Show simple item record

Optimization of enzyme production of fatty acid methyl esters

dc.contributor.advisorKnežević-Jugović, Zorica
dc.contributor.otherBezbradica, Dejan
dc.contributor.otherMijin, Dušan
dc.contributor.otherMojović, Ljiljana
dc.contributor.otherAntov, Mirjana
dc.creatorLuković, Nevena
dc.date.accessioned2016-07-23T16:13:46Z
dc.date.available2016-07-23T16:13:46Z
dc.date.available2020-07-03T09:23:39Z
dc.date.issued2014-02-26
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5992
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3349
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11830/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=45874447
dc.description.abstractУ оквиру ове тезе испитивана је могућност ензимског поступка синтезе метил естара масних киселина (биодизела) из биљног уља, поступком трансестерификације. Испитано је каталитичко дејство липаза из различитих извора са аспекта трансестерификационе активности и стабилности у системима без органског растварача. Користиле су се комерцијалне липазе из различитих микроорганизама (Candida rugosa, Rhizomucor miehei, Candida antarctica) а потом је методом вишефакторних експерименталних планова (централни композициони ротатабилни план) испитан утицај различитих параметара: температуре, садржаја воде у систему, количине додатог ензима, моларног односа метанол/уље као и начина извођења процеса на принос метил естара масних киселина. Испитана је могућност примене различитих ацил акцептора и утврђено је да се као најбољи показао метил ацетат. Захваљујући примени овог ацил акцептора омогућена је оптимизација реакторског система. Испитали су се утицаји различитих процесних параметара и режима рада биореактора на продуктивност имобилисаног система. Други део рада се фокусирао на технике имобилизације. Анализирана је ковалентна имобилизација нативне липазе из C. rugosa и нативне липазе из C. antarctica на полимерним носачима које садрже епоксидне групе и афинитет добијеног имобилисаног ензима према супстрату. Испитана је ефикасност модификације комерцијалног носача Eupergit® C 250L помоћу цистеина и глутаралдехида ради добијања имолиблисаног система веће стабилности. Утврђено је да се овако имобилисана липаза из C. antarctica може успешно користити као биокатализатор у синтези биодизела, при чему се применом ове липазе добијају приноси биодизела у рангу приноса које дају комерцијални препарати са имобилисаном липазом из C. antarctica.sr
dc.description.abstractТhis thesis deals with the transesterification of sunflower oil in the solvent-free system. The catalytic activity of lipases from different sources (Candida rugosa, Rhizomucor miehei, Candida antarctica) has been examined in terms of transesterification activity and stability. The optimal conditions for the methanolysis reaction have been determined using response surface methodology (RSM) leading to the high fatty acid methyl esters yield. The reaction temperature, the biocatalyst, the water concentration and the substrate molar ratio have been the investigated variables. After that, the possibility of different acyl acceptors has been investigated. Further results suggest that the use of methyl acetate as an acyl acceptor could significantly improve the immobilized system stability. This has been verified in industrially feasible reactor design. Different process parameters have been investigated as well as the operational stability of the immobilized lipase. The second part of the thesis was focused on the development of the immobilized enzyme with the best catalytic properties. The covalent immobilization of native lipase from C. rugosa and native lipase from C. antarctica on polymer carriers containing epoxy groups have been analyzed. The efficiency of modified commercial carrier Eupergit® C 250L with cysteine and glutaraldehyde has been studied. It was found that immobilized lipase form C. antarctica can be successfully used as a biocatalyst in the biodiesel synthesis. The obtained yields are in the range of commercial available immobilized enzymes.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/46010/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectметил естри масних киселинаsr
dc.subjectfatty acid methyl estersen
dc.subjectбиодизелsr
dc.subjectлипазаsr
dc.subjectтренсестерификацијаsr
dc.subjectимобилизација ензимаsr
dc.subjectbiodieselen
dc.subjectlipasesen
dc.subjecttransesterificationen
dc.subjectenzyme immobilizationen
dc.titleРазвој ензимског поступка за синтезу метил естара масних киселинаsr
dc.titleOptimization of enzyme production of fatty acid methyl estersen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractКнежевић-Југовић, Зорица; Мојовић, Љиљана; Aнтов, Мирјана; Безбрадица, Дејан; Мијин, Душан; Луковић, Невена; Razvoj enzimskog postupka za sintezu metil estara masnih kiselina;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/18307/Disertacija3947.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/18307/Disertacija3947.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5992


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record