Show simple item record

The nodal centres - determinant of sustainable development of system settlement in Zlatibor district

dc.contributor.advisorTošić, Dragutin
dc.contributor.otherFilipović, Dejan
dc.contributor.otherKrunić, Nikola
dc.creatorMilošević, Zoran G
dc.date.accessioned2016-09-18T07:48:23Z
dc.date.available2016-09-18T07:48:23Z
dc.date.available2020-07-03T08:27:08Z
dc.date.issued2016-07-07
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6574
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3871
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13007/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13123/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48207631
dc.description.abstractЦелокупна структура рада усмерена је на простор урбане географије односно мреже функционално најзначајнијих насеља као носилаца одрживог развоја Златиборског округа. У основи рада заступљен је функционално-процесни приступ и нодални регионализам базиран на скупу просторних односа и веза између хијерархијски и демографски хетерогених насеља. Применом ових принципа створен је услов егзактног детерминисања просторне и функцијске организације одрживог развоја система насеља Златиборског округа. Као основни очекивани резултат и допринос истраживања може се означити целовито сагледавање функцијског развоја нодалних центара и њиховог утицаја на социо-економску трансформацију осталих насеља. Идеја самог рада је да се географски сложен простор прикаже у светлу друштвено-економског развоја, а као основа даљег привредног развоја овог дела Републике Србије. Временски оквир рада обухватио је временски период од 1991. године до последњег пописа 2011. године, обзиром да су се у овом периоду десиле значајне промене у укупном друштвено-економском поретку земље. У мањим сегментима коришћени су подаци ранијих пописа у циљу квантитативног поређења различитих сегмената друштвене сфере. На основу постављеног предмета, циља и задатака истраживања постављене су хипотезе обједињене у: доминантној улози нодалних центара као геопросторног фактора на одрживи развој система насеља Златиборског округа; зависности развоја функционалних центара од структурних и демографских промена унутар социо-економског простора; комплементарности насеобинских специфичности и развојних потреба функционалних центара сублимираних у одрживом развоју социо-економске сфере насеља Златиборског округа; перспективном развоју фунцијских центара и интеграције у просторни систем нодалних насеља Србије; изражености диференцираног планирања и истраживања одрживог развоја комлексних гепросторних целина значајних за систем насеља Златиборског округа. Генералном поставком рада кроз пет поглавља аналитичким приступом извршена је анализа просторне организације нодалних и осталих насеља валоризовањем сложених интеракција унутар насеобинских структура, а преко вредности, размештаја и функцијских параметара. На основу изложеног проблемског приступа формулисан је закључак да је одржив развој система насеља заснован на следећим основама: главна подручја концентрације становништва су урбана окружења; велика условљеност друштвено-економског развоја система насеља заснован на гравитационо- подстицајним и поларизационим ефектима утицаја нодалних насеља; из процеса редистрибуције у оквиру активног становништва проистиче насеобинско- функцијска концентрација и развој осталих насеља.sr
dc.description.abstractThe overall structure of this study is focused on the area of urban geography or the network of the most important settlements as the bearers of the sustainable development in the Zlatibor District. The basic part of the study includes the functional - process approach and nodal regionalism based on a set of spatial relationships and connections between hierarchical and demographic heterogeneous settlements. By applying these principals, the condition for the exact determination of the special and functional organization of the sustainable development, in the system of settlements in the Zlatibor District has been created. A comprehensive overview of the functional development of nodal centers and their impact on the socio-economic transformation of other settlements can represent the basic expected result and contribution of this research. The idea behind the study is for the geographically complex area to be displayed in the light of socio-economic development, and as a basis for further economic development of this part of the Republic of Serbia. The time frame of the study includes the period from 1991 to the last census in 2011, given that significant changes in the overall socio-economic order of the country occurred in this period. In smaller segments, the data from previous censuses has been used in order to conduct quantitative comparison between different segments of the social sphere. Based on the set subject, objective and tasks of the research, the hypotheses that were set unified in: the dominant role of the nodal centers as geospatial factors on the sustainable development of the system of settlements in the Zlatibor District; dependency of the development of functional centers from the structural and demographic changes in the socio-economic environment; complementarity of settlements specifities and development needs of the functional centers , sublimated in the sustainable development of the socio-economic sphere of the settlements in the Zlatibor District; promising development of functional centers and the integration into spatial system of nodal settlements in Serbia; expressions of differentiated planning and research of Sustainable Development of complex geospatial units, significant for the system of settlements in the Zlatibor District. By generally organizing the study within five chapters, using analytic approach, an analysis of the spatial organization of nodal and other settlements by valorization of complex interactions within the settlements structures has been performed and through the values ,deployment and functional parameters. According to the previously stated problem-oriented approach, a conclusion is formulated, that the sustainable development of the system of settlements is based on the following grounds: main areas of concentration of the population are urban environments; high conditionality of the socio-economic development of the system of settlements based on the gravity-motivative and polarization effects of nodal settlements′ influence; the settlement- functional concentration and the development of other settlements stems from the process of redistribution within the active populationen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Географски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectурбана географијаsr
dc.subjecturban geographyen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjecthierarchyen
dc.subjectspatial relations and connectionsen
dc.subjectconcentration. integrationen
dc.subjectpolarizationen
dc.subjectодржив развојsr
dc.subjectнодални центриsr
dc.subjectхијерархијаsr
dc.subjectпросторни односи и везеsr
dc.subjectконцентрацијasr
dc.subjectинтеграцијаsr
dc.subjectполаризацијаsr
dc.titleНодални центри - детерминанта одрживог развоја система насеља Златиборског округаsr
dc.titleThe nodal centres - determinant of sustainable development of system settlement in Zlatibor districten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractТошић, Драгутин; Филиповић, Дејан; Крунић, Никола; Милошевић, Зоран Г; Nodalni centri - determinanta održivog razvoja sistema naselja Zlatiborskog okruga;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3783/IzvestajKomisije4585.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3782/Disertacija4585.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3783/IzvestajKomisije4585.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/3782/Disertacija4585.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6574


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record