Show simple item record

Linguistic bibliographies in scholarly journals of 19th and 20th century

dc.contributor.advisorVraneš, Aleksandra
dc.creatorGolubović, Ana V.
dc.date.accessioned2016-07-30T15:26:23Z
dc.date.available2016-07-30T15:26:23Z
dc.date.available2020-07-03T12:16:25Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3416
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6099
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11972/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:12010/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48108047
dc.description.abstractБиблиографије из области лингвистике појавиле су се у српским периодичним публикацијама у првој половини XIX века. Настанком уже спецификованих стручних гласила и профилисаних научних, филолошких и лингвистичких часописа на међи XIX и XX века, омогућен је развој и континуирана израда библиографија из области науке о језику. У часописима попут Гласника Српске академије наука и уметности, Јужнословенског филолога и Прилога за књижевност, језик, историју и фолклор библиографије из области лингвистике се објављују редовно током више од сто година. Библиографија лингвистичких библиографијâ пружа увид у развој библиографске делатности и систематичан приказ резултата тог рада у оквиру часописа филолошке и лингвистичке оријантације. Библиографија другог степена обухвата попис лингвистичких библиографија. Библиографије су класификоване према хронолошком критријуму, степену општости и предмету обраде. Библиографија је допуњена са два формална и два предметна регистра. Први су регистар аутора и регистар назива периодичних публикација, а други су регистар имена и регистар појмова. Анализом тема, принципа израде, начина класификације грађе и врсте библиографског описа у, до сада објављеним, лингвистичким библиографијама у српској периодици стиче се увид у место и значај библиографске делатности у оквирима науке о језику. Сагледавањем карактеристика обрађених библиографија могу се одредити и смернице за њен развој у будућности.sr
dc.description.abstractLinguistic bibliographies were first published in Serbian periodicals in the first half of 19th century. As more profession-oriented and scholarly journals appeared appeared in late 19th century and at the beginning of 20th century, especially in the field of philology and linguistics, the development and continuous bibliographic work was ensured. Journal such as Glasnik Srpske akademije nauka i umetnosti, Juţnoslovenski filolog, and Prilozi za knjiţevnost, jezik, istoriju i folklor have been publishing linguistic bibliographies for more then a century. Bibliography of linguistic bibliographies privides an insite on development of bibliographic wokr and gives a systematic view of results on that work wtithin journals of philology and linguistic orientation. Linguistic bibliographies, which the main bibliography is consisted of, are classified by chronology, generality and subject criteria. Two formal and two subject indexes are supplement to bibliography. The first ones are index of authors and index of journals. The second ones are name and subject indexes. Analysis of chosen subjects, methods, ways of bibliographic material classification and used types of bibliography description in published linguistic bibliographies in Serbian journals, gives more precise view of place and significance of bibliography within linguistic science. Overview of linguistic bibliography characteristics can provide guidelines for its development in the future.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/47016/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectлингвистичка библиографијаsr
dc.subjectLinguistic Bibliographyen
dc.subjectпредметна библиографијаsr
dc.subjectперсонална библиографијаsr
dc.subjectаналитичка библиографијаsr
dc.subjectнаучни часописи из области филологијеsr
dc.subjectSubject Bibliographyen
dc.subjectPersonal Bibliographyen
dc.subjectAnalytical Bibliographyen
dc.subjectPhilology Journalsen
dc.titleБиблиографије из области лингвистике у научној периодици XIX и XX векаsr
dc.titleLinguistic bibliographies in scholarly journals of 19th and 20th centuryen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВранеш, Aлександра; Голубовић, Aна В.; Bibliografije iz oblasti lingvistike u naučnoj periodici XIX i XX veka;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31977/Disertacija4045.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31978/Golubovic_Ana_V.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record