Show simple item record

Poetics dynamic identity in Miloš Crnjanski's works: relationship of the traveloguesque-moristic and the dramatic towards the novelistic

dc.contributor.advisorDelić, Jovan
dc.contributor.otherRaičević, Gorana
dc.contributor.otherPetrović, Predrag
dc.creatorFilipović, Dušica M.
dc.date.accessioned2016-07-30T15:26:17Z
dc.date.available2016-07-30T15:26:17Z
dc.date.available2020-07-03T12:56:42Z
dc.date.issued2016-06-22
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6093
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3390
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11913/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11943/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48093967
dc.description.abstractУ раду се бавимо проучавањем поетике Милоша Црњанког из угла моделовања идентитета као динамичке и флуктуирајуће категорије у безмало целом његовом опусу насталом у распону од скоро шест деценија (1918-1971). Показујемо у којој мери Црњански антиципира тезу да идентитети имају препознатљиву суштину и универзално својство, утврђујемо формално-стилске поступке којима писац креира идентитет својих јунака који није статична категорија, већ се мења у зависности од различитих друштвених, историјских, цивилизацијских и културолошких околности и прилика и постоји тек у својој усмерености на Другог. Проблематизовање питања идентитета вршимо у светлу полне, родне, класне, професионалне, религиозне, етичко-естетичке и онтогенетске потенцијалности индивидуе; приказујемо еволуцију идентитета кроз однос књижевног јунака индивидуалистичких стремљења и друштва као реалитета у широком распону од његове хабитуалне до егзиларне, од аскетске до донжуанске, од изузетно естетизоване до абјектне позиције. Како је рад мултидисциплинарног карактера, то и само истраживање водимо комбиновањем аналитичко-синтетичког (херменаутичко-интерпретативног), индуктивно-дедуктивног, културолошког и компаративног метода, имаголошког, есенцијалистичког и антиесенцијалистичког приступа...sr
dc.description.abstractThis work studies the poetics of Miloš Crnjanski, from the perspective of identity modelling, as a dynamic and fluctuating category in almost his entire oeuvre, produced in a range of almost six decades (1918-1971). It shows the extent to which Crnjanski anticipates the thesis that identities have a distinctive essence and a universal property, and establishes formal and stylistic procedures by which the writer creates his heroes’ identity, which is not a static category, but varies depending on different social, historical, civilizational, and cultural circumstances and opportunities, and exist only in its orientation to the Other. Consideration of the issue of identity is done from the aspect of sex, gender, class, professional, religious, ethical and aesthetic, and ontogenetic potentialities of the individual; we show the evolution of identity through the relationship of a literary hero, with individualistic aspirations, and society, as a reality, within a wide range, from their habitual to exilic, from ascetic to donjuanesque, from extremely aestheticized to abject position. Since the work is of a multidisciplinary character, the research itself is conducted by combining analytical and synthetic (hermeneutic and interpretative), inductive and deductive, culturological, and comparative methods, through imagological, essentialist, and anti-essentialist approaches...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectидентитетsr
dc.subjectidentityen
dc.subjectпоетикаsr
dc.subjectетницитет/култура сећањаsr
dc.subjectБогородицаsr
dc.subjectСубјект/Разлика/Другиsr
dc.subjectpoeticsen
dc.subjectethnicity/culture of memoriesen
dc.subjectVirgin Maryen
dc.subjectSubject/Difference/Otheren
dc.subjectprose/memoirs/dramaen
dc.subjectpersonal and collective identityen
dc.subjectnational and cosmopolitan identityen
dc.subjectByzantium/Slavicism/Renaissanceen
dc.subjectmale and female principleen
dc.subjectпроза/мемоари/драмаsr
dc.subjectперсонални и колективни идентитетsr
dc.subjectнационални и космополитски идентитетsr
dc.subjectВизантија/Словенство/ренесансаsr
dc.subjectмушки и женски принципsr
dc.titleПоетика динамичког идентитета у делима Милоша Црњанскогsr
dc.titlePoetics dynamic identity in Miloš Crnjanski's works: relationship of the traveloguesque-moristic and the dramatic towards the novelisticen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractДелић, Јован; Раичевић, Горана; Петровић, Предраг; Филиповић, Душица М.; Poetika dinamičkog identiteta u delima Miloša Crnjanskog;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32815/Filipovic_Dusica_M.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/32814/Disertacija4020.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6093


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record