Show simple item record

Primena GIS-a u kartografskoj generalizaciji kategorijskih karata

dc.contributor.advisorĐurđev, Branislav
dc.contributor.otherStankov, Uglješa
dc.contributor.otherĐurđev, Branislav
dc.contributor.otherMarković, Vladimir
dc.contributor.otherFilipović, Ivan
dc.contributor.otherMilanović, Miško
dc.creatorЂорђевић, Милан
dc.date.accessioned2016-08-21T12:04:29Z
dc.date.available2016-08-21T12:04:29Z
dc.date.available2020-07-03T13:46:03Z
dc.date.issued2016-07-11
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija146279464092853.pdf?controlNumber=(BISIS)100913&fileName=146279464092853.pdf&id=5555&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6296
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=100913&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractАутоматизована картографска генерализација је од великог значаја у картографији, а правих решења још увек нема. Картографска ге­ нерализација полигона и категоријских карата представља веома комплексан проблем, а предложена решења налазе се углавном на концептуалном нивоу. Метода представљена у овој докторској ди­сертацији представља општи приступ аутоматизованој картограф­ској генерализацији категоријских карата применом ГИС софтвера. Као резултат смањења размера, неки од полигона postaju исувише мали да би били приказани у циљаном размеру тако да се морају уклонити, а њихово место ће заузети нека друга појава. Највећи изазов представља смањење семантичких грешака и минимизирање промене удела класа полигона тако да карта више одговара реалности на терену. То је остварено груписањем полигона исте класе, тако што се врши њихово измештање и стапање. На овај начин,одређени број малих полигона који би били елиминисани постају полигони са довољном површином. Други начин   мањења грешака је стапање полигона, који имају недовољну површину, са већим полигонима који су им тематски слични. Такође је представљена и метода за  откривање и елиминисање уских делова полигона. Све ове методе моrу бити искоришћене за израду било које категориј­ске карте (нпр. климатске, педолошке, карте употребе земљишта, земљишног покривача, геолошке карте итд.) на основу дигиталног модела предела. Посебан софтвер је развијен за измештање градив­них ћелија полигона ипи прецизније њихових центара. Додатни програм је  аправљен за решавање проблема уских коридора код полигона. Модел   удруживања је направљен у QGIS-y, а модел ста­пања у PostGIS-y, слободном   софтверу, отвореног кода. Резултати показују да је изабрани приступ успешан.sr
dc.description.abstractAutomatizovana kartografska generalizacija je od velikog značaja u kartografiji, a pravih rešenja još uvek nema. Kartografska ge­ neralizacija poligona i kategorijskih karata predstavlja veoma kompleksan problem, a predložena rešenja nalaze se uglavnom na konceptualnom nivou. Metoda predstavljena u ovoj doktorskoj di­sertaciji predstavlja opšti pristup automatizovanoj kartograf­skoj generalizaciji kategorijskih karata primenom GIS softvera. Kao rezultat smanjenja razmera, neki od poligona postaju isuviše mali da bi bili prikazani u ciljanom razmeru tako da se moraju ukloniti, a njihovo mesto će zauzeti neka druga pojava. Najveći izazov predstavlja smanjenje semantičkih grešaka i minimiziranje promene udela klasa poligona tako da karta više odgovara realnosti na terenu. To je ostvareno grupisanjem poligona iste klase, tako što se vrši njihovo izmeštanje i stapanje. Na ovaj način,određeni broj malih poligona koji bi bili eliminisani postaju poligoni sa dovoljnom površinom. Drugi način   manjenja grešaka je stapanje poligona, koji imaju nedovoljnu površinu, sa većim poligonima koji su im tematski slični. Takođe je predstavljena i metoda za  otkrivanje i eliminisanje uskih delova poligona. Sve ove metode moru biti iskorišćene za izradu bilo koje kategorij­ske karte (npr. klimatske, pedološke, karte upotrebe zemljišta, zemljišnog pokrivača, geološke karte itd.) na osnovu digitalnog modela predela. Poseban softver je razvijen za izmeštanje gradiv­nih ćelija poligona ipi preciznije njihovih centara. Dodatni program je  apravljen za rešavanje problema uskih koridora kod poligona. Model   udruživanja je napravljen u QGIS-y, a model sta­panja u PostGIS-y, slobodnom   softveru, otvorenog koda. Rezultati pokazuju da je izabrani pristup uspešan.sr
