Show simple item record

Morpho-anatomical and chemical traits of natural populations of species of genus Trifolium L.

dc.contributor.advisorDajić-Stevanović, Zora
dc.contributor.otherLugić, Zoran
dc.contributor.otherRadović, Jasmina
dc.contributor.otherVasiljević, Sanja
dc.contributor.otherVučković, Savo
dc.creatorPetrović, Mirjana P.
dc.date.accessioned2016-08-27T16:04:03Z
dc.date.available2016-08-27T16:04:03Z
dc.date.available2020-07-03T09:01:34Z
dc.date.issued2016-05-18
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6345
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3683
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12493/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48125967
dc.description.abstractTrifolium: T. pratense L., T. repens L., T. hybridum L., T. pannonicum Jack. и T. montanum L. Свака врста је била заступљена са већим бројем самониклих популација (минимално 5), различитог географског порекла унутар простора Републике Србије. Праћено је десет морфолошких параметара на појединачним биљкама које су узгајане у пољским условима. Састав суве материје утврђен је из просечног узорка Weende системом анализе. Анатомске карактеристике листа одређиване су анализом трајних препарата попречних пресека средње лиске тролиска (5 понављања по популацији). Садржај секундарних метаболита утврђен је применом спектрофотометријске методе (укупни феноли, флавоноиди и антиоксидативна активност), као и HPLC методом (изофлавони: даидзеин, генистеин, биоханин А и формононетин). Сви подаци обрађени су у програму Статистика 10 (StatSoft). Утврђено је постојање варијабилности проучаваног материјала. Разлике су се јавиле по свим групама особина, између врста, али и унутар врста (разлике између популација). Упоредном анализом је показано да је највиши просечан принос зелене масе по биљци (820 g) као и највећи број изданака (73.3) у двогодишњем истраживању дала је шведска детелина (T. hybridum); док су најмање вредности испољене код T. montanum (зелена маса – 55.07 g и 12.2 изданка). Ово су и најваријабилније особине, јер коефицијент варијације показује нашири опсег вредности. Шведска детелина (T. hybridum) се такође одликује највећим бројем интернодија (6.76 просек за две године) и највећим бројем бочних грана (6.55 просек за две године). Принос зелене масе опада из године у годину код црвене (T. pratense) и шведске детелине (T. hybridum), док код осталих врста расте или нема статистички значајних промена, што је случај са T. montanum...sr
dc.description.abstractMorphological, anatomical and chemical traits of five species of the genus Trifolium were studied. Researched species included: T. pratense L., T. repens L., T. hybridum L., T. pannonicum Jack., and T. montanum L. In the experimental study, each species was represented by a high number of wild population (at least 5) of a different geographical origin within the area of the Republic of Serbia. Ten morphological parameters were studied on individual plants grown in the field conditions. The composition of dry matter was determined from the average sample by Weende analysis system. Leaf anatomical traits were studied by analzses of the cross section of middle leaflet of trifoliate leaves (5 repetitions per population). The content of secondary metabolites was determined by spectrophotometry (total phenols, flavonoids and antioxidant activity) and HPLC (isoflavones: daidzein, genistein, biohanin A and formononetin). All data were processed in the computer program Statistika 10 (StatSoft). It was determined that there is expressed variability in the studied material. There were differences in all groups of traits, both inter- and intra-species (differences between populations). The comparative analysis showed that the highest average yield of green mass per plant (820 g) as well as the largest number of tillers (73.3), in the two-year study, was obtained in the Swedish clover (T. hybridum), while T. montanum exhibited the lowest values (weight was 55.07 g and the number of tillers was 12.2). These were the most variable traits upon the coefficients of variation. Alsike clover (T. hybridum) was characterized by the highest number of internodes (6.76 average for two years) and the highest number of side branches (6.55 average for two years). Yield of green mass decreased from year to year in the red clover (T. pratense) and alsike clover (T. hybridum), while in the other studied species it increased or had no statistically significant change such in the case of T. montanum. The biggest differences in the yield were found in T. pannonicum (average change in 2011. was 292%)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectдетелинеsr
dc.subjectcloveren
dc.subjectзелена масаsr
dc.subjectвисинаsr
dc.subjectлистsr
dc.subjectпротеиниsr
dc.subjectфенолиsr
dc.subjectантиоксидативна активностsr
dc.subjectфитоестрогениsr
dc.subjectgreen matteren
dc.subjectplant highten
dc.subjectleafen
dc.subjectcrude proteinsen
dc.subjectphenolicsen
dc.subjectantioxidant activityen
dc.subjectfitoestrogensen
dc.titleМорфо-анатомска и хемијска својства природних популација врста рода Trifolium L.sr
dc.titleMorpho-anatomical and chemical traits of natural populations of species of genus Trifolium L.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДајић-Стевановић, Зора; Васиљевић, Сања; Радовић, Јасмина; Лугић, Зоран; Вучковић, Саво; Петровић, Мирјана П.; Morfo-anatomska i hemijska svojstva prirodnih populacija vrsta roda Trifolium L.;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13166/Petrovic_Mirjana_P.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13165/Disertacija4327.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record