Show simple item record

International legal protection of minorities with special reference to the status of Serbs in former Yugoslav countries

dc.contributor.advisorKrstić, Ivana
dc.contributor.otherKreća, Milenko
dc.contributor.otherMilisavljević, Bojan
dc.creatorLeposavić, Vladimir
dc.date.accessioned2016-09-10T17:14:18Z
dc.date.available2016-09-10T17:14:18Z
dc.date.available2020-07-03T09:06:29Z
dc.date.issued2016-07-01
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6508
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3858
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12961/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12998/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514337201
dc.description.abstractПредмет докторске дисертације, у ширем смислу, јесте научно сагледавање целокупности изазова који стоји пред светским друштвом када је у питању (правна) заштита мањина. У ужем смислу, предмет проучавања је питање међународноправне заштите мањина, која је према преовлађујућем opinio iurs doctorum-у, непотпуна и партикуларна. Стога се посебно анализирају општа важећа правила међународног права, а затим и позитивноправна решења и стандарди европског међународног права. Ова анализа подразумева, поред осталог, и освртање на материјалне изворе постојећег права мањина на међународном нивоу. Први део дисертације је посвећен концептуалној анализи већинског начела и потребе заштите мањина, и састоји се из два одељка. У првом одељку првог дела овог рада се говори о античким поставкама политичке организованости друштва, те о развоју идеје и праксе међународног конституционализма; други одељак посвећен је анализи начела народности и узрока међуетничких сукоба, закључно са описом и коментаром зачетака савремене међународноправне заштите мањина. Други део дисертације је о питању титулара и појма мањина. Први одељак другог дела дисертације говори о дихотомији индивидуалних и колективних људских права, као и о мањинским правима као „индивидуалним људским правима са колективном димензијом.“ Други одељак другог дела дисертације подељен је у неколико целина, где се најпре излаже о „претходном питању“ стварних и правних мањина. У наставку, врше се одговарајућа терминолошка прецизирања и описују покушаји дефинисања мањина у међународном праву. На посебном месту се анализирају национална и етничка припадност као основна обележја појма мањина, а затим детаљно анализира сваки од осталих елемената појма мањина – бројчани критеријум, услов недоминантног положаја, критеријум држављанске везе и субјективни елемент. Трећи део рада посвећен је положају мањина у савременом међународном праву, и подељен је у три главна одељка.sr
dc.description.abstractThe subject of this doctoral thesis, in a broad sense, is a rigorous scientific analysis of current challenges that global society faces when it comes to the (legal) protection of minorities. In a narrow sense, the object of the study is the issue of international legal protections of minorities, which, according to prevailing opinio juris doctorum, is incomplete and particular. Therefore, it specifically analyzes the general rules of international law as well as the legal solutions and standards of European law and includes a look back on the principal sources of existing international laws promulgated for the protection of minorities. The first chapter of this thesis consists of two sections is devoted to a conceptual analysis of the Majority principle and the need to protect minorities. The first section begins by recalling the ancient setting of the political organization of society and describes the process by which the ideas and practices of international constitutionalism developed. The second section considers the principle of nationality and the causes of inter-ethnic conflicts and ends with a description and commentary of the beginnings of the modern framework of international legal protections of minorities. The second chapter deals with the question of the rights-holder and the concept of minorities. The first section discusses the dichotomy of individual and collective human rights and minority rights as “individual human rights with the collective dimension." The second section is divided into several parts in which it elaborates on the “previous question" of de facto and de jure minorities. In addition, it clarifies the appropriate terminology and describes official attempts to define minorities in international law. In a separate place, it analyzes nationality and ethnicity as the basic features of the concept of minorities, and then analyzes in detail each of the remaining elements of the concept of minorities: numeric criteria, the requirement of non-dominant position, citizenship criteria and subjective element. The third chapter is dedicated to the situation of minorities in contemporary international law, and is divided into three main sections.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectмањинеsr
dc.subjectminoritiesen
dc.subjectмеђународна заштита мањинаsr
dc.subjectправа и обавезе мањинаsr
dc.subjectвећинско начелоsr
dc.subjectмеђуетнички конфликтиsr
dc.subjectположај и статус Србаsr
dc.subjectinternational legal protections of minoritiesen
dc.subjectminorities’ rights and duties majority ruleen
dc.subjectinter-ethnic conflictsen
dc.subjectthe position and status of Serbsen
dc.titleМеђународноправна заштита мањина са посебним освртом на положај Срба у земљама бивше СФРЈsr
dc.titleInternational legal protection of minorities with special reference to the status of Serbs in former Yugoslav countriesen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКрстић, Ивана; Милисављевић, Бојан; Крећа, Миленко; Лепосавић, Владимир; Međunarodnopravna zaštita manjina sa posebnim osvrtom na položaj Srba u zemljama bivše SFRJ;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14349/Disertacija4507.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14350/IzvestajKomisije4507.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record