Show simple item record

Forensic analysis and modelling of characetristics of crater emerged from thesurface explosion of brisant explosive

dc.contributor.advisorJaramaz, Slobodan
dc.contributor.otherMicković, Dejan
dc.contributor.otherKričak, Lazar
dc.contributor.otherElek, Predrag
dc.contributor.otherVasiljević, Darko
dc.creatorBjelovuk, Ivana D.
dc.date.accessioned2016-08-13T10:01:09Z
dc.date.available2016-08-13T10:01:09Z
dc.date.available2020-07-03T08:42:32Z
dc.date.issued2014-12-09
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3590
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6236
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12342/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514554019
dc.description.abstractПоследњих деценија, велики број недозвољeних активности спроводи се изазивањем експлозија. Наиме, ефекте експлозије користе терористи за изазивање страха и панике међу становништвом уз људске жртве, материјалну штету, уништавање и онеспособљавање стратегијски важних објеката и сл. као и извршиоци других кривичних дела (изазивање опште опасности, убистава, тешких крађа и др.) када се експлозија користи за савлађивање препрека при проваљивању у куће, станове и друге просторије, за отварање сефова, за сврхе застрашивања појединаца са или без наношења телесних повреда и сл. Ефекти експлозије су вишеструки – као последица бризантног, фугасног, топлотног, парчадног и сеизмичког дејства и углавном се манифестују различитим оштећењима на подлози и околним објектима. Бризантно дејство експлозије изражено је дејством у непосредном окружењу пуњења, и то у виду кратера или отвора у случају површинских експлозија. Од полиције и судских вештака суд тражи одређивање узрока експлозије, те изучавање ефеката експлозије добија на значају. Очекивани допринос овог рада је у области форензичко инжењерство. У прилог оправданости истраживања дата је анализа случајева подметања и активирања експлозивних средстава са последицама у периоду од седам година (2000.-2006.) на територији Републике Србије. Активирање експлозивних средстава било да је у питању намера или нехат изазива штетне последице по околину, те је значајан сваки допринос у прецизнијем утврђивању узрока експлозије на основу трагова, у овом случају кратера. Са форензичког аспекта оштећење у виду кратера је значајно због могућности процене масе коришћеног експлозива за конкретну експлозију, проналажење делова експлозивног средства, узорковање експлозива из кратера ради одређивања врсте експлозива, процене III начина иницирања и др. Димензије и облик кратера су у веома тесној вези са масом и врстом коришћеног експлозива. У досадашњој пракси одређивање масе употребљеног експлозива вршено је коришћењем емпиријских једначина, што није давало апсолутно поуздане резултате. У раду је дат преглед постојећих четрнаест једначина за прелиминарну процену масе експлозива на основу карактеристика кратера и њихова провера кроз резултате конкретних експерименталних експлозија као и вредности одступања од експеримената...sr
dc.description.abstractIn recent decades a large number of illegal activities are performed with the use of explosion. Namely, explosion effects are used by terrorists in order to cause fear and panic among the population along with human victims, material damage, destruction and disabling of strategically important facilities, etc., as well as by the perpetrators of other criminal offences (causing of general danger, murders, aggravated thefts, etc.) when the explosion is used to overcome obstacles when breaking into houses, apartments and other premises, opening the safe deposit boxes and for intimidation of individuals with or without causing bodily injuries, etc. Explosion effects are multiple – as the consequences of brisant, gaseous, heat, fragmentation and seismic effects, and are mostly manifested in various damages on the surface and surrounding propertys. The brisant effect of the explosion is visible in the immediate surroundings of the charge, mostly in the shape of a crater or a hole in cases of surface explosions. The court requests from the police and the experts to determine the exact cause of an explosion, so studying of explosion effects becomes more important. The expected contribution of this paper is in the area of forensic engineering. The analysis of cases of planting and activation of explosive devices, along with their consequences, on the territory of the Republic of Serbia for the period of seven years (2000 – 2006), was provided as a support to the justification for this research. Activation of explosive devices, whether intentionally or out of negligence, causes damage to property so each contribution is important for the more precise determination of the cause of an explosion based on traces, in this case the crater. From the forensic aspect the damage in the form of a crater is important because of the possibility to estimate the mass of the explosive used for the specific explosion, to find pieces of explosive device, to take samples of explosive from the crater in order to determine the type of explosive, to estimate methods of initiation, etc. Dimensions and shape of the crater are closely connected with the mass and type of the explosive used. Calculation of the mass of the explosive used had commonly been made using empirical equations, which did not giveabsolutely reliable results. This paper contains the review of the existing fourteen equations for the preliminary estimation of the mass of explosive based on the crater characteristics and revision of their results through specific experimental explosions, with the values of deviations from the experiments...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectбризантни експлозивsr
dc.subjectbrisant explosiveen
dc.subjectповршинска експлозијаsr
dc.subjectкратерsr
dc.subjectфорензичка обрада места експлозијеsr
dc.subjectекспертsr
dc.subjectфорензичка анализаsr
dc.subjectмоделирањеsr
dc.subjectмаса експлозиваsr
dc.subjectsurface explosionen
dc.subjectcrateren
dc.subjectbomb scene investigationen
dc.subjectеxperten
dc.subjectforensic analysisen
dc.subjectmodelingen
dc.subjectexplosive charge massen
dc.titleФорензичка анализа и моделирање карактеристика кратера насталог при површинској експлозији бризантног експлозиваsr
dc.titleForensic analysis and modelling of characetristics of crater emerged from thesurface explosion of brisant explosiveen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈарамаз, Слободан; Мицковић, Дејан; Кричак, Лазар; Елек, Предраг; Васиљевић, Дарко; Бјеловук, Ивана Д.; Forenzička analiza i modeliranje karakteristika kratera nastalog pri površinskoj eksploziji brizantnog eksploziva;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7394/Disertacija4224.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7395/Bjelovuk_Ivana_Referat_MF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7394/Disertacija4224.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7395/Bjelovuk_Ivana_Referat_MF.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6236


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record