Show simple item record

Animal representations in Vinča culture

dc.contributor.advisorJevtić, Miloš
dc.contributor.otherLjuština, Marija
dc.contributor.otherTasić, Nenad
dc.contributor.otherTomaž, Alenka
dc.creatorSpasić, Miloš P.
dc.date.accessioned2016-08-13T10:05:29Z
dc.date.available2016-08-13T10:05:29Z
dc.date.available2020-07-03T10:03:19Z
dc.date.issued2016-05-16
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6273
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3606
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12368/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=527061655
dc.description.abstractУ дисертацији је обрађен корпус материјалне културе, који укључује 1305 предмета са 13 локалитета винчанске културе на централном Балкану. У обзир је узето и око 250 појединачних предмета са преко 20 винчанских локалитета, са којих није обрађен целокупан корпус грађе. Следећи унапред дефинисане циљеве истраживања (поглавље 1) у 8 поглавља дисертације расправљао сам о различитим карактеристикама предмета истраживања. У поглављу 1 представљен је предмет истраживања, основни циљеви и хипотезе које су тестиране у раду. Већина постављених циљева и истраживачких хипотеза дефинисани су пре почетка рада на анализи корпуса. Као и у сваком истраживању, унапред осмишљен истраживачки програм је и у случају ове дисертације након завршених анализа корпуса, претрпео извесне промене у погледу првобитних истраживачких питања. Истовремено, отворили су се нови правци анализе, који нису били препознати пре обраде материјала и његове контекстуализације у односу на секундарне предмете истраживања. Све основне карактеристике физиономије винчанске културе дате су у поглављу 2. Анализирани су сви аспекти винчанске културе неопходни за разумевање дисертације. Значајна пажња посвећена је критичком прегледу историјата истраживања и тумачења посебних облика архитектуре и материјалне културе, чије је сагледавање важно и за анализу функције и инструментализације представа животиња, будући да највећи број студија третира ове налазе управо у том контексту. Тумачење улоге материјалне културе са представама животиња у животу винчанских заједница тако је било у тесној вези са интерпретативним парадигмама примењиваним у корпусу осталих посебних облика...sr
dc.description.abstractDissertation analyzes vast corpus of 1305 objects with animal representations from 13 Late Neolithic Vinča culture sites in Central Balkans. Additional 250 individual objects from other sites were also discussed. In 8 chapters of dissertation I discussed various characteristics of material culture with animal representations. Complete research agenda, with main research objectives, aims and hypotheses were presented in chapter 1. Majority of research aims and hypotheses were defined prior to the beginning of analyses. Thus, like in any other research with predefined agenda, some of the aims and hypotheses were redefined after the completion of all analyses. New research questions and objectives emerged, although they were not recognized before the analyses of the corpus. Main characteristics of the Vinča culture and outlines of all aspects of the culture important for the comprehension of the dissertation were presented in chapter 2. Considerable attention was paid to critical overview of the history of research of the special types of material culture and architecture. Review of the interpretation paradigms concerning these questions was important since conception of animal representations was sought in the same context...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectнеолитsr
dc.subjectNeolithicen
dc.subjectVinča cultureen
dc.subjectanimal representationsen
dc.subjecthybrid representationsen
dc.subjectsymbolismen
dc.subjectmaterial culture rhetoricsen
dc.subjecthuman-animal relationshipen
dc.subjectвинчанска култураsr
dc.subjectпредставе животињаsr
dc.subjectхибридне представеsr
dc.subjectсимболикаsr
dc.subjectреторика материјалне културеsr
dc.subjectоднос људи и животињаsr
dc.titleПредставе животиња у винчанској културиsr
dc.titleAnimal representations in Vinča cultureen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractЈевтић, Милош; Тасић, Ненад; Љуштина, Марија; Томаж, Aленка; Спасић, Милош П.; Predstave životinja u vinčanskoj kulturi;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27465/Spasic_Milos_P.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27464/Disertacija4240.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record