Show simple item record

Stone sculpture in the territory of the province of Dacia Ripensis in the 3rd - 4th century AD

dc.contributor.advisorVujović, Miroslav
dc.contributor.otherCvijetić, Jelena
dc.contributor.otherPopović, Ivana.
dc.creatorŽivić, Maja B.
dc.date.accessioned2016-08-06T09:56:08Z
dc.date.available2016-08-06T09:56:08Z
dc.date.available2020-07-03T10:02:56Z
dc.date.issued2016-05-07
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6183
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3499
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12167/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48011023
dc.description.abstractИзбор теме рада проистекао је из потребе да се направи једна синтетичка студија о каменој пластици на територији коју је обухватала провинција Dacia Ripensis (Приобална Дакија) у раздобљу III – IV века. Настојали смо да проучимо ако не све а оно бар најважније аспекте камене пластике на овој територији, како би на језгровит начин представили један изузетно важан сегмент живота у римској провинцији у периоду бурних историјских превирања. Приликом анализе камене пластике, акценат је стављен на широк репертоар украса који се јављају на каменим споменицима, како би се у потпуности представила многозначна иконографија и понудила најприхватљивија разрешења њеног садржаја. Занимала нас је, дакле, симболика украса, као извор информација о творцима и наручиоцима споменика. Уз иконографију као полазиште, значајно место дато је и анализи материјала, односно свим врстама камена који су коришћени у градњи и украшавању грађевина, моделовању скулптура и епиграфских споменика. Тиме је начињен покушај да се прошире постојећа знања о провинијенцији појединих врста камена, указивањем на неке до сада у други план потиснуте изворе и путеве његове дистрибуције до територије Приобалне Дакије...sr
dc.description.abstractThe choice of the topic of this paper stemmed from the need to create a synthetic study on stone sculptures in the territory that comprised the province of Dacia Ripensis (Coastal Dacia) in the period 3rd-4th century. We have endeavoured to study if not all, then at least the most important aspects of stone sculpture in this territory, in order to succinctly present an extremely important segment of life in the Roman province in the period of turbulent historical turmoil. In analysing stone sculptures, an emphasis was placed on a wide repertoire of ornaments that appear on stone monuments, in order to fully present polysemous iconography and offer the most acceptable resolution of its content. We were interested, therefore, in symbolism of decorations, as a source of information on the creators and procurers of monuments. Along with iconography as the starting point, an important place is also given to the analysis of materials, i.e. all types of stone used in construction and decoration of structures, modelling of sculptures and epigraphical monuments. By that, an effort has been made to expand the existing knowledge about the provenance of certain types of stone, by pointing to some sources that have been hitherto side-lined and about pathways of its distribution to the territory of Coastal Dacia...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филозофски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectкамена пластикаsr
dc.subjectstone sculptureen
dc.subjectукрасsr
dc.subjectиконографијаsr
dc.subjectсимболикаsr
dc.subjectDacia Ripensis (Приобална Дакија)sr
dc.subjectIII – IV векsr
dc.subjectРомулијанаsr
dc.subjectтетрархијаsr
dc.subjectкаталогsr
dc.subjectornamenten
dc.subjecticonographyen
dc.subjectsymbolismen
dc.subjectDacia Ripensis (Coastal Dacia)en
dc.subject3rd-4th century ADen
dc.subjectRomulianaen
dc.subjectTetrarchyen
dc.subjectcatalogueen
dc.titleКамена пластика на територији провинције Dacia Ripensis у раздобљу III - IV векаsr
dc.titleStone sculpture in the territory of the province of Dacia Ripensis in the 3rd - 4th century ADen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВујовић, Мирослав; Цвијетић, Јелена; Поповић, Ивана.; Живић, Маја Б.; Kamena plastika na teritoriji provincije Dacia Ripensis u razdoblju III - IV veka;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27366/Disertacija4132.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/27367/Zivic_Maja_B.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record