Show simple item record

Theoretical and institutional foundations of the development and reforms of monetary integration of the European Union

dc.contributor.advisorVasiljević, Branko
dc.contributor.otherŽivković, Aleksandar
dc.contributor.otherDželetović, Milenko
dc.creatorŠubara, Ljubomir M.
dc.date.accessioned2016-07-30T15:23:58Z
dc.date.available2016-07-30T15:23:58Z
dc.date.available2020-07-03T09:42:19Z
dc.date.issued2016-07-11
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3404
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6088
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11941/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11961/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48101647
dc.description.abstractSocial sciences / political economy and finance
dc.description.abstractИнституционали механизам европске монетарне интеграције успостављен је Мастрихтским уговором и модификован каснијим реформама. Функционисање овог механизма треба да покаже да ли он омогућава стабилну и на дужи рок одрживу јединствену валуту, или је с друге стране, у монетарну унију уграђен механизам креативне деструкције јединствене валуте, било да је то последица теоријске основе изражене у теорији оптималне валутне области или њеног практичног (политичког) дизајна. Различит механизам одлучивања у монетарној и фискалној области монетарне уније је одразио конституционални систем Европске уније који је резултат реалних економских и политичких интереса држава чланица у избору између федералистичког и конфедералистичког облика европске интеграције. Већ у првој деценији постојања, монетарна унија суочена је са финансијском кризома а затим и кризом јавног дуга, које су довеле до кризе евра. Криза евра утицала је на прекид у каналима монетарне трансмисије Европске централне банке, губитак поверења у кредитни систем, смањење потенцијал функционисања јединственог новца („ефекат мреже“), посебно страхом да ће поједине државе чланице напустити монетарну унију. Стабилност еврозоне угрожена је нестабилношћу кредитних институција. Најзад, дошло је до делегитимизације појединих инстутуција, чиме је продубљен демократски дефицит интеграције. Кризе су решаване сложеном комбинацијом консолидације постојећих и креирања нових институција и процедура у оквиру ова два облика интеграције. Суштина конституционалног аранжмана Еропске уније остала је непромењена. Последице кризе и до сада извршене реформе институција монетарне уније отварају питање о њеној даљој судбини.sr
dc.description.abstractThe institutional mechanism of European monetary integration was established in the Maastricht Treaty and modified by subsequent reforms. The functioning of this mechanism should reveal whether it provides for a stable single currency that is sustainable in the long run, or whether, on the other hand, a ‘creative destruction’ mechanism for the single currency is built into the monetary union, regardless of whether this is a consequence of the theoretical foundation expressed through the optimum currency area theory or of the mechanism’s practical (political) design. Different decision-making mechanisms applicable to monetary and fiscal aspects of the monetary union are reflections of the constitutional system of the European Union, which arose from the real economic and political interests of the member states when faced with the choice between federalism and confederalism as opposing approaches to European integration. Barely a decade old, the monetary union faced, firstly, a financial crisis, and then a crisis of public debt, which ultimately led to a crisis of the euro. The crisis of the single currency has affected monetary transmission channels of the European Central Bank, caused a loss of confidence in the credit system, and reduced the potential for functioning of the single currency (through what is termed a ‘network effect’), particularly by engendering fear that individual member states would abandon the monetary union. The stability of the Eurozone has been jeopardised by lender instability. Finally, individual institutions have lost some of their legitimacy, which has deepened the democratic deficit of the European Union. Crises have been addressed through a complex combination of efforts aimed at consolidating existing institutions and creating new ones, and procedures in the context of these two forms of integration, whereas the essence of the European Union’s constitutional arrangement has remained unchanged.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectЕвропска унијаsr
dc.subjectEuropean Unionen
dc.subjectмонетарна унијаsr
dc.subjectкриза евраsr
dc.subjectбанкарска унијаsr
dc.subjectфискална унијаsr
dc.subjectполитичка унијаsr
dc.subjectприступање Србијеsr
dc.subjectmonetary unionen
dc.subjecteuro crisisen
dc.subjectbanking unionen
dc.subjectfiscal unionen
dc.subjectpolitical unionen
dc.subjectaccession of Serbia to the European Unionen
dc.titleТеоријске и институционалне основе развоја и реформи монетарне интеграције Европске унијеsr
dc.titleTheoretical and institutional foundations of the development and reforms of monetary integration of the European Unionen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractВасиљевић, Бранко; Джелетовић, Миленко; Живковић, Aлександар; Шубара, Љубомир М.; Teorijske i institucionalne osnove razvoja i reformi monetarne integracije Evropske unije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22847/Disertacija4034.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22848/Subara_Ljubomir_M.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_6088


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as openAccess