Show simple item record

The water use efficiency increase by maize under deficit irrigation

dc.contributor.advisorStričević, Ružica
dc.contributor.otherGajić, Boško
dc.contributor.otherKovačević, Dušan
dc.contributor.otherPejić, Borivoj
dc.contributor.otherKresović, Branka
dc.creatorTolimir, Miodrag M.
dc.date.accessioned2016-09-03T19:12:15Z
dc.date.available2016-09-03T19:12:15Z
dc.date.available2020-07-03T09:02:03Z
dc.date.issued2016-05-25
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6421
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3758
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12660/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48134671
dc.description.abstractСавремена пољопривредна производња за императив има економичну производњу здравствено безбедне хране, уз очување земљишта и воде, као природних ресурса. Примена редукованог наводњавања препознаје се као једана од могућности за смањење негативних утицаја суше са једне стране и уштеде воде и смањење утрошка енергије и радне снаге у пољопривредној производњи, са друге стране. Основни циљ истраживања предвиђених овом докторском дисертацијом јесте дефинисање потреба кукуруза за водом и рационалног режима наводњавања земљишта редукованим нормама заливања, и одређивање реалне евапотранспирације у условима водног стреса, која обезбеђује најбољу ефикасност коришћења воде наводњавања у дотичним агроеколошким условима. Циљ је такође да се утврди која је то најповољнија густина сетве у условима редукованог наводњавња, којим ће се остварити и високи приноси и ефикасност коришћења воде. Истраживања су обављена на експерименталном пољу за наводњавање Института за кукуруз “Земун Поље” у периоду од 2002. до 2005. године. Есперименталне парцеле величине 44,8 m2 различитих варијанти истраживања биле су постављене по шеми случајног блок распореда у четири понављања. Гајен је хибрид кукуруза ЗП 677 ФАО 600 групе зрења, у три различите густине: G1=54900 биљ.∙hа-1; G2=64900 биљ.∙hа-1 и G3=75200 биљ.∙hа-1. Примењено је пет режима наводњавања: Wо– природни водни режим земљишта (без наводњавања), Wi1, Wi2,Wi3 и Wi4 засновани на бази међусобног односа реалне (ЕТa) и референтне евапотранспирације (ЕТо) 0,4:1, 0,6:1, 0,8:1 и 1:1, респективно. Наводњавање је обављано методом орошавања, а додате количине воде наводњавањем мерене су водомером, за сваку варијанту проучавања. Током истраживања свакодневно је методом Penman-Monteith обрачунавана референтна евапотранспорација (ЕТо), динамика влажности земљишта мерена је декадно, термогравиметријским методом...sr
dc.description.abstractCost-effective production of organic food with preservation of soil and water, as natural resources, is the imperative of contemporary agricultural production. The application of deficit irrigation is recognised as one of the options for reducing adverse effects of drought on the one hand and saving water and reducing in both energy consumption and labour in agricultural production on the other hand. The main aim set up in this doctoral dissertation was to define water requirements of maize plants and the rational soil water status ensured by deficit irrigation and to determine actual evapotranspiration under conditions of water stress that would provide the best irrigation water use efficiency under given agro-ecological conditions. The objective was also to establish the most favourable sowing density under conditions of deficit irrigation due to which high yields and efficient water use would be achieved. The studies were carried out in the experimental field for irrigation of the Maize Research Institute, Zemun Polje in the 2002-2005 period. The experimental plot size was 44.8 m2. The plots with various variants of studying were set up according to the four-replicate randomised complete block design. The maize hybrid ZP 677 of FAO 600 was grown in the following three sowing densities: G1=54,900 plants hа-1; G2=64,900 plants hа-1 and G3=75,200 plants hа-1. The following five irrigation regimes were applied: Wо – rainfed regime of the soil (without irrigation), Wi1, Wi2,Wi3 and Wi4 regimes based on the ratio of actual evapotranspiration (ЕТa) to reference evapotranspiration (ЕТо) that amounted to 0.4:1, 0.6:1, 0.8:1 and 1:1, respectively. The sprinkling irrigation method was applied, while irrigation water amounts were measured by a water gauge for each variant of studying. Reference evapotranspiration (ЕТо) was daily computed by the Penman-Monteith method, while the dynamics of soil moisture was measured by the gravimetric method each ten days. During the growing season, phenological periods were registered and morphological traits of maize were monitored. After harvest, the ear length, number of kernel rows per ear and the number of kernels per row, as well as the 1000-kernel weight were determined...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectредуковано наводњавањеsr
dc.subjectdeficit irrigationen
dc.subjectactual evapotranspirationen
dc.subjectmaizeen
dc.subjectdensityen
dc.subjectwater use efficiencyen
dc.subjectirrigation water use efficiencyen
dc.subjectреална евапотранспирацијаsr
dc.subjectкукурузsr
dc.subjectгустинаsr
dc.subjectефикасност коришћења водеsr
dc.subjectефикасност коришћења воде додате наводњавањемsr
dc.titleПовећање ефикасности коришћења воде од стране кукуруза применом редукoвaног наводњавањаsr
dc.titleThe water use efficiency increase by maize under deficit irrigationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСтричевић, Ружица; Гајић, Бошко; Пејић, Боривој; Кресовић, Бранка; Ковачевић, Душан; Толимир, Миодраг М.; Povećanje efikasnosti korišćenja vode od strane kukuruza primenom redukovanog navodnjavanja;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13323/Disertacija4410.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13324/Tolimir_Miodrag_M.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13323/Disertacija4410.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13324/Tolimir_Miodrag_M.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6421


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record