Show simple item record

Quality improvement of the higher education institution based on the criteria of users needs

dc.contributor.advisorJakić, Branislav
dc.contributor.otherBorović, Siniša
dc.contributor.otherKirin, Snežana
dc.contributor.otherJakić, Branislav
dc.creatorJanovac, Tatjana
dc.date.accessioned2016-07-18T07:07:11Z
dc.date.available2016-07-18T07:07:11Z
dc.date.available2020-07-03T18:21:07Z
dc.date.issued2014-10-09
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5939
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija143280914698269.pdf?controlNumber=(BISIS)94962&fileName=143280914698269.pdf&id=3765&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=94962&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije143462119275676.pdf?controlNumber=(BISIS)94962&fileName=143462119275676.pdf&id=3846&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractU uslovima opšte globalizacije, visokoškolske ustanove treba da razviju mehanizme održivog razvoja i uspeha na konkuretnom akademskom prostoru. Projektovanje sistema menadžmenta kvalitetom predstavlja osnov za kontinualno unapređenje usluga, kao i prepoznavanje obaveza prema korisnicima i zainteresovanim stranama. Identifikacijom svih procesa koji egzistiraju u visokoobrazovnim institucijama, povezivanjem istih i definsanjem njihovih izlaza i adekvatnih mera za praćenje uspeha, stvara se čvrsta osnova za dostizanje ciljeva i postizanje uspeha. Da bi postigla ciljeve, visokoškolska ustanova treba da svojim korisnicima pruži vrednosti koje se stalno poboljšavaju. Shvatanje, zadovoljenje i prevazilaženje potreba i očekivanja korisnika usluge visokog obrazovanja od suštinskog je značaja za ostvarivanje konkurentske prednosti, pozicioniranje na akademskom prostoru, održivog razvoja, a samim tim i postizanja održivog uspeha. Istraživanja u okviru doktorske disertacije imaju za cilj da ukažu na značaj primene modela sistema menadžmenta kvalitetom kao efektivnog alata za obezbeđivanje kvaliteta nastavnoobrazovnog procesa, unapređenje usluge visokog obrazovanja i postizanje zadovoljstva korisnika i zainteresovanih strana. Takav pristup omogućuje upravljačkoj strukturi visokoškolske ustanove stalan nadzor nad ključnim parametrima poslovanja i donošenje odluka iz oblasti kvaliteta za stalno unapređenje. Koncept integrisanog sistema menadžmenta u visokom obrazovanju je nov pristup organizovanja i ima za cilj da poveća efikasnost i usaglasi sve nivoe upravljanja, odlučivanja, kao i realizacije nastavno-obrazovnog procesa. Uticaj znanja na razvoj društva sve više dobija na značaju i postaje važniji od bilo kog drugog resursa. Obrazovanje ima stratešku važnost za ekonomski i društveni razvoj, kao i pozitivan efekat na društvo u celini sa aspekta produktivnosti, inovativnosti, efikasnosti i efektivnosti. Ulaganje u obrazovanje, odnosno u obezbeđivanje odgovarajućih ljudskih resursa kao odgovora na izražene potrebe dinamičnog i konkurentnog tržišta, ima karakter investicionog ulaganja i postaje preduslov bez koga se ne može ostvariti održiv ekonomski napredak. Uspostavljanje saradnje između sektora visokog obrazovanja i privrednih subjekata, uključujući niz faktora koji imaju neposredan uticaj, jedno je od suštinskih pitanja na koje ova studija nastoji da pruži odgovor. Istraživanje u doktorskoj disertaciji usmereno je i na stavove poslodavaca prilikom zapošljavanja pripravnika u pogledu kompetencija, funkcionalnosti obrazovanja, razlike izmedju „privatne" i „državne" diplome. Ključne reči: visoko obrazovanje, sistem menadžmenta kvalitetom, visokoškolska ustanova, integrisani sistem menadžmenta, korisnici, konkurentska prednost, akademski prostor, znanje, održivi razvoj, održivi uspeh.sr
dc.description.abstractIn the conditions of overall globalization, higher education institutions should develop mechanisms of sustainable development and success in the competitive academic field. Designing a quality management system is the basis for continuous improvement of services, as well as recognition of obligations towards the users and parties in interest. By identifying all the processes existing within higher education institutions, by linking them and defining their outputs and proper success tracking measures, a firm basis for reaching goals and success is formed. In order to reach its goals, a higher education institution should offer continuously improving values to its users. Understanding , meeting and surpassing the needs and expectations of higher education users is of utmost importance for gaining competitive advantage, positioning in the academic field, sustainable development, and with that, reaching sustainable success. Doctoral thesis research aims at emphasizing the significance of application of the quality management system model as an efficient tool for providing quality in the educational process, improving higher education service and reaching satisfaction of the users and parties in interest. Such an approach enables the management structure of a higher education institution to have a constant monitoring of the key parameters of its business activities and to make decisions in the field of constant quality improving. The concept of integrated management system in higher education is a new organizational approach and it aims at enhancing efficiency and harmonizing all levels of management, decision making and realization of the educational process. The impact of knowledge on the development of a society is gaining greater significance and is becoming more important than any other resource. Education bears strategic importance for economic and social development and it has positive impact on society as a whole, from the aspect of productivity, innovation, efficiency and effectiveness. Investing in education, that is, in providing appropriate human resources as a response to expressed needs of a dynamic and competitive market, bears a character of value investing and is becoming a prerequisite without which one cannot accomplish a sustainable economic improvement. Establishing cooperation between the higher education sector and business entities, including a series of factors with imminent impact, is one of the fundamental questions which this study tends to provide an answer to. Doctoral thesis research also aims at the attitude of employers while employing apprentices regarding competence, functionality of education, the difference between "private" and "state" diplomas.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије „МЕФ“, Београдsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectvisoko obrazovanjesr
dc.subjecthigher educationen
dc.subjectsistem menadžmenta kvalitetomsr
dc.subjectvisokoškolska ustanovasr
dc.subjectintegrisani sistem menadžmentasr
dc.subjectkorisnicisr
dc.subjectkonkurentska prednostsr
dc.subjectakademski prostorsr
dc.subjectznanjesr
dc.subjectodrživi razvojsr
dc.subjectodrživi uspeh.sr
dc.subjectquality management systemen
dc.subjecta higher education institutionen
dc.subjectintegrated management systemen
dc.subjectusersen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectacademic fielden
dc.subjectknowledgeen
dc.subjectsustainable developmenten
dc.subjectsustainable success.en
dc.titleUnapređenje kvaliteta visokoškolske ustanove na osnovu kriterijuma potreba korisnikasr
dc.titleQuality improvement of the higher education institution based on the criteria of users needsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈакић, Бранислав; Боровић, Синиша; Кирин, Снежана; Јакић, Бранислав; Јановац, Татјана; Унапређење квалитета високошколске установе на основу критеријума потреба корисника; Унапређење квалитета високошколске установе на основу критеријума потреба корисника;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59566/IzvestajKomisije3861.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59567/Disertacija3861.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record