Show simple item record

Vinaver's contribution to comparative literature

dc.contributor.advisorMikić, Radivoje
dc.contributor.otherAleksić, Milan
dc.contributor.otherTešić, Gojko
dc.creatorSvirčev, Žarka Ž.
dc.date.accessioned2016-07-30T15:26:18Z
dc.date.available2016-07-30T15:26:18Z
dc.date.available2020-07-03T12:16:30Z
dc.date.issued2016-06-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3396
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6095
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11922/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11945/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48091919
dc.description.abstractЗа многолик стваралачки опус Станислава Винавера, есејистички, песнички, путописни, пародичарски, били су пријемчиви читаоци и стучњаци различитих профила и интересовања. У овој студији су изложени резултати истраживања ауторовог доприноса компаратистици и његовог вредновања. Истраживачка пажња је усмерена ка ауторвим методолошким и хеуристичким ослонцима, интерпретативним увидима о различитим европским књижевностима, те идеологемама које су их усмеравале и моделовале. Винавер, човек изузетне ерудиције, полихистор и полиглота, са несмањеним интензитетом и ентузијазмом је током читавог свог вишедеценијског стваралачког века водио дијалог са европским књижевностима и културама. Ретко који српски аутор је у окружје свог интересовања призивао и руком зналца и посвећеника писао о француској, англо-америчкој, немачкој, италијанској, руској, чешкој (итд.) култури и књижевности, уграђујући истовремено у сопствену поетику плодове тих дијалога. У есејима и чланцима Винавер се вешто служио, било теоријски освешћено или интуитивно, кључним компаратистичким методама и концептима, а понеки од њих ће тек деценијама касније бити појмовно обележени. Ауторова компаратистичка методолошка парадигма подразумевала је привилеговање истраживања типолошких сродности у односу на генетско-контактне везе, превазилазећи тиме бреме позитивизма и историзма који су обележили компаратистику прве половине 20. века. Осетљивост за рецепцијски хоризонт, анализа алтернације књижевних текстова у рецептивној култури, разумевање превода као чина сусрета култура, актуализација идеологеме „светске књижевности“ (у распону од космополитизма до културног национализма) чине његове текстове актуелним и релевантним у контексту савремених компаратистичких истраживања. Такође, у раду се инсистира на Винаверовој блискости са „велековском компаратистиком“ која у фокус истраживања ставља литерарност, а књижевност и науку о књижевности види као чуваре општехуманистичких вредности. У студији су издвојена подручја на којима је Винавер дао најважније доприносе компаратистици. Промишљајући смеховну културу, традицију и модерност, преводилаштво и идеологему „светске књижевности“ из перспективе укрштаја различитих књижевности и култура, Винаверов циљ је био не само да упише српску књижевност на европску мапу (бар ону у коју су упрти погледи те културе), већ, можда и више, да засече у нацонални књижевноисториографски дискурс и понуди другачију представу српске књижевности. Увиде о страним књижевностима и њихове споне са сопственом културом и књижевношћу Винавер је разумео као допуну националне књижевне историографије, те је тежиште у раду стављено на ауторову историографску визију српске књижевности којој је иманентна и космополитска отвореност и стваралачко надовезивање на сопствене традиције које су, опет, део опште европске културе.sr
dc.description.abstractReaders and scholars of different profiles and interests were receptive to Stanislav Vinaver’s multifaceted body of work – essays, poetry, travel writing, parody. This study presents the results of research into the author’s contribution to comparative literature studies and its evaluation. The research focus is on the author’s methodological and heuristic foundations, interpretive insights into different European national literatures and the ideologemes that have directed these insights. Vinaver, a man of extraordinary erudition, a polymath and a polyglot, led a dialogue with the European literatures and cultures with undiminished intensity and enthusiasm throughout his decades-long literary career. Hardly any Serbian author has invoked in his sphere of interest the French, Anglo-American, German, Italian, Russian, Czech (etc.) culture and literature or written about them with the authority of a savant and a connoisseur, simultaneously incorporating the results of these dialogues into his own poetics. In essays and articles, Vinaver skillfully used, either intuitively or with an awareness of theoretical background, the key comparative methods and concepts, some of which would only be conceptually marked decades later. The author’s comparative methodological paradigm entailed favoring the research of typological similarity rather than the genetic-contact connections, overcoming the burden of positivism and historicism that marked comparative literature in the first half of the 20th century. The sensitivity for the horizons of reception, the analysis of alternation of literary texts in the recipient culture, the understanding of translation as an act of contact between cultures and the actualization of the ideologem world literature (ranging from cosmopolitanism to cultural nationalism) all make his texts current and relevant in the context of contemporary studies in comparative literature. Also, this paper insists on Vinaver’s closeness to the concept of comparative literature established by René Wellek - the comparative literature that puts the research focus on literariness and interprets literature and literature studies in the context of preserving humanistic values. The study singled out the areas in which Vinaver gave the most significant contributions to comparative literature. Reflecting on the culture of laughter, tradition and modernity, translation and the ideologem world literature from the perspective of convergence of various literatures and cultures, Vinaver’s goal was not only to put Serbian literature on the European map (at least the one his culture was focused on). Instead, he endeavored, perhaps more, to cut through the national discourse on literary history and offer a different concept of Serbian literature. Vinaver understood insights into foreign literatures and their links with his own culture and literature as complementing the national literary historiography. Therefore, the focus in this paper was placed on the author’s historiographical vision of Serbian literature, inherent in which are both the cosmopolitan openness and the creative reliance on its own traditions which are, again, part of the broader European culture.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectСтанислав Винаверsr
dc.subjectStanislav Vinaveren
dc.subjectcomparative literatureen
dc.subjectdialogueen
dc.subjectlaughteren
dc.subjecttraditionen
dc.subjectmodernityen
dc.subjecttranslationen
dc.subjectworld literatureen
dc.subjectкомпаратистикаsr
dc.subjectдијалогsr
dc.subjectсмехsr
dc.subjectтрадицијаsr
dc.subjectмодерностsr
dc.subjectпревођењеsr
dc.subjectсветска књижевностsr
dc.titleВинаверов допринос компаратистициsr
dc.titleVinaver's contribution to comparative literatureen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМикић, Радивоје; Aлексић, Милан; Тешић, Гојко; Свирчев, Жарка Ж.; Vinaverov doprinos komparatistici;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32005/Disertacija4026.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32006/Svircev_Zarka_Z.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record