Show simple item record

Linguistic and stylistic features of the genre of advertising and propaganda in political discourse

dc.contributor.advisorKovačević, Miloš
dc.contributor.otherJovanović Simić, Jelena
dc.contributor.otherNikolić, Marina
dc.creatorSlijepčević, Svetlana M.
dc.date.accessioned2016-07-30T15:26:36Z
dc.date.available2016-07-30T15:26:36Z
dc.date.available2020-07-03T12:09:34Z
dc.date.issued2016-05-25
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6115
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3457
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12055/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48115215
dc.description.abstractПредмет овог истраживања су језичко-стилске одлике рекламно- пропагандног жанра у оквиру политичког дискурса на материјалу српског језика. Под рекламно-пропагандним жанром у политичком дискурсу подразумевамо говорне, писане и друге симболичке манифестације изражавања мишљења и ставова политичких актера у материјалима који се с јасним политичким циљем користе у предизборним кампањама. Предизборне кампање представљају период у ком се најинтензивније одвијају пропагандне активности политичких партија, те се рекламно-пропагандни жанр профилише као репрезентативан жанр у оквиру политичког дискурса. У теоријском делу радa највише пажње посвећено је опису саме природе политичког дискурса и његовог односа према другим дискурсима, указивању на жанрове који се у оквиру њега развијају, утврђивању места рекламно- пропагандног жанра у односу на друге жанрове, а затим су изнети и релевантни закључци о рекламно-пропагандном жанру...sr
dc.description.abstractThe subject of this research is linguistic and stylistic features of advertising and propaganda genre within the political discourse in the Serbian language material. By genre of advertising and propaganda within the political discourse we mean vocal, textual and other symbolical manifestations of expressing opinions and attitudes of political actors in materials used with clear political objective during election campaigns. The election campaigns represent a period in which the election propaganda of political parties is most intensely carried out, so genre of advertising and propaganda is seen as a representative genre within the political discourse. In the theoretical part of this study most attention is devoted to the description of the very nature of the political discourse and its relation to other discourses, to pointing to the genres developed within it, to establishing the position of genre of advertising and propaganda in comparison to other ones. Finally, relevant conclusions relating to genre of advertising and propaganda are presented...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectполитички дискурсsr
dc.subjectpolitical discourseen
dc.subjectрекламно-пропагандни жанрsr
dc.subjectсрпски језикsr
dc.subjectgenre of advertising and propagandaen
dc.subjectSerbian languageen
dc.titleЈезичко-стилске одлике рекламно-пропагандног жанра у политичком дискурсуsr
dc.titleLinguistic and stylistic features of the genre of advertising and propaganda in political discourseen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКовачевић, Милош; Јовановић Симић, Јелена; Николић, Марина; Слијепчевић, Светлана М.; Jezičko-stilske odlike reklamno-propagandnog žanra u političkom diskursu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31037/Slijepcevic_Svetlana_M.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31036/Disertacija4085.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31036/Disertacija4085.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31037/Slijepcevic_Svetlana_M.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6115


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record