of the group included and during reclassification and revision of the Questionnaire of the group that was not included in the educational process (control group). The results of the research indicate that there is a difference in the recidivism risk score, depending on the inclusion in the educational process. The group of examinees, which participated in the educational process by and large, has a lower score risk than the group, which did not participate in the educational process. Secondary measurement of the recidivism risk score established changes in both groups. The group, which participated in the educational process, records a decrease of score of recidivism risk, while the group, which did not participate in the educational process, records a slight increase of score of recidivism risk. The aforementioned differences are statistically significant. In terms of behaviour modification, it has been established that the educated group achieved certain progress visible in the positive changes in the behaviour towards others; greater commitment during the training, owing to which they were awarded several times; it was more often reclassified into the more favourable treatment and was less subjected to disciplinary measures. These results show that the educational process produces positive effects visible in the reduction of recidivism risk and positive changes in the behaviour of the convicted persons.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацијуsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectосуђениsr
dc.subjectconvictsen
dc.subjectзатворsr
dc.subjectобразовни процесsr
dc.subjectосновношколско образовањеsr
dc.subjectпрофесионално оспособљавањеsr
dc.subjectризик рецидивизмаsr
dc.subjectресоцијализацијаsr
dc.subjectреинтеграцијаsr
dc.subjectprisonen
dc.subjecteducational processen
dc.subjectprimary educationen
dc.subjectprofessional trainingen
dc.subjectrecidivism risken
dc.subjectresocialisationen
dc.subjectreintegrationen
dc.titleУтицај образовања и професионалног оспособљавања на редукцију ризика рецидивизма код осуђених лицаsr
dc.titleInfluence of education and professional training on reduction of recidivism risks of sentenced personsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractЈованић, Горан; Илић, Зоран; Стевановић, Зоран; Илијић, Љепосава; Uticaj obrazovanja i profesionalnog osposobljavanja na redukciju rizika recidivizma kod osuđenih lica;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20256/IzvestajKomisije4922.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/20255/Disertacija4922.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record