Show simple item record

Integrated forward and reverse logistic model based on multi-criteria decision making

dc.contributor.advisorВујошевић, Мирко
dc.contributor.otherВасиљевић, Драган
dc.contributor.otherСтанојевић, Милан
dc.contributor.otherМакајић-Николић, Драгана
dc.creatorЂикановић, Јасенка
dc.date.accessioned2016-07-16T13:11:11Z
dc.date.available2016-07-16T13:11:11Z
dc.date.available2020-07-03T09:36:32Z
dc.date.issued2016-02-02
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3274
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5886
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11686/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=515545754
dc.description.abstractЕфикасна логистичка мрежа води и ка конкурентској предности предузећа и помаже предузећима да се суоче са све већим и строжим регулативама у области заштите животне средине и неизвесностима у пословању. Конфигурација логистичке мреже (нпр. дефинисање локација, капацитета и технологија објеката) је један од најважнијих стратешких проблема у менаџменту ланцима снабдевања и њен утицај на укупне резултате ланца снабдевања је изузетно велик. Посебна пажња у дисертацији је посвећена интегрисаним моделима логистике снабдевања и повратне логистике. Интегрисани модели логистике снабдевања и повратне логистике, познати су и као затворене петље ланаца набавке, а дефинишу се као мреже које укључују традиционалне канале, односно традиционалне логистичке активности и токове заједно са повратним каналима. Један од основних разлога развоја интегрисане мреже логистике снабдевања и повратне логистике је смањење трошкова који настају у целокупном ланцу снабдевања, повећање профита, али и оставарење специфичних циљева који се у виду законских уредаба и регулатива постављају пред предузећа, а односе се на повећану бригу о заштити животне средине. Основна претпоставка дисертације је да се методе из области операционих истраживања које се заснивају на математичким моделима разматраних појава и процеса, могу ефикасно применити у циљу доношења одлука у логистичком систему који истовремено обухвата процес снабдевања и процесе повраћаја средстава. Предмет истраживања у овој докторској дисертацији је повратна логистика, као и интегрисани модели логистике снабдевања и повратне логистике. Повратна логистика обухвата логистичке активности кроз целокупни ток производа од тренутка када престане потреба корисника за тим производом до његовог поновног коришћења на тржишту или коначног одлагања. Пре свега, повратна логистика укључује физички транспорт коришћених производа од крајњег корисника до произвођача, односно планирање свих аспеката дистрибуције. У овој дисертацији ће се развити и решити такви модели локација и рутирања који ће омогућити да се производи и материјали које је потребно допремити до снабдевача/произвођача до крајњег корисника, као и производи које је потребно вратити од корисника ка произвођачу, односно ка његовом складишту, врате најкраћим путем и са најмањим трошковима...sr
dc.description.abstractAdequate design of logistics network provides an appropriate platform for efficient and effective supply chain management. Efficient logistics network also leads to a competitive advantage of a company and help them to cope with the growing and stricter regulations in the field of environmental protection and the uncertainties of the business. Logistics network configurations (e.g. definition of location, facilities and technology facilities) is one of the most important strategic issues in supply chain management and its impact on the overall performance of the supply chain is extremely high. The research subject presented in this paper are integrated models of forward and reverse logistics supply. Integrated models of logistics and reverse logistics supply, are also known as closed-loop supply chains, and they are defined as networks that include traditional channels and traditional logistics activities and flows along with the return channel. One of the main reasons for the development of an integrated network of logistics and supply reverse logistics are cost reduction produced in the entire supply chain, increase profits, and achivement of specific goals regarding legal statutes and regulations that are businesses facing and which are related to the heightened concern about environment. The basic premise of this paper is that methods from the field of operations research based on mathematical models of the considered phenomena and processes, can be efficiently used to make decisions in a logistics system that also includes the processes of supply and reverse processes. The aim of the research is to contribute to the development of an integrated model of supply logistics and reverse logistics. The problem to be solved is the determination of integrated logistics network in order to unite the network of logistics and reverse logistics supply, and thereby contribute by increasing the efficiency and effectiveness of the entire supply chain...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет организационих наукаsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectлогистикаsr
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectснабдевањеsr
dc.subjectповратна логистикаsr
dc.subjectинтегрисани моделsr
dc.subjectвишекритеријумско одлучивањеsr
dc.subjectлокацијски проблемsr
dc.subjectпроблем рутирањаsr
dc.subjectуправљање транспортомsr
dc.subjectуправљање ланцем снабдевањаsr
dc.subjectsupplyen
dc.subjectreverse logisticsen
dc.subjectintegrated modelen
dc.subjectmultiple criteria decision makingen
dc.subjectproblem locationen
dc.subjectrouting problemen
dc.subjecttransportation managementen
dc.subjectsupply chain managementen
dc.titleИнтегрисани модел логистике снабдевања и повратне логистике заснован на вишекритеријумском одлучивањуsr
dc.titleIntegrated forward and reverse logistic model based on multi-criteria decision makingen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractVujošević, Mirko; Vasiljević, Dragan; Stanojević, Milan; Makajić-Nikolić, Dragana; Đikanović, Jasenka; Integrisani model logistike snabdevanja i povratne logistike zasnovan na višekriterijumskom odlučivanju;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21477/Disertacija3829.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/21478/Dikanovic_Jasenka_D.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record