Show simple item record

Identification of Alfalfa cultivars application of molecular markers in the initial phases of development plants

dc.contributor.advisorŽivanović, Tomislav
dc.contributor.otherŠurlan-Momirović, Gordana
dc.contributor.otherLekić, Slavoljub
dc.contributor.otherProdanović, Slaven
dc.contributor.otherBranković, Gordana
dc.creatorŠtrbanović, Ratibor T.
dc.date.accessioned2016-09-03T19:12:20Z
dc.date.available2016-09-03T19:12:20Z
dc.date.available2020-07-03T09:02:17Z
dc.date.issued2016-06-24
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6430
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3803
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12783/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48155663
dc.description.abstractУ обављеним истраживањима процењена је варијабилност десет различитих сората и партија луцерке. Оглед је изведен у акредитованим лабораторијама Института за заштиту биља и животну средину у Београду. Применом ISSR и RAPD молекуларних маркера извршено је груписање сродних генотипова луцерке, а конструисана филогенетска стабла су извршила груписање сората луцерке према генетичкој сродности у кластере. На гелу на коме се налазе различите сорте луцерке са прајмером OPB 10, могу се уочити разлике између сората луцерке. Молекуларном методом ISSR и коришћењем прајмера (GACA)4 и (TGTC)4 потврђене су разлике између испитиваних сората луцерке. Генетичке дистанце између десет проучаваних генотипова луцерке кретале су се у интервалу од 0,097 до 0,310. У анализи главних координата прве и друге осе објасниле су укпно 63,1 % генетичке варијабилности садржане у оригиналном сету података. Груписање података на основу анализе главних координата показало је сличност и са моделом груписања на основу кластер анализе. Јасно се може видети да је генотип Зајечарска 83 генетички најудаљенији од осталих проучаваних генотипова луцерке. Анализом молекуларне варијансе у укупној варијацији знатно веће варирање било је резултат диференцијације у оквиру група (98,22 %), него диференцијације између група (1,78 %). Применом теста убрзаног старења код десет различитих сората и партија луцерке, утврђена је значајност између партија семена, као показатељ виталности семена луцерке. Применом стандардног теста убрзаног старења на температури од 41 oC након излагања семена у времену од 72 h на свим испитиваним сортама, било је могуће детектовати партије семена које су биле виталније од других. Примена теста убрзаног старења модификованом методом, на температури од 45 oC у времену трајања од 120 h, утврђене су виталније партије семена код свих испитиваних сората луцерке. Испитивањем здравственог стања семена утврђена је толерантност према фитопатогеним микроорганизмима (гљивама) и утицај локалитета (партије семена) на варијабилност патогена семена исте сорте. Утврђени микроорганизми (гљиве) на семену луцерке утицале су на смањење укупне клијавости семена, што указује негативна корелациона међузависност.sr
dc.description.abstractThe aims of the investigation were to estimate variability of ten different cultivars and lots of alfalfa. The experiment was performed in accreditation laboratories of the Institute for Plant Protection and Environment, Belgrade. ISSR and RAPD molecular markers were clustered closely related genotypes of alfalfa and constructed phylogenetic trees were performed grouping cultivar of alfalfa according to their genetic relatedness in clusters. Gel that includes the different cultivars of alfalfa with a primer OPB 10, can spot the differences between cultivars of alfalfa. ISSR molecular method and using primers (GACA) 4 and (TGTC) 4 confirmed the differences between the cultivars of alfalfa. Genetic distans between ten studied alfalfa genotypes were in the range of 0,097 to 0,310. In the analysis of the main coordinates of the first and second axes are explain 63,1 % genetic variation contained in the original data set. Group data based on analysis of the main coordinates showed similarity with the model of grouping based on cluster analysis. We can clearly see that the genotype Zaječarska 83 genetically furthest from the other studied alfalfa genotypes. The analysis of molecular variance in total variation much greater variation was a result of differentiation within the group (98,22 %), but differentiation between groups (1,78 %). Applying the accelerated aging test in ten different cultivars and lots of alfalfa, determined significance between seed lots, as an indicator of the vitality of alfalfa seed. Using a standard accelerated aging test at a temperature of 41 ° C after exposure to the seed for a period of 72 h in all tested varieties, it is possible to detect the seed lots that were more vital than others. Application of accelerated aging by the modified method and at a temperature of 45 ° C for the duration of 120 h, were determined vital seed lot in all the cultivars of alfalfa. Seed health testing determined tolerance to phytopathogenic microorganisms (fungi) and effect of the site (seed lot) on the variability of the pathogen seed of the same variety. Fortified microorganisms (fungi) on seeds alfalfa resulted in the reduction of total seed germination, indicating a negative correlation interdependence.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectлуцеркаsr
dc.subjectalfalfaen
dc.subjectPCRsr
dc.subjectмолекуларни маркериsr
dc.subjectтест убрзаног старењаsr
dc.subjectздравствено стање семенаsr
dc.subjectPCRen
dc.subjectmolecular markersen
dc.subjectaccelerated aging testen
dc.subjectseed healthen
dc.titleИдентификација сората луцерке применом молекуларних маркера у почетним фазама развића биљакаsr
dc.titleIdentification of Alfalfa cultivars application of molecular markers in the initial phases of development plantsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЖивановић, Томислав; Шурлан-Момировић, Гордана; Лекић, Славољуб; Продановић, Славен; Бранковић, Гордана; Штрбановић, Ратибор Т.; Identifikacija sorata lucerke primenom molekularnih markera u početnim fazama razvića biljaka;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13408/Strbanovic_Ratibor_T.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13407/Disertacija4455.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13408/Strbanovic_Ratibor_T.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13407/Disertacija4455.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6430


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record