Show simple item record

Youth interwar periodical: study and bibliography; Молодëжная печать междувоенного периода: научный труд и библиография

dc.contributor.advisorVraneš, Aleksandra
dc.creatorTasić, Radmila
dc.date.accessioned2016-09-03T19:17:29Z
dc.date.available2016-09-03T19:17:29Z
dc.date.available2020-07-03T10:08:50Z
dc.date.issued2016-07-14
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3777
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6466
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12700/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48147727
dc.description.abstractУ периоду између два светска рата у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, односно Краљевини Југославији, периодика је била веома важан чинилац јавног живота. Комплексност друштвено-политичке ситуације тридесетих и четрдесетих година 20. века јасно се огледа у омладинској периодици тога доба. По завршетку Великог рата, покренут је велики број омладинских часописа и новина у којима млади јавно износе своје ставове, расправљају о бројним друштвеним проблемима и објављују своје књижевне радове. Тематска разноврсност часописа и новина пружа увид у различита интересовања и потребе младих људи тога доба. Омладинска периодика je подстицала рад младих на културном, просветном и економском препороду југословенског друштва. Њена актуелност превазилази националне границе, јер је, период између два светска рата, време живе културне интеракција балканских народа. Докторска дисертација се састоји из два дела - студије и библиографије. У студији су представљене формалне и садржајне карактеристике часописа, биографије уредника, сарадника и значајних личности тога доба. Аналитичка и анотирана библиографија омладинске периодике између два светска рата је драгоцен извор информација за сва будућа социолошка, економска и културолошка истраживања. Омладинска међуратана периодика се ближи стогодишњици свога постојања, па је неопходно направити националну стратегију у циљу очувања овог немог сведока бурних друштвених превирања. Дигитализација периодике, као начин дугорочног очувања овог важног сегмента културне баштине, омогућила би да омладинска штампа постане још доступнија српској и светској јавности.sr
dc.description.abstractIn the period between the two World Wars in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, i.e. in the Kingdom of Yugoslavia, periodicals had an important role in public life. The complexity of the socio-political situation of the thirties and forties of the 20th century is clearly reflected in the youth periodicals of that time. After the Great War, a large number of youth magazines and newspapers have appeared, in which young people publicly express their views, discuss various social issues and publish their literary works. Thematic variety of magazines and newspapers provides insight into the different interests and needs of young people of that era. Youth periodicals encouraged work of youth in the cultural, educational and economic revival of the Yugoslav society. Its actuality transcends national borders, because the period between the two world wars is the time of lively cultural interactions of the Balkan peoples. The doctoral dissertation consists of two parts - studies and bibliography. The study presents formal and content characteristics of journals, biographies of editors, associates and important persons of the time. Analytical and annotated bibliography of youth periodicals between the two world wars is a valuable source of information for future sociological, economic and cultural research. Youth interwar periodicals come to the centenary of its existence, therefore it is necessary to create a national strategy in order to preserve this silent witness of tumultuous social upheaval. Digitalization of periodicals, as a way of long-term preservation of this important segment of the cultural heritage, would enable the youth periodicals to become more accessible to Serbian and international public.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectомладинска периодикаsr
dc.subjectyouth periodicalsen
dc.subjectомладински часописиsr
dc.subjectаналитичка библиографијаsr
dc.subjectродољубљеsr
dc.subjectјугословенска идејаsr
dc.subjectинтелигенцијаsr
dc.subjectженско питањеsr
dc.subjectyouth magazinesen
dc.subjectanalytical bibliographyen
dc.subjectpatriotismen
dc.subjectyugoslav ideaen
dc.subjectintellectualsen
dc.subjectwomen's rightsen
dc.titleОмладинска међуратна периодика: студија и библиографијаsr
dc.titleYouth interwar periodical: study and bibliography; Молодëжная печать междувоенного периода: научный труд и библиографияen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВранеш, Aлександра; Тасић, Радмила; Omladinska međuratna periodika: studija i bibliografija; Youth interwar periodical: study and bibliography; Molodëžnaя pečatь mežduvoennogo perioda: naučnый trud i bibliografiя;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28404/Disertacija4429.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28405/Tasic_Radmila_N.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28404/Disertacija4429.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/28405/Tasic_Radmila_N.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6466


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record