Show simple item record

Implementation of the principles of built heritage protection and presentation in the medieval fortified towns in Serbia

dc.contributor.advisorRoter-Blagojević, Mirjana
dc.contributor.otherIgnjatović, Aleksandar
dc.contributor.otherLalošević, Ilija
dc.creatorNikolić, Marko S.
dc.date.accessioned2016-08-13T09:59:08Z
dc.date.available2016-08-13T09:59:08Z
dc.date.available2020-07-02T16:21:21Z
dc.date.issued2014-10-17
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6215
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3563
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12297/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513006481
dc.description.abstractОсновна теза рада заснива се на преиспитивању принципа аутентичности и интегритета приликом приступа заштити и презентацији средњовековних утврђених градова у Србији. Доследнији приступ омогућио би квалитетније очување градитељског наслеђа као верног документа прошлости (аутентичност концепције и форме, материје и суштине, коришћења и функције, традиције и технике) и преношење његовог значења на будуће генерације. Одступање од принципа очувања аутентичности и интегритета у заштити и презентацији градитељског наслеђа доводи до губитка споменичких вредности споменика културе, као и до умањења могућности његовог опстанка или кандидовања на Листу светске културне и природне баштине. Због тога је неопходно унапредити методологију заштите и презентације средњовековних градова и утврђења у Србији са изузетним универзалним вредностима. То захтева бољу усклађеност домаћег законодавства са међународним смерницама и праксом, израду успешне стратегије сваког локалитета како би се сачувао за будуће генерације (примена савремених принципа и метода у заштити и презентацији, која се огледа у примени нових материјала, технологија и конструкција, стварању услова за развој специфичног културног пејзажа, очувању нематеријалног наслеђа и сл.), али у складу с поштовањем аутентичности и интегритета споменика културе.sr
dc.description.abstractThe main thesis of this paper is based on a review of the principles of authenticity and integrity at the outset of protection and presentation of medieval fortified towns in Serbia. Consistent approach would allow for a better preservation of the architectural heritage as a true document of the past (the authenticity of the design and form, substance and essence, management and function, tradition and technique) and the transfer of its meaning to future generations. Compromising the principle of preservation of the authenticity and integrity in the protection and presentation of architectural heritage leads to a loss of monumental value of cultural monuments, as well as to a lessening of the possibility of its survival or application for the World Heritage List. Therefore, it is necessary to improve the methodology of protection and presentation of medieval towns and fortresses in Serbia with Outstanding Universal Value. This requires better coordination of national legislation with international guidelines and practices, development of a successful strategy of each location in order to preserve it for future generations (application of modern principles and methods in the protection and presentation, which is reflected in the use of new materials, technologies and constructions, creation of the conditions for development of a specific cultural landscape, preservation of intangible heritage, etc.) but in regard for the authenticity and integrity of cultural monumentsen
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectаутентичностsr
dc.subjectauthenticityen
dc.subjectинтегритетsr
dc.subjectизузетне универзалне вредностиsr
dc.subjectунапређењеsr
dc.subjectintegrityen
dc.subjectOutstanding Universal Valueen
dc.subjectimprovementen
dc.titleПримена принципа заштите и презентације градитељског наслеђа на средњовековним утврђеним градовима у Србијиsr
dc.titleImplementation of the principles of built heritage protection and presentation in the medieval fortified towns in Serbiaen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractРотер-Благојевић, Мирјана; Игњатовић, Aлександар; Лалошевић, Илија; Николић, Марко С.; Primena principa zaštite i prezentacije graditeljskog nasleđa na srednjovekovnim utvrđenim gradovima u Srbiji;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/237/Disertacija4197.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/238/Nikolic_Marko_Ocena_Referat_AF.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6215


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record