Show simple item record

Nonmarital fertility in Serbia from the mid-20th century

dc.contributor.advisorRadivojević, Biljana
dc.creatorStanković, Biljana B.
dc.date.accessioned2016-08-13T09:59:59Z
dc.date.available2016-08-13T09:59:59Z
dc.date.available2020-07-03T08:31:08Z
dc.date.issued2016-03-25
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3545
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6222
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12260/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48018191
dc.description.abstractПораст рађања ван брака, присутан у свим европским земљама у последњих неколико деценија, забележен је и у Србији. Почетком 2010‐их свако четврто дете рођено у Србији рођено је ван брака, што у поређењу са осталим европским земљама представља умерено високи удео ванбрачних рађања. Предмет истраживања докторске дисертације су рађања ван брака у Србији, од 1950. до 2014. године. Рад има два основна циља, теоријски и практични. Теоријски циљ је сагледавање ванбрачног фертилитета и његових карактеристика, коме у досадашњим истраживањима фертилитета у Србији није посвећена довољна пажња. У том смислу, феномен рађања ван брака се сагледава на општем и индивидуалном нивоу. Други циљ дисертације је да пружи резултате који могу имати практичну примену приликом припремања и спровођења релевантних стратегија и програма на државном и локалном нивоу. У раду се примењују квантитативни и квалитативни метод. Користе се методи демографске и статистичке анализе, како би се сагледала распрострањеност и карактеристике рађања ван брака. Kвалитативни метод, у форми анкетног истраживања путем интервјуа спроведеног у Београду, примењен је са циљем да би се стекао увид у феномен ванбрачног рађања на индивидуалном нивоу. На основу резултата квантитативне и квалитативне анализe у раду потврђене су дефинисане полазне претпоставке. Преко низа показатеља сагледано је да се ванбрачни фертилитет у Србији по многим обележјима разликује од брачног фертилитета. Утврђене су просторне разлике у нивоу ванбрачног фертилитета у Србији, како између великих подручја (Централнa Србијa и Војводинa), тако и на нижем, општинском, нивоу. Такође, уочене су и две просторне зоне, зона високог удела ванбрачних рађања на истоку Србије и зона ниског и умерено ниског удела у западном делу Централне Србије. У раду је показано како су се у последњих шездесет пет година одлике рађања ван брака у Србији мењале. Такође, утврђене III су сличности између ванбрачног фертилитета у Србији и другим европским земљама, како у уделу ванбрачних рађања, тако и у постојању регионалних разлика у нивоу ванбрачног фертилитета и преовлађујућој образовној структури мајки које рађају ван брака. Анализом статистичких података се дошло до закључка да извесне карактеристике мајки које рађају ван брака у Србији указују на њихов неповољан социоекономски статус. Због тога је и положај деце рођене ван брака неповољнији чешће него деце рођене у браку. Томе додатно доприноси и знатно већа непостојаност ванбрачних него брачних заједница. Тако настале једнородитељске породице, које најчешће чине самохране мајке и њихова деца, носе са собом ризик од мањка финансијских средстава и социјалних ресурса. Учешће очева у одгајању и финансирању деце са којом не живе је значајно мање него у породицама са оба родитеља. На то упућују и резултати квалитативног истраживања представљеног у раду. У решавању егзистенцијалних проблема и у свакодневном одгајању деце значајну подршку мајкама пружају њихове примарне породице. Бабе и деде, такође, деци надомешћују недостајућу или мало присутну очеву подршку и учествовање у одгајању. У раду је понуђено доста аргумената у прилог закључку да рађања ван брака у Србији почетком двадесет првог века у мањој мери представљају појаву повезану са прихватањем нових вредности и норми, а више наставак дугорочних тенденција у средини са доминантним традиционалним моралним нормама. Резултати истраживања упућују на потребу спровођења одговарајућих мера социјалне и популационе политике у Србији, усмерених ка оним породицама са децом рођеном ван брака које се налазе у неповољном положају. У том смислу посебно се издвајају једнородитељске породице мајки са децом. Могуће мере државе и локалне самоуправе се могу дефинисати у оквиру система социјалне и здравствене заштите, образовног система, као и у законским решењима. Сазнања добијена овим истраживањем могу бити продубљена спровођењем новог истраживања заснованог на репрезентативном узорку на националном нивоу, што би омогућило потпуније сагледавање феномена ванбрачног рађања у Србији.sr
