Show simple item record

Distance relay algorithms based on digital phase comparator

dc.contributor.advisorĐurić, Milenko
dc.contributor.otherŠkokljev, Ivan
dc.contributor.otherTasić, Dragan
dc.contributor.otherRajaković, Nikola
dc.contributor.otherStojanović, Zoran
dc.creatorZubić, Siniša Ј.
dc.date.accessioned2016-08-27T16:03:23Z
dc.date.available2016-08-27T16:03:23Z
dc.date.available2020-07-03T08:35:33Z
dc.date.issued2013-11-26
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6335
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3663
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12468/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45329679
dc.description.abstractУ дисертацији су презентовани нови алгоритми дистантних заштита базирани на фазној компарацији у временском домену. Представљени алгоритми су поређени са алгоритмима на бази дискретне Фуријеове трансформације (DFT) који се најчешће користе у пракси и представљају класично рјешење у овој области. Основна разлика између наших и класичних рјешења је у томе што не рачунамо фазоре, него сигнале остављамо у временском домену гдје уз мали број рачунских операција одређујемо да ли је квар лоциран унутар подешене зоне реаговања. Основна предност овог приступа је у томе што значајно редукује број рачунских операција које алгоритам извршава у сваком периоду одабирања. Зависно од облика карактеристике реаговања, предложени алгоритми захтијевају између 30 и 70% мање рачунских операција у односу на класично рјешење базирано на DFT. Предложени приступ има двије потенцијално слабе тачке. Прва је да истовремено присуство виших хармоника истог реда у улазним сигналима може узроковати грешке у детекцији квара. Детаљном анализом и тестирањем смо показали да је и при условима који су много строжији од реалних услова у мрежи, поменута грешка незнатна, тако да практично нема утицаја на тачност детекције квара. Други потенцијални недостатак предложених алгоритама је неопходност уношења додатних временских кашњења у сигнале како би биле реализоване жељене карактеристике реаговања. То би теоретски требало довести до тога да предложени алгоритми буду у свакој ситуацији спорији од контролних. Тестирања показују да то није тачно и да су неки предложени алгоритми у просјеку чак и бржи од класичних...sr
dc.description.abstractIn this doctoral dissertation new distance relay algorithms, based on the time-domain phase comparison principle, are presented. The algorithms are compared to the algorithms based on discrete Fourier transformation (DFT), which are the most commonly used in practice and considered as a classical solution in this area. The main difference between the proposed and the classical solution is that we do not calculate phasors. Instead we use signals in the time-domain, where using a smaller number of mathematical operations we can detect the fault. The main advantage of this approach is a significant reduction of mathematical operation that the algorithm executes in each sampling period. Depending on the shape of the operation characteristic, our algorithms demand 30 to 70% fewer mathematical operations in comparison to a classical solution based on DFT. The proposed approach potentially has two weak spots. The first one is that simultaneous presence of the same order higher harmonics in input signals can cause an error in fault detection. We showed, through detailed analysis and testing, that even in harder conditions than in a real power system, the error is insignificant, so practically there is no impact on the fault detection. The second problem is the necessity of adding an additional time delay in input signals, in order to get a desired operating characteristic. That should result in the proposed algorithms being slower than the algorithms based on DFT, but tests show that this is not true. Some of our algorithms are, on average, even faster than the classical ones...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectрелејна заштитаsr
dc.subjectrelay protectionen
dc.subjectдистантни релејиsr
dc.subjectфазна компарација у временском доменуsr
dc.subjectdistance relaysen
dc.subjecttime-domain phase comparatoren
dc.titleАлгоритми за дистантне заштите на бази дигиталне фазне компарацијеsr
dc.titleDistance relay algorithms based on digital phase comparatoren
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractЂурић, Миленко; Шкокљев, Иван; Тасић, Драган; Рајаковић, Никола; Стојановић, Зоран; Zubić, Siniša J.; Algoritmi za distantne zaštite na bazi digitalne fazne komparacije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5634/Disertacija4312.pdf


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record