Show simple item record

Energy optimisation of the building envelope on the representative samples of the existing residentail buildings in Banja Luka

dc.contributor.advisorKrstić-Furundžić, Aleksandra
dc.contributor.otherPucar, Mila
dc.contributor.otherStanković, Milenko
dc.creatorGajić, Darija R.
dc.date.accessioned2016-09-10T17:12:28Z
dc.date.available2016-09-10T17:12:28Z
dc.date.available2020-07-02T16:22:35Z
dc.date.issued2014-05-28
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6493
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3817
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12809/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512996497
dc.description.abstractПотрошња енергије, која је у сталном порасту због индустријског развоја и повећања животног стандарда, доводи до несташице природних ресурса и загађења човјекове околине, што на глобалном нивоу, индиректно утиче на климатске промјене. Имајући у виду процјену да се око 51,8% укупне енергије троши у оквиру грађевинског фонда у Републици Српској, један од приоритетних и дугорочних циљева је истраживање енергетске оптимизације зграда. Основни задатак истраживања је одређивање репрезентативних узорака постојећих стамбених зграда града Бањалука, који представљају референтне зграде за примјену мјера у циљу енергетске оптимизације омотача. У раду се разматрају климатске карактеристике града Бањалука, које су релевантне за енергетску оптимизацију омотача. Предметно истраживање даје информације о адекватним материјалима за енергетску оптимизацију омотача. Такође, дају се и препоруке и методологија за енергетску оптимизацију омотача постојећих стамбених зграда на подручју града Бањалука и шире. Пројектовање и примјена мјера у циљу енергетске оптимизације омотача и обезбјеђивању топлотног комфора, захтијева да архитекта, као и остали стручњаци који учествују у пројектовању, посједују адекватна знања о овим мјерама и могућностима њихове примјене. Циљ је да се сагледају параметри енергетске ефикасности, специфична потрошња енергије за гријање и емисија CO2, репрезентативних узорака, да се анализирају мјере обнове, кроз енергетску и економску анализу адекватних материјала доступних на тржишту Босне и Херцеговине и да се установе референтни модели обнове омотача репрезентативних узорака. У раду се представљају анализе енергетских уштеда и исплативости примијењених мјера за енергетску оптимизацију омотача на конкретним примјерима. У циљу унапређења предметне регулативе на подручју Републике Српске, резултати истраживања дају, за климатске услове Бањалуке, адекватан приједлог поставке граничних/допуштених вриједности коефицијената пролаза топлоте. У истраживању се анализирају технички и економски параметри одабраних материјала и мјера за енергетску оптимизацију омотача зграда и утврђују конкретна унапређења омотача репрезентативних узорака постојећих стамбених зграда града Бањалука. Примјењени методолошки приступ и резултати омогућавају сагледавање параметара који утичу на потрошњу енергије за гријање у зградама и формирање референтних модела обнове омотача постојећих стамбених зграда...sr
dc.description.abstractThe energy consumption, constantly increasing due to industrial development and higher living standards, has been leading to impoverishment of both natural resources and environmental pollution, indirectly affecting the global climate change. Given the estimate that in the Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) about 51.8% of the total energy is consumed in the building stock, one of the priorities and long-term goals is the research of energy optimisation of buildings, as an important aspect of overall energy efficiency. The main task of research is to determine the representative samples of the existing residential buildings in Banja Luka, which are reference buildings for the implementation of measures aimed at energy optimization of the building envelope. This research discusses climatic characteristics of Banja Luka relevant for energy optimization of the building envelope. The research provides information on appropriate materials for energy optimization of the building envelope. In addition, the research provides recommendations and methodology for energy optimization of the existing residential building envelope in the city of Banja Luka and beyond. Design and implementation of energy efficiency measures in order to optimize the envelope and provide thermal comfort, requires that architects and other professionals engaged in designing possess adequate knowledge of the measures and their potential applications. The aim is to review the parameters of energy efficiency for representative samples, specific energy consumption for heating and CO2 emissions, and to analyse measures for refurbishment, through examining of appropriate materials available on the market of Bosnia and Herzegovina, in terms of energy and economy, and to establish reference models of refurbishment of the building envelope of representative samples. This research presents the analysis of energy savings and cost efficiency of measures applied to the energy optimization of the entire envelope of specified samples. Aiming to improve respective regulations in the Republic of Srpska, results of this research provide adequate proposals for maximum/limit of U-value [W/(m2K)] - thermal transmittance for the elements of the building envelope, for the climatic conditions of Banja Luka...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectенергетска оптимизација омотачаsr
dc.subjectenergy optimisation of building envelopeen
dc.subjectрепрезентативни узорциsr
dc.subjectобнова стамбених зграда града Бањалукаsr
dc.subjectунапређење топлотног комфораsr
dc.subjectенергетски аудит (преглед) зградаsr
dc.subjectенергетске уштедеsr
dc.subjectекономска исплативост мјера обновеsr
dc.subjectсмањење емисија CO2sr
dc.subjectrepresentative samplesen
dc.subjectrefurbishment of residential buildings in Banja Lukaen
dc.subjectimproved thermal comforten
dc.subjectenergy audit of buildingsen
dc.subjectenergy savingsen
dc.subjectprofitability of energy efficiency measuresen
dc.subjectreduction of CO2 emissionen
dc.titleЕнергетска оптимизација омотача репрезентативних узорака постојећих стамбених зграда града Бањалукаsr
dc.titleEnergy optimisation of the building envelope on the representative samples of the existing residentail buildings in Banja Lukaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКрстић-Фурунджић, Aлександра; Станковић, Миленко; Пуцар, Мила; Гајић, Дарија Р.; Energetska optimizacija omotača reprezentativnih uzoraka postojećih stambenih zgrada grada Banjaluka;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/381/Disertacija4479.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/381/Disertacija4479.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6493


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record