Show simple item record

The legal aspects of the control and risk management in joint stock insurance company

dc.contributor.advisorPetrović-Tomić, Nataša
dc.contributor.otherVasiljević, Mirko
dc.contributor.otherRohrbach, Wolfgang
dc.creatorStojković, Ljiljana M.
dc.date.accessioned2016-09-10T17:14:20Z
dc.date.available2016-09-10T17:14:20Z
dc.date.available2020-07-03T09:06:33Z
dc.date.issued2016-07-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3868
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6511
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12984/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:13005/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514366385
dc.description.abstractУ докторској дисертацији аутор обрађује правни режим контроле и управљања ризицима у друштву за осигурање према комунитарном праву и праву Републике Србије. Истраживање се базира на анализи позитивно-правних решења као и одређених решења која су им претходила, узимајући у обзир и преовлађујућa доктринарна схватања. Циљ је откривање правне природе и смисла односа који се успостављају у оквиру ових института, те њиховог значаја за унапређење и даљи развој корпоративног управљања у друштву за осигурање. У оквиру овог рада, аутор даје правну дефиницију института управљања ризицима и то анализирајући правну природу овог института као и његових саставних елемената – подинститута (контрола, ризик, и управљање), те долази до открића његове правне форме. Кроз откривање правне форме аутор доприноси расветљавању односа који се de iure и de facto успостављају у примени овог института, те бољем разумевању суштине ове превасходно економске материје. У дисертацији је приказан утицај нове парадигме, управљања ризицима кроз дужности и одговорности чланова управе, као и улогу и значај надзорног и регулаторног органа на развој управљања ризицима, те корпоративног управљања, pro futuro, у друштву за осигурање. Резултат истраживања је sui generis правна природа института управљања ризицима у друштву за осигурање и битно ревидиран правни положај органа друштва и њихових права, обавеза и одговорности као подинститута унутар института корпоративног управљања. На крају истраживања се потврђује почетна хипотеза која је присутна у читавом садржају рада и која се састоји у томе да управљање ризиком представља интегрални део правног односа који одређује и на коме се заснива корпоративно управљање са свим његовим конституентама, али који корпоративном управљању даје нову димензију и значај у остваривању циљева друштва.sr
dc.description.abstractIn her doctoral dissertation, the author examines the legal regime of control and risk management in the insurance company in relation to the Community Law and the Law of the Republic of Serbia. The study is based on the analysis of positive legal solutions as well as on the specific solutions that preceded them, taking into account the prevailing doctrinal beliefes. The goal was to reveal the nature and meaning of legal relationships that are established in the framework of these institutions, and also their relevance for the improvement and further development of corporate governance in the insurance company. In this paper, the author gives a legal definition of the institution of the risk menagement by analyzing both its legal nature and constituent elements – the subinstitutions (control, risk, and management), thus coming to the discovery of its legal form. By revealing the legal form of the institution, the author contributes to the enlightment of relations that are de iure and de facto established in its aplication, and to the better understanding of the essence of this primarily economic matter. The dissertation presents the impact of the new paradigm, the risk management through the duties and responsibilities of board members, as well as the role and importance of the supervisory and regulatory authority in the development of risk management and corporate governance, pro futuro, at the insurance company. The result of the research is sui generis legal nature of the institution of risk management in the insurance company and the significantly recast legal position of the company's authorities, and their rights, obligations and responsibilities as the sub-institutions within the Institution of Corporate Governance. At the end of the study, the initial hypothesis, being stated through the entire work, has been confirmed, showing that risk management is an integral part of the legal relationship which determines and establishes corporate governance with all its constituents, but one which adds it a new dimension and importance in achieving the goals of the company.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectконтролаsr
dc.subjectControlen
dc.subjectуправљање ризицимаsr
dc.subjectкорпоративно управљањеsr
dc.subjectсистем интерних контролаsr
dc.subjectсистем управљањаsr
dc.subjectдруштво за осигурањеsr
dc.subjectнадзор осигурањаsr
dc.subject„Солвентност II”sr
dc.subjectконтрола законитостиsr
dc.subjectRisk Managementen
dc.subjectCorporate Governanceen
dc.subjectInternal Controls Systemen
dc.subjectSystem of Governanceen
dc.subjectInsurance Companyen
dc.subjectInsurance Supervisionen
dc.subjectSolvency IIen
dc.subjectComplianceen
dc.titleПравни аспекти контроле и управљања ризицима у акционарском друштву за осигурањеsr
dc.titleThe legal aspects of the control and risk management in joint stock insurance companyen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractПетровић-Томић, Наташа; Васиљевић, Мирко; Рохрбацх, Wолфганг; Стојковић, Љиљана М.; Pravni aspekti kontrole i upravljanja rizicima u akcionarskom društvu za osiguranje;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14370/Disertacija4515.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14371/IzvestajKomisije4515.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record