dc.description.abstractAutomated cartographic geпeralizatioп is of great importaпce iп cartography апd real solutioпs are still lackiпg. Cartographic geп­eralizatioп of polygoпs апd categorical maps is а high complexity problem апd solutioпs for it аге maiпly proposed оп а coпceptual level. The method iпtroduced iп this PhD thesis preseпts а geпeral approach to automated cartographic geпeralizatioп of categorical maps usiпg GIS software. As а coпsequeпce of scale reductioп some of the polygoпs аге becomiпg too small for the target scale апd must bе removed, so the other feature takes its place оп the map. The biggest challeпge was to Lesseп semaпtic errors апd miп­ imize the chaпge of share of feature classes so the map better correspoпds to the reality оп the grouпd. This is achieved bу group-iпg polygoпs of the same class bу displaciпg апd mergiпg them. lп this way the пumber of small polygoпs which should bе elimiпated become опеs with sufficieпt агеа. The other way of lesseпiпg errors are mergiпg polygoпs with iпsufficieпt area with а larger adjaceпt objects that  is thematically similar. The method for detectiпg апd elimiпatiпg пarrow sectioпs of polygoпs are also proposed.All those methods could bе used for deriviпg апу categorical map (e.g. climate, soil, laпd use, laпd cover, geological map etc.) from digital laпdscape model. Specific software is developed for displaciпg polygoпs structural cells or more precisely their ceпters. The other software is made for dealiпg with polygoп пarrow sectioпs. The aggregatioп model is desigпed iп QGIS апd the mergiпg model is desigпed iп PostGIS, both free апd ореп source software. The results show that the choseп approach is successful.en
dc.languagesr (cyrillic script)
dc.publisherУниверзитет у Новом Саду, Природно-математички факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/43009/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Новом Садуsr
dc.subjectкартографска генерализацијаsr
dc.subjectkartografska generalizacijasr
dc.subjectcartographic geпeralizatioпen
dc.subjectmodelska generapizacijasr
dc.subjectpoligonsr
dc.subjectkategorijski podacisr
dc.subjectklasasr
dc.subjectautomatizacijasr
dc.subjectpomeranjesr
dc.subjectzdruživanjesr
dc.subjectstapanjesr
dc.subjectsmanjenje razmerasr
dc.subjectмоделска генерапизацијаsr
dc.subjectполигонsr
dc.subjectкатегоријски подациsr
dc.subjectкласаsr
dc.subjectаутоматизацијаsr
dc.subjectпомерањеsr
dc.subjectздруживањеsr
dc.subjectстапањеsr
dc.subjectсмањење размераsr
dc.subjectmodel geпeralizatioпen
dc.subjectpolygoпen
dc.subjectcate-gorical dataen
dc.subjectclassen
dc.subjectautomatizatioпen
dc.subjectdisplacemeпten
dc.subjectaggregatioпen
dc.subjectmergiпgen
dc.subjectscale eductioпen
dc.titleПримена ГИС-а у картографској генерализацији категоријских каратаsr
dc.titlePrimena GIS-a u kartografskoj generalizaciji kategorijskih karatasr
dc.titleCartographic generalization of categorical maps using GISen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-SA
dcterms.abstractЂурђев, Бранислав; Милановић, Мишко; Марковић, Владимир; Ђурђев, Бранислав; Станков, Угљеша; Филиповић, Иван; Đorđević, Milan; Примена ГИС-а у картографској генерализацији категоријских карата; Примена ГИС-а у картографској генерализацији категоријских карата; Primena GIS-a u kartografskoj generalizaciji kategorijskih karata;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38835/Disertacija4248.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/38836/MilanDjordjevic.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record