Show simple item record

Determination of forest phytocoenoses of mt. Kosmaj by combining the standard phytosociological method with photointerpretation

dc.contributor.advisorCvjetićanin, Rade
dc.contributor.otherKnežević, Milan N.
dc.contributor.otherKrstić, Milun
dc.contributor.otherJanić, Milorad
dc.contributor.otherRakonjac, Ljubinko
dc.creatorStajić, Snežana A.
dc.date.accessioned2016-08-27T16:08:01Z
dc.date.available2016-08-27T16:08:01Z
dc.date.available2020-07-03T10:18:04Z
dc.date.issued2016-06-30
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6389
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3682
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12489/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513483676
dc.description.abstractКосмај је ниска (626 m) и по површини релативно мала острвска планина, која се налази 40 km југоисточно од Београда и припада планинама вулканског порекла. У геолошком и геоморфолошком смислу планина Космај састављена је од старијих, кредних флишних и кречњачких стена, са неколико пробоја серпентинита и гранитоида. Специфичан геолошки састав терена условио је и знатну педолошку разноврсност Космаја. На истраживаном подручју сва анализирана земљишта спадају у ред аутоморфних (терестричних) земљишта. Из класе неразвијених земљишта са грађом профила (А)-C или (А)-R констатовано је колувијално (делувијално) земљиште. Из класе хумусно-акумулативних земљишта са грађом профила А-C или А-R констатована су два типа земљишта: рендзина на лапоровитом кречњаку и хумусно-силикатно земљиште (ранкер). Из класе камбичних земљишта са грађом профила А-(B)- C или А-(B)-R констатована су три типа земљишта: еутрично смеђе земљиште (еутрични камбисол), кисело смеђе земљиште (дистрични камбисол) и смеђе земљиште на кречњаку (калкокамбисол). Из класе елувијално-илувијалних земљишта констатовано је илимеризовано земљиште (лувисол). Шумски покривач истраживаног подручја Космаја чине биљне заједнице листопадних храстових и букових шума. У циљу картирања и дефинисања шумске вегетације овог подручја, осим стандардних коришћени су и методи даљинске детекције. Основна подлога за картирање вегетације био је сателитски снимак RapidEye. Примењен је метод надгледане класификације - алгоритам Support Vector Machines (SVM) - метод подржавајућих (потпорних) вектора. На основу свих параметара SVM класификације, применом различитих вредности C параметра и типа кернела у овом истраживању показано је да укупна тачност у рангу 70% do 75.9%. Најбољу укупну тачност класификације дала је линеарна SVM класификација, са параметром C=100...sr
dc.description.abstractsoutheast of Belgrade and classified as a volcanic mountain. In terms of geology and geomorphology, Mt. Kosmaj is composed of old Cretaceous flysch and limestone bedrock, with several breakthroughs of serpentinite and granitoid rocks. The specific geology of the terrain brought about the considerable soil diversity of Mt. Kosmaj. All the studied soils of the research area belong to the class of automorphic (terrestrial) soils. The class of undeveloped soil with (A)-C or (A)– R soil horizons is represented by colluvial (delluvial) soil. The class of humusaccumulative soil with A-C or A-R soil horizons is represented by two soil types: rendzina on marly limestone and humus-siliceous soil (ranker). The class of cambic soil with A-(B)-C or A-(B)-R soil horizons is represented by three soil types: eutric brown soil (eutric cambisol), acid brown soil (dystric cambisol) and brown soil on limestone (calcocambisol ). The class of eluvial-illuvial soil is represented by illimerised soil (luvisol). The forest cover of the Mt. Kosmaj study area is composed of deciduous oak and beech forest communities. Besides the standard methods, we applied remote sensing in mapping and defining forest vegetation of the area. RapidEye satellite imagery was used as the basis for the vegetation mapping. A method of supervised classification - Support Vector Machine (SVM) Algorithm - the method of support vectors was applied. Based on all parameters of SVM classification, using different C parameter values and kernel types, the overall classification accuracy achieved in this research ranged from 70% to 75.9%. The linear SVM classification, with parameter C = 100 yielded the best overall classification accuracy. Its overall accuracy and kappa coefficient were 75.9% and 0.7 respectively. Regarding the class-wise accuracy, conifers proved to be the class with the highest user accuracy (98.2%), followed by beech Fagus moesiaca (K. Maly) Czecz.) with 83.1% and locust (Robinia pseudoacacia L.) with 81.25%...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectКосмајsr
dc.subjectKosmajen
dc.subjectarea of exceptional importanceen
dc.subjectforest biocoenosesen
dc.subjectremote sensingen
dc.subjectSVM classificationen
dc.subjectпредео изузетних одликаsr
dc.subjectшумске фитоценозеsr
dc.subjectдаљинска истраживањаsr
dc.subjectSVM класификацијаsr
dc.titleОдређивање шумских фитоценоза Kосмаја комбиновањем стандардног фитоценолошког метода и фотоинтерпретацијеsr
dc.titleDetermination of forest phytocoenoses of mt. Kosmaj by combining the standard phytosociological method with photointerpretationen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЦвјетићанин, Раде; Кнежевић, Милан Н.; Крстић, Милун; Јанић, Милорад; Ракоњац, Љубинко; Стајић, Снежана A.; Određivanje šumskih fitocenoza Kosmaja kombinovanjem standardnog fitocenološkog metoda i fotointerpretacije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30631/Stajic_Snezana_A.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30630/Disertacija4326.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6389


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record