Show simple item record

Forest types in the virgin forest Perucica

dc.contributor.advisorMedarević, Milan
dc.contributor.otherMilošević, Rajko
dc.contributor.otherGovedar, Zoran
dc.creatorLučić, Radovan J.
dc.date.accessioned2016-08-27T16:07:57Z
dc.date.available2016-08-27T16:07:57Z
dc.date.available2020-07-03T10:17:59Z
dc.date.issued2016-07-01
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6387
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3648
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12450/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513483420
dc.description.abstractОсновни задатак овог истраживања је био да се примјеном репрезентативног метода, а у складу са тренутно актуелним методама проучавања издвоје типови шума у прашуми Перућица и проуче основне карактеристике дефинисаних типова шума у горском и предпланинском појасу прашуме. Познавање шумских екосистема је основа за правилно газдовање шумама на биодиверзитетском нивоу и због тога је потребно упознати се са развојним процесима у природним шумама, односно прашумама. Ова истраживања су била усмјерена и на упознавање основних карактеристика шумских екосистема прашуме. Шуме букве и јеле и шуме букве, јеле и смрче чине највећи дио прашуме и њих карактерише висока производност, еколошка и структурна разноврсност и велика отпорност на све негативне утицаје. Недовољна досадашња истраженост типова шума у прашуми Перућица је иницирала ова истраживања. Издвајање типова шума полази од дефиниције да је тип шуме дио шумског комплекса подједнаких еколошких и развојно - производних карактеристика. Добијени резултати су коришћени да се издвоје прво еколошке јединице, а затим производни типови шума. Значај овог истраживања је и у детаљном и свеобу- хватном упознавању карактеристика земљишта и биљних заједница на истражива- ним површинама, а у сврху издвајања типова шума у комплексу шума прашуме Перућица. За ова истраживања коришћени су подаци добијени истраживањима у периоду од 2013 – 2015 године са двадест осам (28) огледних површина величине од 0,16 – 0,5 хектара. Конкретно на 28 огледних површина су утврђени сви елементи потребни за издвајање еколошких јединица и дефинисање типова шума. Резултатима истраживања је дефинисано седам (7) еколошких јединица у горском појасу прашуме и три (3) еколошке јединице у субалпијском појасу прашуме. Производним диференцирањем је издвојено девет (9) типова шума, а од тога шест (6) у горском појасу прашуме и три (3) у субалпијском појасу прашуме.sr
dc.description.abstractThe main task of this research was that by applying representatively method and complies with actual methods studying the isolate forest types in the virgin forest Perucica and understand the basic characteristics of defined types forests in mountainous and perymountain zone virgin forest. Knowledge of of forest ecosystems is the basis for proper forest management on biodiversity piece level and because of this is necessary be familiar with the development processes in natural forests or virgin forests. This research is focused on exploring the basic characteristic of forest ecosystems of the virgin forest. Beech and fir forests and forests of beech, fir and spruce make up the largest part of the virgin forest and them are characterized by high productivity, ecological and the structural variety and high resistance to all negative influences. Insufficient so far of research forest types in Perucica has initiated these surveys. Extracting forest types is based on the definition of the type of forest that part of the forest complex ecological and equitable development - productive traits. Obtained results were used to extract firstly ecological unit, and then the manufacturing forest types. The significance of this research is the detailed and comprehensive getting to know soil characteristics and plant communities in the studied areas, for the purpose of allocations of forest types in the complex forest Perucica virgin forest. For this study we used data gathered during exploration in the period 2013 - 2015, and with the twenty-eight (28) sample plots sizes from 0.16 to 0.5 hectares. Concrete terms on 28 sample plots were established all the elements required to extract ecological units and forest types. Research results is a defined seven (7) ecological unit mountainous area virgin forest and three (3) ecological unit subalpine belt of virgin forest. The production differentiation is a allocated nine (9) of forest types, of which six (6) in the mountainous area virgin forest and three (3) in the subalpine belt of virgin forest.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпрашумаsr
dc.subjectvirgin foresten
dc.subjectstructural featuresen
dc.subjectecological unitsen
dc.subjecttype of foresten
dc.subjectPerucicaen
dc.subjectструктурне карактеристикеsr
dc.subjectеколошка јединицаsr
dc.subjectтип шумеsr
dc.subjectПерућицаsr
dc.titleТипови шума у прашуми Перућицаsr
dc.titleForest types in the virgin forest Perucicaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractМедаревић, Милан; Милошевић, Рајко; Говедар, Зоран; Лучић, Радован Ј.; Tipovi šuma u prašumi Perućica;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30617/Lucic_Radovan_J.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30616/Disertacija4299.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30617/Lucic_Radovan_J.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30616/Disertacija4299.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6387


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record