Show simple item record

Law on challenging of debtor's legal actions

dc.contributor.advisorVasiljević, Mirko
dc.contributor.otherĐurđević, Marko
dc.contributor.otherČolović, Vladimir
dc.contributor.otherRadulović, Branko
dc.creatorŽivković, Mihajlo B.
dc.date.accessioned2016-09-18T07:46:57Z
dc.date.available2016-09-18T07:46:57Z
dc.date.available2020-07-03T09:06:39Z
dc.date.issued2016-07-06
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3873
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6565
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13012/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13124/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48196367
dc.description.abstractПраво побијања дужникових правних радњи представља уређен систем заштите интереса поверилаца у случајевима када дужник отуђењем сопствене имовине наноси штету својим повериоцима која се огледа у немогућности или смањеној могућности намирења њихових потраживања. Модерна права побијање дужникових правних радњи уређују са основним циљем да оно обезбеди контролу поступака предузетих од стране презадуженог дужника у случајевима када се таквим поступцима наноси штета повериоцима. Три различита интереса различитих страна, дужника, повериоца и противника побијања генеришу потребу за јасним али и довољно флексибилним решењима у оквиру права побијања. Сама правила о остваривању права побијања се разликују у односу на околност да ли је дужник у стечају или не, па зато говоримо о две врсте побијања, односно разликујемо право побијања изван стечаја од права побијања у стечају. Meђутим, иако се ова два права разликују у многим особеностима, заједничка нит свакако постоји, што оправдава јединствен начелни приступ формулисању њихових правила. Право побијања изван стечаја уређује овлашћење које поверилац има у случајевима када је дужник, отуђењем сопствене имовине, учинио себе неспособним за измирење обавеза. Из такве последице јавља се право на страни повериоца да овакав поступак учини без дејства у односу на њега чиме се, напослетку, омогућава намирење потраживања. Међутим, до остварења овог циља повериоцу на путу стоји обавеза доказивања одређених субјективних и објективних услова у погледу саме правне радње, дужника или противника побијања. Реч је о општим и посебним условима који зависе од врсте паулијанске тужбе коју је потребно искористити у одређеном случају, а сходно околностима.sr
dc.description.abstractThe right to challenge debtor’s legal actions is a well-organized system that protects the interests of creditors in those cases when the debtor damages his creditors by transferring his property, thus preventing the creditors from collecting the debt or making it less possible for them to collect it. The main purpose of the way the modern laws construe the challenging of debtor’s legal actions is to ensure control of actions taken by the insolvent debtor when these actions damage the creditors. The three different interests of the parties included – the debtor, the creditor and the opponent of challenging, create a need for clear and yet flexible solutions within the right to challenge. The rules on exercising the right to challenge are different based on whether the debtor is bankrupt or not. For this reason, we can differ between two types of challenges: the right to challenge in bankruptcy and the right to challenge out of bankruptcy. Even though these two rights are rather different, they are interrelated which justifies a unique approach to formulating their rules. The right to challenge out of bankruptcy defines the power given to creditor in case the debtor has made himself unable to fulfill his obligations by transferring his property. Such an outcome gives the creditor the right to make this action inapplicable to him, thus enabling him to collect the debt. However, in order to exercise his rights, the creditor needs to prove certain subjective and objective conditions related to the legal act itself, the debtor or the opponent of challenging. This refers to the general and special conditions that depend on the type of actio Pauliana that needs to be applied to a certain case, in accordance with the circumstances. Our law differentiates between six types of actio Pauliana: actio Pauliana dolosa, actio Pauliana culposa, actio Pauliana dolosa-culposa, actio Pauliana culposa-dolosa, actio Pauliana familiaria and actio quasi Pauliana. The success of creditor’s claim is also determined by the validity of the right to challenge out of bankruptcy. The challenged legal action is proclaimed invalid towards the challenger and the opponent of challenging has to accept that the creditor collects the debt from the subject of the challenged debtor’s legal action.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectправо побијањаsr
dc.subjectthe right to challengeen
dc.subjectпобијање дужникових правних радњиsr
dc.subjectпаулијанска тужбаsr
dc.subjectванстечајно побијањеsr
dc.subjectстечајно побијањеsr
dc.subjectоштећење поверилацаsr
dc.subjectActio paulianasr
dc.subjectchallenging debtor’s legal actionsen
dc.subjectaction Paulianaen
dc.subjectchallenge out of bankruptcyen
dc.subjectchallenge in bankruptcyen
dc.subjectdamage to creditorsen
dc.titleПраво побијања дужникових правних радњиsr
dc.titleLaw on challenging of debtor's legal actionsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractВасиљевић, Мирко; Ђурђевић, Марко; Чоловић, Владимир; Радуловић, Бранко; Живковић, Михајло Б.; Pravo pobijanja dužnikovih pravnih radnji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14399/IzvestajKomisije4587.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14398/Disertacija4587.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record