Show simple item record

The role of judicial system of the Republic of Serbia in the fight agains corruption

dc.contributor.advisorStojiljković, Zoran
dc.contributor.otherMilašinović, Radomir
dc.contributor.otherMilenković, Dejan
dc.creatorGregorian, Meril
dc.date.accessioned2016-07-30T15:23:58Z
dc.date.available2016-07-30T15:23:58Z
dc.date.available2020-07-03T09:41:33Z
dc.date.issued2016-05-17
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3403
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/6087
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11937/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48101391
dc.description.abstractSocial sciences / political sciences
dc.description.abstractПравосудне институције Републике Србије су представљене у политичкој науци као значајни друштвени чиниоци, који су усмерени на очување и заштиту националних државних интереса и цивилног грађанског друштва у борби против корупције, као и реализације у пракси основних начела Устава и поштовања људских права и слобода. У Републици Србији још увек није посвећена довољна пажња према правосудним институцијама и њиховој борби против корупције у систему у савременом демократски уређеном друштву, те је крајњи циљ овог рада био усмерен на огроман научни и друштвени допринос у датој области са намером да се његови резултати примене у правосудној пракси. На основу поменутог, у емпиријском делу истраживања ове докторске дисертације, примењен је један новији приступ у конкретном истраживању активности рада државних политичких, а у њиховом саставу и правосудних институција. Наиме, подузимање конкретних коруптивних радњи и мера од стране државних органа, који би морали да се боре против корупције, а не да истој подлежу, дошло се до веома корисних закључака да су у великој мери условљени не само законским процедурама, него и недовољно развијеним етичким кодексима и стандардима, односно доминирајућим друштвеним вредностима, које се далеко спорије развијају чак и од усвајања и примене у пракси одговарајућих законских норми.sr
dc.description.abstractJudicial institutions of the Republic of Serbia are represented in Political Science as highly significant social factors oriented towards the preservation and protection of national state interests and civil society in the fight against corruption, and the implementation of basic constitutional principles and Human Rights and freedoms. Legal institutions and their fight against corruption in a modern democratic society still have not gained enough attention in the Republic of Serbia, so the ultimate aim of this dissertation is to be a great scientific and social contribution in the field, whose results will be applied in legal practice. Namely, in the empirical part of this doctoral dissertation, a more modern approach has been applied in the concrete research of the activity of state political and judicial institutions. We came to the conclusion that instead of the fighting against corruption, state organs succumb to corruption because of their strict keeping of law procedures, and because of non developed ethical codeces and standards, and dominant social standards which develop even more slowly than the adoption and implementation of certain legal norms. Therefore, we came to the conclusion that new system values need to be established on a state level, which would be applied in proposing new legal regulations, and establishing independent judicial system. Judicial organs need to be educated that corruption has to be treated and processed as criminal acts. Also, the public need to be conscious of the significance of reporting incidences of corruption to authorized state organs.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет политичких наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectКорупцијаsr
dc.subjectCorruptionen
dc.subjectПравосуђеsr
dc.subjectСрбијаsr
dc.subjectПолитикаsr
dc.subjectДржаваsr
dc.subjectСистемsr
dc.subjectЉудска праваsr
dc.subjectКризаsr
dc.subjectРеформеsr
dc.subjectДемократијаsr
dc.subjectJudiciaryen
dc.subjectSerbiaen
dc.subjectPoliticsen
dc.subjectStateen
dc.subjectSystemen
dc.subjectHuman Rightsen
dc.subjectCrisisen
dc.subjectReformsen
dc.subjectDemocracyen
dc.titleУлога правосудног система републике Србије у борби против корупцијеsr
dc.titleThe role of judicial system of the Republic of Serbia in the fight agains corruptionen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractСтојиљковић, Зоран; Миленковић, Дејан; Милашиновић, Радомир; Грегориан, Мерил; Uloga pravosudnog sistema republike Srbije u borbi protiv korupcije;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22698/Disertacija4033.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/22699/Gregorian_Meril_M.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record