dc.description.abstractThe increase in nonmarital fertility, observed in all European countries over the past several decades, was also registered in Serbia. At the beginning of 2010s, one in four children born in Serbia is born outside of marriage, which is a moderately high share in comparison with other European countries. The subject of the doctoral dissertation is nonmarital fertility in Serbia in the period from 1950 to 2014. This paper has two main objectives, a theoretical and a practical one. The theoretical objective is to consider the extramarital fertility and its characteristics, a subject which has still not received sufficient attention in the study of fertility. In this regard, the phenomenon of nonmarital births is observed at the overall and the individual level. The second aim of the dissertation is to provide results that can be of practical use in preparing and implementing relevant strategies and programs at the national and local level. Quantitative and qualitative methods are used in the paper. Methods of demographic and statistical analysis are used with the aim to examine the prevalence and characteristics of nonmarital births. The qualitative method, in the form of an interview survey conducted in Belgrade, is applied with the aim of gaining insight into the V phenomenon of extramarital childbearing at the individual level. The results of quantitative and qualitative analysis in the paper confirm the defined hypotheses. Based on a set of indicators it was confirmed that the nonmarital fertility in Serbia differs in numerous characteristics from marital fertility. Spatial differences in the level of extramarital fertility in Serbia were determined between two main regions (Central Serbia and Vojvodina), as well as at the municipality level. Also, two clearly distinguished zones were observed, a zone with a high share of extramarital births in the eastern part of Serbia and a zone with low or moderate extramarital births in the western part of the Central Serbia. The paper showed changes in the characteristics of nonmarital fertility in Serbia that have taken place in the last sixty five years. Also, similarities between nonmarital fertility in Serbia and other European countries were determined, both in the proportion of extramarital births and in the existence of VI regional differences in the level of extramarital births and in the prevailing educational structure of mothers of extramarital children. The analysis of statistical data led to the conclusion that certain characteristics of mothers who give birth out of marriage in Serbia indicate their unfavorable socioeconomic status. Consequently, the socioeconomic status of extramarital children is unfavorable more often than that of children born in marriage. The considerably lower stability of consensual unions in comparison with marital unions additionally contributes to this disadvantage. The resulting single parent families, most usually single mothers and their children, have an increased risk of a shortage of financial and social resources. The participation of nonresidential fathers in raising and financing children is significantly lower than in families with both parents. This was also indicated by the results of qualitative research presented in this paper. Mothers receive a significant amount of support in solving existential problems and in everyday childrearing from their parents and siblings. Grandparents also compensate the children for the lack or low level of the father's support and participation in childrearing. This paper offers numerour arguments in support of the conclusion that nonmarital fertility in Serbia at the beginning of 21st century is to a lesser extent a phenomenon related to adopting new values and norms but instead related to a greater extent to a continuation of longterm tendencies in an environment with dominant traditional moral norms. The research results indicate the need for the implementation of adequate measures of social and population policy in Serbia, directed towards disadvantaged families with children born outside marriage. In this regard, families comprising of a single mother and her children stand out. Possible measures at the national and local level can be defined within the systems of social and health care, within the education system, as well as in legislative solutions. The findings obtained through this research can be expanded by conducting new research on a representative sample at the national level, which would enable a more comprehensive understanding of the phenomenon of nonmarital fertility in Serbia.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Економски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectванбрачни фертилитетsr
dc.subjectnonmarital fertilityen
dc.subjectsingle parent familiesen
dc.subjectsingle mothersen
dc.subjectfathersen
dc.subjectpopulation policyen
dc.subjectsocial policyen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectједнородитељске породицеsr
dc.subjectсамохране мајкеsr
dc.subjectочевиsr
dc.subjectпопулациона политикаsr
dc.subjectсоцијална политикаsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.titleВанбрачни фертилитет у Србији од половине ХХ векаsr
dc.titleNonmarital fertility in Serbia from the mid-20th centuryen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractРадивојевић, Биљана; Станковић, Биљана Б.; Vanbračni fertilitet u Srbiji od polovine HH veka;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4600/Disertacija4179.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/4601/Stankovic_Biljana_B.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record