Show simple item record

mproving the concept of spatial planning development of public services in Serbia in accordance with the principles of sustainable development

dc.contributor.advisorĐokić, Vladan
dc.contributor.otherMaruna, Marija
dc.contributor.otherVujović, Sreten
dc.creatorMitrović, Biserka Č.
dc.date.accessioned2016-08-06T14:45:02Z
dc.date.available2016-08-06T14:45:02Z
dc.date.available2020-07-02T16:21:12Z
dc.date.issued2016-07-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3515
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6211
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12214/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48120079
dc.description.abstractОкосницу докторске дисертације представља истраживање могућности унапређења методологије планирања просторног развоја јавних служби у Србији. Потреба за унапређењем теоријске основе планирања јавних служби као и допринос успостављању квалитетније праксе њиховог планирања проистекла је из претходних истраживања и сагледавања проблема у области јавних служби и одредила мотиве за избор теме. Динамичан развој у савременом свету, а посебно у земљама у транзицији као што је Србија намеће промене у развоју дисциплине планирања просторног развоја јавних служби и истраживање нових или прилагођених образаца рада. Иако се може рећи да постоје широко прихваћени и признати принципи засновани на теоретским истраживањима или међународним документима, универзални обрасци прилагођени пракси не постоје. Стога је преиспитивање и редефинисање контекстуално специфичних методолошких алата и даље изазован истраживачки задатак. Планирање јавних служби у дужем периоду у Србији карактерише неадекватан, контрадикторан и незаокружен развојни оквир који се нашао у процепу између напуштеног нормативног модела планирања јавних служби у контексту планске привреде са једне стране, и неолибералног, тржишно оријентисаног модела привреде, процеса приватизације и депланификације уопште и дезинтеграције система јавних служби, са друге стране. Изузев урбанистичког/просторног плана као производа, није постојао, а ни сада не постоји интегришући оквир планирања и развоја јавних служби. Проблеми су посебно изражени на локалном, примарном нивоу јавних служби, који се одликује величином, густином и дисперзијом у простору, али и неуједначеном просторном дистрибуцијом. Делимично централизован систем у домену планирања и финансирања јавних служби на републичком нивоу, у фази је урушавања. Узрок оваквог стања лежи у неадекватно вођеним политикама и недефинисаним циљевима и критеријумима за просторни развој. Поред тога, евидентан је проблем просторне неосетљивости у овом домену, као и слабо укључивање просторно-физичког аспекта планирања и других битних утицајних фактора (Митровић, 2006)...sr
dc.description.abstractThe core of the doctoral dissertation presents a research of the methodology improvement possibilities for the spatial development planning of public services in Serbia. The need to improve the theoretical basis of public services planning, as well as the contribution to establishing their better planning practice stemmed from previous research and insight into the problems in the field of public services and determined the motives for the selection of topic. The dynamic development in the modern world, especially in countries in transition such as Serbia imposes changes in the development of the sector of public services and its spatial development planning, as well as exploring new or adjusting existing working patterns. Although it is well known that there are widely accepted and recognized principles based on theoretical research and international documents, universal patterns that are adapted to practice do not exist. Therefore, the review and redefinition of contextually specific methodological tools remains a challenging research task. Over long period, planning of public services in Serbia is characterized by inadequate, contradictory and uncompleted development framework, which has found itself in the gap between the abandoned normative model of planning public services in the context of the planned economy on one hand, and the neo-liberal, market-oriented model of the economy, the privatization and deregulation processes and the disintegration of the public services system, on the other hand. Other than urban/spatial plan as a product, an integrating framework of planning and development of public services never existed, nor it exists now. The problems are particularly visible at the local, primary level of public services, which is characterized by size, density and dispersion in the territory, but also by uneven spatial distribution. Partially centralized system in the field of planning and financing of public services at the national level, is collapsing. The cause of this situation lies in the inadequate policies and undefined goals and criteria for spatial development. In addition, there is a problem of spatial insensitivity in this domain, as well as poor inclusion of spatial and physical aspects of planning and other important influencing factors. (Mitrović, 2006.)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЈавне службеsr
dc.subjectPublic servicesen
dc.subjectspatial development planningen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectsocial sustainabilityen
dc.subjecturban/spatial planen
dc.subjectsocial rightsen
dc.subjectsocial cohesionen
dc.subjectlocally sensitive criteria and indicatorsen
dc.subjectпланирањe просторног развојаsr
dc.subjectодрживи развојsr
dc.subjectсоцијална одрживостsr
dc.subjectурбанистички/просторни планsr
dc.subjectсоцијална праваsr
dc.subjectсоцијална кохезијаsr
dc.subjectлокално осетљиви критеријуми и индикаториsr
dc.titleУнапређење концепта планирања просторног развоја јавних служби у Србији у складу са принципима одрживог развојаsr
dc.titlemproving the concept of spatial planning development of public services in Serbia in accordance with the principles of sustainable developmenten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseARR
dcterms.abstractЂокић, Владан; Маруна, Марија; Вујовић., Сретен; Митровић, Бисерка Ч.; Unapređenje koncepta planiranja prostornog razvoja javnih službi u Srbiji u skladu sa principima održivog razvoja;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/205/Disertacija4148.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/206/Mitrovic_Biserka_Ocena_Referat_AF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/205/Disertacija4148.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/206/Mitrovic_Biserka_Ocena_Referat_AF.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6211


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record