Show simple item record

Alcoholism and drug adiction in rural areas of Serbia

dc.contributor.advisorMitrović, Milovan
dc.contributor.otherTodorović, Mirjana
dc.contributor.otherIgnjatović, Đorđe
dc.contributor.otherBovan, Saša
dc.creatorJovanović, Tatjana A.
dc.date.accessioned2016-09-10T17:14:17Z
dc.date.available2016-09-10T17:14:17Z
dc.date.available2020-07-03T09:06:22Z
dc.date.issued2016-06-27
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3850
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6505
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12924/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12981/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514337457
dc.description.abstractПредмет истраживања докторске дисертације је идентификација различитих аспеката алкохолизма и наркоманије у селима Србије. Алкохолизам као вид девијантног понашања, уз алкохол као најраспрострањенију ПАС, je занемарен друштвени проблем, посебно на селу, док се дрога сматра најчешћим и најутицајнијим узрочником нарушавања физичког и психичког здравља и поремећаја понашања код људи. Теоријско-практична анализа алкохолизма и наркоманије у сеоској средини базирала се на испитивању учесталости употребе алкохола и дрога међу сеоском популацијом, и на утврђивању повезаности ових образаца понашања са релевантним социо-демографским варијаблама: пол, узраст, материјални статус и место становања. Актуелност теме потврђена је и чињеницом да је учесталост алкохолизма и наркоманије велика, не само у градским срединама већ и у селима. Данас не постоји значајна разлика у узроцима, манифестацији и последицама алкохолизма и наркоманије у сеоским и градским срединама. Најрадикалније друштвене промене за последњих пола века доживело је српско село. Класично српско село нестаје, а уместо њега формира се такав рурални простор који поприма карактеристике града, стварајући елементе субурбаног са својим специфичностима. Успоставља се један социо-културни међупростор који карактерише неусклађеност традиционалних и модернизацијских образаца живљења. Анализи алкохолизма и наркоманије код нас приступало се и приступа у оквиру проучавања градских средина, док је село и сеоско окружење остало потпуно занемарено. О овим појавама у руралној средини писало се само посредно, узгред, у оквиру анализе неких других појава које су заузимале централно место. Социолошко-правна природа алкохолизма и наркоманије определили су садржину и структуру докторске дисертације. Рад се тематски састоји из две целине. У првом, теоријском делу, су применом анализе садржаја приказани приступи сагледавању различитих теоријских схватања у објашњењу настанка и III развоја социјалне патологије, и оног дела који се посебно тиче алкохолизма и наркоманије.sr
dc.description.abstractThe subject of the doctoral dissertation research is to identify the various aspects of alcohol and drug addiction in the villages of Serbia. Alcoholism as a form of deviant behavior, with alcohol as the most widely used psychoactive substance is neglected social problem, especially in the rural areas, and drug addicition is considered to be the most common and most influential cause of impairment of physical and mental health and behavioural disorders in humans. Theoretical and practical analysis of alcoholism and drug abuse in rural areas is based on the examination of the frequency of use of alcohol and drugs among the rural population, and determination of association of these behavioural patterns with relevant socio-demographic variables: gender, age, financial status and place of residence. The actuality of the subject is confirmed by the fact that the incidence of alcoholism and drug abuse is very high, not only in urban areas, but also in villages. Presently, there is no significant difference in causes, manifestations and consequences of alcoholism and drug abuse in rural and urban communities. The Serbian village has experienced the most radical social changes in the last fifty years. The conventional Serbian village is dissaperaing, and being substituted by rural area that takes on the characteristics of the city. In this way, a single socio-cultural gap is formed that is characterized by inconsistency between traditional and modern forms of life. The study of alcoholism and drug addiction in our research, as well as in other researches, was and still is approached within the study of urban areas, while the village and the rural environment remained totally neglected. These phenomena in the rural environments are addressed only indirectly, in the context of the analysis of other phenomena that have occupied a central place. Social-legal nature of alcoholism and drug abuse has influenced the direction of the contents and structure of the dissertation. The work consists thematically of two parts. In the first, theoretical part, through the application of the content analysis, different approaches to the various theoretical concepts in explaining the origin and V development of social pathology are presented, and the part that refers particularly to the alcohol and drug addiction.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Правни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectалкохолизамsr
dc.subjectalcoholismen
dc.subjectdrug addictionen
dc.subjectvillages in Serbiaen
dc.subjectнаркоманијаsr
dc.subjectсела у Србијиsr
dc.titleАлкохолизам и наркоманија у селима Србијеsr
dc.titleAlcoholism and drug adiction in rural areas of Serbiaen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМитровић, Милован; Тодоровић, Мирјана; Бован, Саша; Игњатовић, Ђорђе; Јовановић, Татјана A.; Alkoholizam i narkomanija u selima Srbije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14321/Disertacija4500.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/14322/IzvestajKomisije4500.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record