Show simple item record

The succes of adopting cartographic contents and perceptive abilities of students in primary school from first to fourth grade

dc.contributor.advisorМилојевић, Александар
dc.creatorРадивојевић, Дејан Ј.
dc.date.accessioned2016-09-14T11:00:52Z
dc.date.available2016-09-14T11:00:52Z
dc.date.available2020-07-04T13:54:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6533
dc.identifier.urieteze.pr.ac.rssr
dc.description.abstractОва докторка дисертација представља покушај да се превазиђу уочени недостаци у наставној пракси.Они се огледају у лошим резултатима ученика у области картографских садржала о оквиру наставе природе и друштва. Ученици ове садржаје веома те+шко усвајају , најчешће механички и без разумеваља. Разлози овоме су недовољан број часова за реализацију и неадекватан поступак обраде ових садржаја. Циљ истраживања је био утврђивање ефеката примене активних метода наставе при обради картографских садржаја на усвојена знања и у односу на перцептивне и спацијалне способности ученика. За реализацију циља изведен је експеримент са паралелним групама. Интевернишућа варијабла у експерименталној групи била је активна настава. Контролна група је радила на традиционалан начин. Постигнућа ученика у области знања након деловања експерименталног фактора утврђени су тестирањем посебно припремњеним тестом знања. Постигнућа у области перцептивних способности утврђена су одговарајућим тестовима способности.Прво тестирање је спроведено по завршетку експерименталног наставног рада. Извршено је и ретестирање ради утврђивања квалитета и трајности знања и способности. Тест знања садржао је 18 питања и задатака конципираних у 6 група од по 3 задатка. Свака група еквивалетна је једном од нивоа знања које је дефинисао Блум у таксономији наставних циљева за когнитивно подручје. Тестирање порцептивних способности учаника обављено је тестом перцептивног процесуирања IT-1 из батерија KOG-3и тестом специјалних способности KBT из батерије KOG 2. Истраживање је спроведено на узорку од 210 испитаника. Узорак су чинили ученици трећег разреда основних школа школске 2013/14. године у општинама Књажевац и Зајечар. Ово је случајни узорак, случајно изабрани подскуп укупне популације ученика трећих разреда основне школе у Србији. Узорак је пригодан јер је формиран избором тренутно доступних ученика. Узорак ученика је посматран са неколико аспекта. Посматрана су постигнућа на тестовима у оквиру формираних група према општем успеху у школи и према успеху из предмета Природа и друштва. Такође су разматрана постигнућа према полу испитаника и према месту у коме похађају наставу. Статистичке технике које су коришћене за обраду података су t-test, F- test и техника корелације. Најважнији закључци који проистичу из резултата истраживања су следећи:Примена активне методе у настави приликом реализације картографских садржаја довела је до квалитетнијих и трајних знања. Уочено је да ученици код којих је реализована активна настава значајно успешније, лакше и брже решавају задатке на тесту знања и на ретестирању. Нису запажене разлике између постигнућа испитаника различитог пола, мада смо очекивали бољи успех код мушкараца с обзиром на теоријске претпоставке о успешности у перцептивним и спацијалним способностима, што се може приписати узрасним каратеристикама ученика. Нису запажене разлике између постигнућа испитаника различитог места становања, мада смо очекивали бољи успех ученика са села с обзиром на то да су више упућена на природно окружење, што приписујемо подједнакој организованости наставе. Постоје статистички значајне корелације између успеха ученика и њихових постигнућа на тестовима знања и тестовима способности. Исте релације постоје између успеха у школи и времена потребног за решавање наведених тестова.sr
dc.language.isosccsr
dc.publisherУниверзитет у Приштини (Косовска Митровица), Учитељски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Приштини [Косовска Митровица]sr
dc.subjectнастава природе и друштваsr
dc.subjectкартографски садржајsr
dc.subjectактивне методе наставеsr
dc.subjectперцептивне способностиsr
dc.subjectучењеsr
dc.subjectуспех ученикаsr
dc.titleУспешност усвајања картографских садржаја и перцептивне способности ученика млађих разреда основне школеsr
dc.title.alternativeThe succes of adopting cartographic contents and perceptive abilities of students in primary school from first to fourth gradeen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NCsr
dcterms.abstractMilojević, Aleksandar; Radivojević, Dejan J.; Uspešnost usvajanja kartografskih sadržaja i perceptivne sposobnosti učenika mlađih razreda osnovne škole;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61325/dejan_radivojevic_dd.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/61326/izvestaj_dejan_radivojevic.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record