Show simple item record

Voluntary pension insurance and voluntary pension funds

dc.contributor.advisorBejatović, Milorad
dc.contributor.otherAvramović, Nenad
dc.contributor.otherPejanović, Ljubo
dc.contributor.otherBejatović, Milorad
dc.creatorRajaković, Vesna
dc.date.accessioned2016-07-18T07:06:37Z
dc.date.available2016-07-18T07:06:37Z
dc.date.available2020-07-03T18:18:19Z
dc.date.issued2015-02-09
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5935
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija143677793107793.pdf?controlNumber=(BISIS)95243&fileName=143677793107793.pdf&id=3987&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/record.jsf?recordId=95243&source=NaRDuS&language=srsr
dc.identifier.urihttp://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/IzvestajKomisije143635286466658.pdf?controlNumber=(BISIS)95243&fileName=143635286466658.pdf&id=3947&source=NaRDuS&language=srsr
dc.description.abstractStruktura istraživanja Doktorske disertacije primerena je: problemu, predmetu, ciljevima i zadacima istraživanja, kao i postavljenim hipotezama. Istraživanje je sistematizovano u više celina, odnosno poglavlja, koja upotpunjuju zaključci do kojih se tokom istraživanja došlo, kao i pojašnjenja metodološko - teorijskog pristupa procesu istraživanja. Prva tematska celina je uvodni deo istraživanja u kome je sistematizovano istraživanje. Druga tematska celina metodologija istraživanja, sadrži metodološki koncept istraživanja. Odnosi se na: probleme, predmete, ciljeve, zadatke, hipoteze, načine i indikatore istraživanja, njihovu naučnu i stručnu opravdanost. Treća tematska celina tretira pitanja teorijskih istraživanja, koja se odnose na definisanje osnovnih pojmova Dobrovoljniho penzijskih fondova, društava za upravljanje penzijskim fondovima, kastodi bankama, nadzornoj ulozi NBS-e i ulogom i značajem privatnih penzijskih fondova. Empirijski deo istraživanja, čini četvru tematsku celinu. Obzirom na obim i složenost predmeta ovog istraživanja, a posebno, obzirom na formulisan cilj istraživanja kao i odabrane istraživačke metode, istraživanje je realizovano na uzorku od 120 ispitanika. Detaljno je prikazan opis o organizaciji istraživanja na terenu, posmatranim istraživanjima i izvršeno je eksperimentalno istraživanje. Petu tematsku celinu je prezentovanje rezultata istraživanja – u kome smo saopštili rezultate istraživanja o profilu ispitanika i dokazivali postavljene hipoteze analizom testa χ2 i korišćenjem najnovijih statističkih softvera: IBM SPSS Statistics v.22 i Microsoft Office Excel 2013 v.15. U šestoj tematskoj celini predstavljeni su zaključci istraživanja. Taksativno navedene reference koje su korišćene u istraživanjima u vidu: domaćih, stranih i elektronskih predstavljene su u sedmom delu istraživanja. U osma tematska celina jesu prilozi istraživanja, tu je data anketa koja je upotpunjava osnovu istraživanja i mnogi drugi dodaci. U ovom istraživanju uključujući okvire za tekst i fusnote korišćen je tekst na: 221 stranica, 1.722 pasusa, 8.285 redova, 71.366 reči, 418.993 znakova, 489.524 znakova (sa razmacima) korišćeni su: 31 tabela, 32 grafikona i 6 slika.sr
dc.description.abstractStructure Research Doctoral Dissertation example is: the problem, objectives, goals and tasks of the research, and the hypotheses. The research was systematized in several parts or sections, which complement the conclusions reached during the investigation, and the methodological explanations - a theoretical approach to the research process. The first thematic unit is the introductory part of the research which has systematized research. The second thematic unit, research methodology, contains methodological concept research. Which applies to: problems, objects, goals, tasks, hypotheses, methods and indicators research, their scientific and technical justification. The third thematic unit treats questions of theoretical research, relating to the definition of the basic concepts of voluntary pension funds, companies managing pension funds, custodian banks, supervisory role NBS-e and the role and importance of private pension funds. The empirical part of the research, it seems the Fourth thematic unit. Given the scope and complexity of the case of this study, especially given the stated purpose of the research as well as selected research methods, research was conducted on a sample of 120 respondents. It is a detailed description of the organization of research in the field, observed the research and presents experimental research. The fifth thematic unit is to present the results of research - in which we announced the results of research on the profile of the respondents and proved the hypotheses proposed analysis χ2 test and using the latest statistical software: IBM SPSS Statistics v.22 and Microsoft Office Excel 2013 v.15. The sixth thematic unit presents the conclusions of the study. Exhaustive references used in research in the form of: domestic, foreign and electronic presented in the seventh part of the research. In the eight thematic unit are contributions of research, there is a data survey that complements the research and many other accessories. In this research, including text boxes, and footnotes used in the text: 221 pages, paragraphs 1.722, 8.285 lines, 71.366 words, 418.993 marks, 489.524 characters (with spaces) were used: 31 tables, 32 graphs and 6 pictures.en
dc.languagesr (latin script)
dc.publisherУниверзитет Привредна академија у Новом Саду, Правни факултет за привреду и правосуђеsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет Привредна академија у Новом Садуsr
dc.subjectdobrovoljnosr
dc.subjectpenzijskosr
dc.subjectosiguranjesr
dc.subjectfondovisr
dc.subjectuslugasr
dc.subjectživotni veksr
dc.subjectpenzijasr
dc.subjectsr
dc.titleDobrovoljno penzijsko osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovisr
dc.titleVoluntary pension insurance and voluntary pension fundsen
dc.typedoctoralThesissr
dc.rights.licenseBY-NC-SA
dcterms.abstractБејатовић, Милорад; Aврамовић, Ненад; Пејановић, Љубо; Бејатовић, Милорад; Рајаковић, Весна; Добровољно пензијско осигурање и добровољни пензијски фондови; Добровољно пензијско осигурање и добровољни пензијски фондови;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59000/IzvestajKomisije3867.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/59001/Disertacija3867.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record