Show simple item record

Synthesis and characterization of hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate and itaconic acid for controlled release of therapeutically active metal ions аpplication.

dc.contributor.advisorTomić, Simonida
dc.contributor.otherPerić Grujić, Aleksandra
dc.contributor.otherBožić, Biljana
dc.creatorVuković, Jovana S
dc.date.accessioned2016-10-10T06:34:23Z
dc.date.available2016-10-10T06:34:23Z
dc.date.available2020-07-03T09:25:29Z
dc.date.issued2016-07-14
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3983
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6751
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13373/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13522/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48269071
dc.description.abstractУ овој докторској дисертацији синтетисани су нови полимерни материјали као носачи за уградњу и контролисано отпуштање терапеутски активних јона метала, за примену у третману рана и регенерацији меког ткива. Способност контроле процеса локалног отпуштања уграђеног активног агенса, као и контроле постојећих и спречавање настанка нових инфекција, уз одговарајућу биолошку активност, обезбеђује успешно зарастање рана, што представља циљ овог рада. Полимеризацијом преко слободних радикала синтетисани су рН и температурно осетљиви хидрогелови на бази 2-хидроксиетил акрилата и итаконске киселине, при чему је вариран садржај итаконске киселине и на тај начин добијена Н серија хидрогелова. Уградњом бакар(II) јона у синтетисане хидрогелове добијени су хидрогелови CI серије. У циљу испитивања утицаја облика уграђеног метала на својства и понашање хидрогелова, извршена је хемијска редукција бакар(II) јона и тако добијена CR серија хидрогелова са редукованим бакром. Карактеризација све три серије хидрогелова извршена је применом инфрацрвене спектроскопије Фуријеовом (Fourier-овом) трансформацијом (ФТИР), скенирајуће електронске микроскопије (СЕМ), динамичко-механичке анализе (ДМА), диференцијално скенирајуће калориметрије (ДСК) и праћењем кинетике бубрења, као и рН и температурно осетљивог понашања при бубрењу...sr
dc.description.abstractIn this doctoral dissertation, the novel polymeric materials were synthesized as carriers for the incorporation and controlled release of therapeutically active metal ions, for the application in wound treatment and soft tissue regeneration. Ability to control the process of local release of incorporated active agent and managеment/prevention of infections, along with the appropriate biological activity, provides successful wound healing, which is the goal of this work. pH and temperature sensitive hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate and itaconic acid were synthesized by free radical polymerization, whereby the itaconic acid content was varied which resulted in H hydrogel series. CI hydrogel series was obtained by incorporation of copper(II) ions in synthesized hydrogels. In order to evaluate the influence of the incorporated metal form on the characteristics and behavior of the hydrogels, the chemical reduction of copper(II) ions was conducted and CR hydrogel series was obtained. The prepared hydrogel series were characterized by Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning electron microscopy (SEM), dynamic mechanical analysis (DMA), differential scanning calorimetry (DSC) and monitoring of swelling kinetics, as well as pH and temperature swelling behaviour...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/172026/RS//
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Basic Research (BR or ON)/172062/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subject2-хидроксиетил акрилатsr
dc.subject2-hydroxyethyl acrylateen
dc.subjecthydrogelen
dc.subjectcontrolled releaseen
dc.subjectantimicrobial activityen
dc.subjectbiocompatibilityen
dc.subjectwound treatmenten
dc.subjectхидрогелsr
dc.subjectконтролисано отпуштањеsr
dc.subjectантимикробна активностsr
dc.subjectбиокомпатибилностsr
dc.subjectтретман ранаsr
dc.titleСинтеза и карактеризација хидрогелова на бази 2-хидроксиетил акрилата и итаконске киселине за примену у контролисаном отпуштању терапеутски активних јона металаsr
dc.titleSynthesis and characterization of hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate and itaconic acid for controlled release of therapeutically active metal ions аpplication.en
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТомић, Симонида; Божић, Биљана; Перић Грујић, Aлександра; Вуковић, Јована С; Synthesis and characterization of hydrogels based on 2-hydroxyethyl acrylate and itaconic acid for controlled release of therapeutically active metal ions application.; Sinteza i karakterizacija hidrogelova na bazi 2-hidroksietil akrilata i itakonske kiseline za primenu u kontrolisanom otpuštanju terapeutski aktivnih jona metala;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/18815/Disertacija4947.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/18816/IzvestajKomisije4947.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record