Show simple item record

Cases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary serbia literary language (semantico-syntactic analysis); Падежи и предложно-падежные конструкции качественного значения в современном сербском литературном языке (семантик

dc.contributor.advisorKlikovac, Duška
dc.contributor.otherStipčević, Balša
dc.contributor.otherTanasić, Sreto
dc.creatorMarković, Aleksandra
dc.date.accessioned2016-08-06T09:56:27Z
dc.date.available2016-08-06T09:56:27Z
dc.date.available2020-07-03T12:09:37Z
dc.date.issued2016-05-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3480
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6200
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12123/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12172/bdef:Izvestaj/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48079375
dc.description.abstractПредмет овог рада су падежи и предлошко-падежне конструкције с квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику. Ове конструкције подвргли смо семантичко-синтаксичкој анализи, вршеној у теоријском оквиру интегралног приступа синтакси Љ. Поповића и когнитивне лингвистике, прецизније когнитивне семантике. У квалитативна значења убрајамо следећа придевска значења: описно, посесивно и градивно. Описно значење, којим се изражавају инхерентне особине предмета и материје, сматрамо квалитативним значењем у ужем смислу. Посесивно и градивно значење убрајамо у квалитативно значење у ширем смислу. Анализирали смо следеће падеже и ППК: два типа генитива без предлога (квалитативни и еквативни генитив), од + Г, без + Г, с(а) + И, у + Л, на + Л. Као прототипичан падеж када је у питању квалификовање именичким јединицама издваја се генитив – у њему се налази више од половине анализираних номинала. У оквиру анализираних падежа и ППК с квалитативним значењем као прототипичан се издваја квалитативни генитив – готово трећина анализираних примера налази се у том падежу. За генитивна значења релевантне су две сликовне схеме: схема ДЕО–ЦЕЛИНА и схема ВЕЗЕ. Квалитативна значења инструментала анализирали смо на основу односа ПРАЋЕЊА, у ком учествују два учесника, ПРАЋЕНИ и ПРАТИЛАЦ. Према типу односа који постоји између појмова учесника у односу ПРАЋЕЊА издвојили смо четири случаја: однос ДЕО–ЦЕЛИНА, однос САДРЖАВАЊА, однос ВЕЗЕ и однос НОШЕЊА. Учесници односа ПРАЋЕЊА најчешће се налазе у односу ДЕО–ЦЕЛИНА. Именичке јединице с квалитативним значењем у локативу посматрамо у две шире групе. У првој се као ЛОКАЛИЗАТОРИ јављају конкретни САДРЖАТЕЉИ и НОСИТЕЉИ, а у другој метафорички. Именичке јединице са овако одређеним квалитативним значењем посматрамо на терену синтагме (у функцијама атрибута и апозитива) и на терену реченице (функције предикатива и актуелног квалификатива). Прототипичност атрибутске функције за придеве као врсту речи важи и за придевска значења изражена номиналима – највећи број анализираних номинала налази се у функцији атрибута.sr
dc.description.abstractThe subject of this dissertation represents the cases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary Serbian literary language. These constructions were subjected to semantico-syntactic analysis, which was carried out within the framework of an integral approach to syntax of Ljubomir Popović, as well as from the perspective of cognitive linguistics or, more specifically, cognitive semantics. The adjectival meanings that are defined as qualitative are the following: descriptive, possessive and material. Descriptive meaning, which expresses the inherent properties of objects and substances, is considered as the qualitative meaning in the strict sense. Possessive and material meanings are identified as the qualitative meanings in the broad sense. The analysis includes the following cases and PCCs: two types of genitive without prepositions (qualitative and equative genitive), od (‘from’) + G (genitive), bez (‘without’) + G (genitive), s(a) (‘with’) + I (instrumental), u (‘in’) + L (locative), na (‘on’) + L (locative). The case that was established as prototypical regarding the qualification of nominal units is the genitive case – it represents more than a half of the analyzed nominals. Within the analyzed cases and PCCs with qualitative meaning, we identified qualitative genitive as prototypical, since nearly a third of the analyzed examples contains that case. When genitive meanings are concerned, there are two image schemas that proved to be relevant: the PART–WHOLE schema and the LINK schema. The qualitative meanings of the instrumental case were analyzed according to the schema of ACCOMPANIMENT, which included two participants, the ACCOMPANEE and the COMPANION. According to the type of relation between the participants within the schema of ACCOMPANIMENT, we identified four different cases: the PART–WHOLE schema, the CONTAINMENT schema, the LINK schema, and the SUPPORT schema. The participants of the ACCOMPANIMENT schema are most frequently related according to the PART–WHOLE schema. Nominal units with qualitative meaning in the locative case were divided into two broadly defined groups. In the first group, the LOCALIZERS represent the concrete CONTAINERS and CARRIERS, and in the second group the LOCALIZERS are metaphorical. Nominal units with thus defined qualitative meaning were analyzed at the level of phrases (in the attributive and appositive functions), as well as at the level of clauses (in the predicative and adjunctive functions). The prototypicality of the attributive function for adjectives as a word class is also valid for the adjectival meanings realized by nominals – the greatest number of analyzed nominals are used in the attributive function.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectthe Serbian languageen
dc.subjectсинтаксаsr
dc.subjectсемантикаsr
dc.subjectквалитативностsr
dc.subjectименичке јединице с придевским значењемsr
dc.subjectпадежsr
dc.subjectпредлошко- -падежна конструкцијаsr
dc.subjectsyntaxen
dc.subjectsemanticsen
dc.subjectqualitative meaningen
dc.subjectnominal units with adjectival meaningen
dc.subjectcaseen
dc.subjectprepositional case constructionen
dc.titleПадежи и предлошко-падежне конструкције са квалитативним значењем у савременом српском књижевном језику (семантичко-синтаксичка анализа)sr
dc.titleCases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary serbia literary language (semantico-syntactic analysis); Падежи и предложно-падежные конструкции качественного значения в современном сербском литературном языке (семантикen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКликовац, Душка; Танасић, Срето; Стипчевић, Балша; Марковић, Aлександра; Padeži i predloško-padežne konstrukcije sa kvalitativnim značenjem u savremenom srpskom književnom jeziku (semantičko-sintaksička analiza); Cases and prepositional case constructions with qualitative meaning in contemporary serbia literary language (semantico-syntactic analysis); Padeži i predložno-padežnыe konstrukcii kačestvennogo značeniя v sovremennom serbskom literaturnom яzыke (semantik;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31051/IzvestajKomisije4114.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31050/Disertacija4114.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record