Show simple item record

Immunohistochemical Analysis and Prognostic Value of Markers of the Intrinsic Pathway of Apoptosis in Adenoid Cystic Carcinoma of the Salivary Glands

dc.contributor.advisorBoričić, Ivan
dc.contributor.otherBasta-Jovanović, Gordana
dc.contributor.otherTatić, Svetislav
dc.contributor.otherVukadinović, Miroslav
dc.creatorDožić, Branko S.
dc.date.accessioned2016-07-16T13:03:13Z
dc.date.available2016-07-16T13:03:13Z
dc.date.available2020-07-03T08:56:17Z
dc.date.issued2016-04-04
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3249
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5841
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11642/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=48028175
dc.description.abstractAdenoidni cistični karcinom (ACC), je jedan od najčešćih malignih tumora pljuvačnih žlezda. Učestvuje sa oko 10-15% kod salivarnih neoplazmi. Karakteriše ga spor rast, visoka incidenca ka invaziji nerva, retko regionalno metastaziranje, česti lokalni recidivi i spor razvoj progresivnih i relativno indolentnih udaljenih metastaza. Najznačajniji faktori za prognozu ovog tumora su klinički stadijum i histološki izgled tumora, prisustvo ili odsustvo tumorskog tkiva na linijama resekcije, invazija nerva. Apoptoza je regulatorni mehanizam tkivne homeostaze. Poremećaj regulacije apoptoze je relativno česta karakteristika maligne ćelije. U zavisnosti od stimulansa, putevi aktivacije apoptoze mogu biti: receptorski (spoljašnji) i mitohondrijski (unutrašnji) put. U unutrašnjem putu apoptoze značajnu ulogu igraju Apaf-1, inicijatorne i efektorne kaspaze. Apaf-1 je multidomenski protein, za koji se vezuje citohrom c i prokaspaza 9 što dovodi do formiranja apoptozoma. Ovaj kompleks proteolitički aktivira inicijatornu kaspazu-9. U završnoj fazi apoptoze, aktivirana kaspaza 9 dovodi do aktivacije efektorne kaspaze 3, čijim ulaskom u jedro započinje degradaciona faza apoptoze. Cilj U ovoj studiji cilj je bio ispitati imunohistohemijsku ekspresiju Apaf-1, kaspaze 9 i 3 u ACC pljuvačnih žlezda, i rezultate korelirati sa kliničko-patološkim parametrima kako bi se utvrdilo koji je od njih nezavistan prognostički parametar. Materijal i metode Istraživanje je koncipirano kao studija preseka, koja obuhvata 50 pacijenata sa ACC pljuvačnih žlezda, muškog i ženskog pola, prosečne starosti 58 godina. U ovoj studiji koristili smo tehniku tkivnog mikroniza (TMA kalupi). Preseci sa TMA kalupa, debljine 5μm, bojeni su streptavidin-biotin imunohistohemijskom tehnikom pomoću primarnih antitela specifičnih za: Apaf-1, kaspazu 9 i kaspazu 3. Obojeni tkivni preseci su analizirani svetlosnim mikroskopom (Olympus tip BH-2). Na osnovu prikupljenih podataka formirana je baza podataka u –SPSS 18.0 koja je korišćena za dalju statističku obradu. Statistička analiza podataka obuhvatala je metode deskriptivne i analitičke (inferencijalne) statistike...sr
dc.description.abstractAdenoid cystic carcinoma (ACC), is one of the most common malignant salivary gland tumors. It participates about 10-15% in salivary neoplasms. It is characterized by a slow growth, high incidence of the nerve invasion, rare regional metastasis, frequent local recurrence and slow development of progressive and relatively indolent distant metastases. The most important factors for the prognosis of this tumor are the clinical stage and histological appearance of the tumor, presence or absence of tumor tissue on the lines of resection, nerve invasion. Apoptosis is the regulatory mechanism of tissue homeostasis. Dysregulation of apoptosis is a relatively common feature of cancer cells. Depending on the stimuli, activation of apoptotic pathways may include: receptor (extrinsic) and mitochondrial (intrinsic) pathways. In the intrinsic apoptotic pathway, Apaf-1, initiator and effector caspases play an important role. Apaf-1 is a multi domain protein, that binds cytochrome c and procaspase 9, which leads to the formation of apoptosome. This complex proteolytically activates the initiator caspase-9. In the final stage of apoptosis the activated caspase 9 leads to activation of the effector caspase 3, whose entry into the nucleus initiates the degradation phase of apoptosis. Objective The aim of this study was to examine the immunohistochemical expression of Apaf- 1, caspases 9 and 3 in the ACC of the salivary glands, and to correlate the results with clinicopathological parameters in order to determine which of them is an independent prognostic factor. Materials and Methods The study was designed as a study of sections, which included 50 patients with ACC of the salivary glands, male and female, average age 58 years. In this study, we used the technique of tissue microarray (TMA moulds). Sections from the TMA mould, 5μm thick, were stained with the streptavidin-biotin immunohistochemical technique using primary antibodies specific for: Apaf-1, caspase 9 and caspase 3. Stained tissue sections were analyzed by the light microscope (Olympus type BH-2). Based on the data collected, the database was created in -SPSS 18.0, which was used for a further statistical analysis. The statistical data analysis included methods of descriptive and analytical (inferential) statistics...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Медицински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectadenoidni cistični karcinomsr
dc.subjectadenoid cystic carcinomaen
dc.subjectapoptozasr
dc.subjectApaf-1sr
dc.subjectkaspaza 9sr
dc.subjectkaspaza 3sr
dc.subjectapoptosisen
dc.subjectApaf-1en
dc.subjectcaspase 9en
dc.subjectcaspase 3.en
dc.titleImunohistohemijska analiza i prognostički značaj markera unutrašnjeg puta apoptoze u adenoidnom cističnom karcinomu pljuvačnih žlezdasr
dc.titleImmunohistochemical Analysis and Prognostic Value of Markers of the Intrinsic Pathway of Apoptosis in Adenoid Cystic Carcinoma of the Salivary Glandsen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractБоричић, Иван; Вукадиновић, Мирослав; Баста-Јовановић, Гордана; Татић, Светислав; Дожић, Бранко С.; Имунохистохемијска анализа и прогностички значај маркера унутрашњег пута апоптозе у аденоидном цистичном карциному пљувачних жлезда; Имунохистохемијска анализа и прогностички значај маркера унутрашњег пута апоптозе у аденоидном цистичном карциному пљувачних жлезда;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11813/Dozic_Branko_S.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/11812/Disertacija3804.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record