Show simple item record

Problem of identity in postmodern English novel, in selected works of Julian Barnes, Ian McEwan, Graham Swift and Martin Amis.

dc.contributor.advisorPaunović, Zoran
dc.contributor.otherVukčević, Radojka
dc.contributor.otherJovanović, Aleksandra
dc.creatorJanićijević, Jelena
dc.date.accessioned2016-07-16T13:13:21Z
dc.date.available2016-07-16T13:13:21Z
dc.date.available2020-07-03T12:16:08Z
dc.date.issued2016-04-27
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5907
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3246
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11635/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttps://phaidrabg.bg.ac.rs/detail_object/o:11696
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48007183
dc.description.abstractПредмет истраживања овог рада су питања везана за настајање, деконструкцију и мењање идентитета субјекта, у владајућим филозофско-теоријским оквирима постмодернистичког периода, кроз анализу одабраних дела енглеских писаца Џулијана Барнса, Ијана Макјуана, Грејема Свифта и Мартина Ејмиса. Као полазна основа узима се полицентрични приступ овог периода, односно, умерени релативизам и скептицизам. Под појмом идентитета подразумевају се и колективни и индивидуални идентитети, с тим што ће циљ истраживања претежно бити усмерен на идентитет појединца и на његова, условно подељена, три главна аспекта: друштвено структурирани, урођени или аутентични, и морални део бића. Очекивани исходи овог рада укључују обједињавање знања и истраживачких приступа из више друштвених наука, попут књижевности, филозофије, антропологије, психологије, социологије и сродних наука, у циљу примене интегралног приступа истраживању и бољег разумевања овог свеприсутног и комплексног питања, које се намеће као једно од кључних интересовања савременог човека. Идентитет у постмодернизму се налази у сталном процесу промена, под утицајем спољашњих фактора конкретног социо-политичког и породичног окружења, које пред сваког човека ставља избор улога које му се свакодневно нуде или намећу; а са друге стране, постоји и дејство аутентичних, аутономних склоности и тенденција индивидуе, које се заснивају на њеним урођеним когнитивним, емотивним и психолошким карактеристикама. Имајући ово у виду, постмодерни идентитет се може окарактерисати као децентриран или полицентричан, флуидан, односно, у сталном процесу деконструкције. Овај континуум промена може деловати дестабилизујуће на личност, уколико она не успе да развије јак централни, унутрашњи систем вредности, заснован на унутрашњем осећају за морално одлучивање и поступање. Као кључни фактори повезани са развојем постојаног унутрашњег језгра идентитета у анализираним делима су: познавање колективне и индивидуалне историје, разумевање социјалног контекста свог окружења, очување породичне заједнице и брига о будућности и духовном наслеђу млађих нараштаја, искупљење за грешке из прошлости кроз љубав и тражење опроштаја.sr
dc.description.abstractThe subject of this research includes issues related to the formation, deconstruction and changing of a subject’s identity, considered within the governing philosophical and theoretical framework of the postmodern period, through the analysis of selected works of English writers Julian Barnes, Ian McEwan, Graham Swift and Martin Amis. As a starting point, I have applied the polycentric approach of the period, i.e. moderate relativism and skepticism. The concept of identity shall mean the collective and individual identities, whereby the aim of this research will focus on the identity of an individual, which has been provisionally divided into three main aspects: socially structured, innate or authentic, and moral aspect of a person. Expected outcomes of this work also encompass integration of knowledge and research approaches from areas of several social sciences, such as literature, philosophy, anthropology, psychology, sociology and related sciences, in order to implement an integrated research approach and achieve better understanding of this pervasive and complex issue, which is emerging as one of key interests for contemporary people. Postmodern identity is in a constant process of change, under the influence of external factors of a specific socio-political and family environment, which puts before every man a selection of available roles, that are offered or imposed; on the other hand, we have the influence of authentic, autonomous individual preferences and tendencies, which are based on a person’s innate cognitive, emotional and psychological characteristics. Bearing this in mind, postmodern identity can be characterized as decentered or polycentric, fluid, i.e. in a constant process of deconstruction. This continuum of change may have a destabilizing effect on a person, if the person fails to develop a strong central, inner system of values, based on internal sense of moral decision making and acting. As some of the key factors associated with the development of a stable, inner core identity in the works analyzed here are as follows: knowledge about collective and individual history, understanding of the social context of one’s own environment, preservation of family unity and care about the general future and intelectual heritage of the younger generations, redemption for past mistakes through love and search for forgiveness.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Филолошки факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпостмодернизамsr
dc.subjectpostmodernismen
dc.subjectидентитетsr
dc.subjectдеконструкцијаsr
dc.subjectполицентричностsr
dc.subjectсоцио-политичко окружењеsr
dc.subjectаутентично бићеsr
dc.subjectиндивидуаsr
dc.subjectенглеска књижевност.sr
dc.subjectidentityen
dc.subjectpolycentrismen
dc.subjectsocio-political environmenten
dc.subjectauthentic personen
dc.subjectindividualen
dc.subjectEnglish literatureen
dc.titleПроблем идентитета у постмодернистичком енглеском роману, у одабраним делима Џулијана Барнса, Ијана Макјуана, Грејема Свифта и Мартина Ејмисаsr
dc.titleProblem of identity in postmodern English novel, in selected works of Julian Barnes, Ian McEwan, Graham Swift and Martin Amis.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY
dcterms.abstractПауновић, Зоран; Вукчевић, Радојка; Јовановић, Aлександра; Јанићијевић, Јелена; Problem identiteta u postmodernističkom engleskom romanu, u odabranim delima DŽulijana Barnsa, Ijana Makjuana, Grejema Svifta i Martina Ejmisa;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31894/Janicijevic_Jelena_B.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/31893/Disertacija3801.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record