Show simple item record

Researching the possibilities of using low-temperature heat sources for sustainable energy development of cities

dc.contributor.advisorIvezić, Dejan
dc.contributor.otherŽivković, Marija
dc.contributor.otherKomatina, Mirko
dc.creatorGrujić, Miodrag M.
dc.date.accessioned2016-07-23T16:12:05Z
dc.date.available2016-07-23T16:12:05Z
dc.date.available2020-07-03T09:10:18Z
dc.date.issued2014-06-04
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5984
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3338
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11805/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=46620175
dc.description.abstractОдрживост је континуиран процес балансирања између животне средине, економске и социјалне димензије, који се односи на системска побољшања животног окружења. Енергија се налази међу покретачима одрживог развоја везано за потребу за повећање социјалног благостања, његову кључну улогу у економском развоју и утицај на животну средину. Урбане зоне, као центри потреба за енергијом и емисија угљеника, пружају значајне могућности за промоцију одрживости енергетског система заједнице. Планирање нових енергетских капацитета, у складу са принципима одрживог развоја, обухвата спровођење политике повећања енергетске ефикасности и увођења обновљивих извора енергије. Дисертација ставља акценат на коришћење потенцијала дела обновљивих извора, односно нискотемпературних извора топлоте, тј. на првом месту геотермалне енергије подземних вода, стена, земље, затим ваздуха, воде и Сунца за добијање топлотне енергије. Ови извори обезбеђују нижу температуру него што се добија сагоревањем фосилних горива. Међутим, њиховом употребом могу се добити значајне количине енергије и у многим системима задовољити и комплетне потребе за топлотном енергијом. При томе, коришћењем нискотемпературних извора смањује се потрошња других облика енергије, трошкови горива, уз значајно смањен негативан утицај на животну средину...sr
dc.description.abstractBalancing of environmental, economic and social issues is the essence of sustainability. That is continuous process, related to our living environment and their systematic improvements. For sustainable development, energy is one of the most important drivers. Improving the social welfare, economic development, but also environmental impacts are closely related to energy development. Urban areas are the centers of energy demand and carbon emissions. For that reason, cities are the places where the actions for promoting the sustainability of energy systems should be initiated. Planning new facilities, in accordance with the principles of sustainable development, involves a wide range of energy efficiency measures and the introduction of renewable energy sources. The thesis emphasizes the use of renewable resources, primarily low-temperature heat sources, i.e. first geothermal ground water, rocks, soil, air, water and sun to generate heat. These sources provide a lower temperature than is obtained by burning fossil fuels. However, their use can provide significant amounts of energy and satisfy the complete heat demands in many systems. In addition, using low temperature sources reduces the consumption of other forms of energy, fuel costs, and significantly reduced the negative impact on the environment...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Рударско-геолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectодрживи развојsr
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectдаљинско грејањеsr
dc.subjectмоделsr
dc.subjectсценариоsr
dc.subjectвишекритеријумска анализаsr
dc.subjectнискотемпературни извориsr
dc.subjectELECTREsr
dc.subjectБеоградsr
dc.subjectdistrict heatingen
dc.subjectmodelen
dc.subjectscenarioen
dc.subjectmulti-criteria analysisen
dc.subjectlow-temperature sourcesen
dc.subjectELECTREen
dc.subjectBelgradeen
dc.titleИстраживањe могућности коришћења нискотемпературних извора топлоте за одрживи развој енергетике градоваsr
dc.titleResearching the possibilities of using low-temperature heat sources for sustainable energy development of citiesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractИвезић, Дејан; Живковић, Марија; Коматина, Мирко; Грујић, Миодраг М.; Istraživanje mogućnosti korišćenja niskotemperaturnih izvora toplote za održivi razvoj energetike gradova;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15090/Disertacija3936.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/15090/Disertacija3936.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5984


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record