Show simple item record

Integration and evaluation of influence of comfort and safety parameters on special-purpose vehicles

dc.contributor.advisorPopović, Vladimir
dc.contributor.otherVasić, Branko
dc.contributor.otherSedmak, Aleksandar
dc.contributor.otherRakićević, Branislav
dc.contributor.otherDemić, Miroslav
dc.creatorMićović, Aleksandar M.
dc.date.accessioned2016-07-16T13:02:25Z
dc.date.available2016-07-16T13:02:25Z
dc.date.available2020-07-03T08:42:22Z
dc.date.issued2015-10-05
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3278
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5837
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11699/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514632355
dc.description.abstractOвa дoктoрскa дисeртaциja бaви сe истраживањем примене вишекритеријумске анализе елемената комфора у кабинама и товарном (путничком) простору теренских моторних возила за специјалне намене, са посебним освртом на праћење параметара вибрација на седиштима возача и путника, унутрашње буке у кабини возила и на местима чланова посаде, као и ефикасности система за грејање и проветравање кабине возила. Применом нове мерне опреме (Bruel & Kjær i 01dB-Metravib - Maestro, NetdB12) и одговарајућих програмских пакета (dBFA Suite i Pulse), обезбеђује се могућност прецизног и брзог дијагностиковања стања елемената комфора теренских моторних возила. Утицај буке и вибрација на човека се истражује како у експлоатационим, тако и лабораторијским условима. При томе се до сада далеко већа пажња посвећивала лабораторијским истраживањима, јер је тиме била обезбеђена стабилност параметара микро-окружења и поновљивост резултата. Такође треба напоменути да су испитивања овог типа у реалним експлоатационим условима вишеструко финансијски скупља и далеко компликованија у смислу обезбеђења поређења резултата мерења. С обзиром да су се у склопу завршних испитивања прототипова одређених возила за потребе Војске Србије стекли услови и за обављање овог типа испитивања, пружила се јединствена прилика да се напред наведени параметри комфора прате приликом интезивне вожње теренских возила по три типа опитне стазе:  испресецана ледина (рејон Делиблатске пешчаре),  равничарски макадам (Фрушка гора) и...sr
dc.description.abstractThis doctoral dissertation deals with the research of application of multicriteria analysis of comfort elements inside cabin and cargo (passenger) space of special-purpose off-road motor vehicles, with a special review of monitoring the parameters of vibrations on driver and passenger seats respectively, the noise inside a vehicle cabin and on the crew member places, as well as the vehicle heating and ventilation system efficiency. State-of-the art measuring equipment (Bruel&Kjæri 01dB-Metravib - Maestro, NetdB12) and corresponding programme packages (dBFA Suitei Pulse) were used in order to provide for precise and fast diagnosis of the condition of comfort elements of off-road motor vehicles. The influence of noise and vibrations on a human has been researched both in operating and laboratory conditions. It should be underlined that far more attention has been paid of laboratory research, since it provides for stability of parameters of micro-environment and repeatability of the results. It should also be mentioned that the research of this type in real operating conditions is several times more expensive and far more complicated in terms of providing for comparability of measuring results. Considering that as a part of final testing of certain vehicle prototypes for the requirements of the Serbian Military the conditions have been met to perform this kind of research, a unique opportunity presented itself to monitor the afore mentioned comfort parameters during intensive driving of off-road vehicles он three pre-selected types of terrain surface:  heath (Deliblatska Pescara)  gravel (Fruska Gora), and  highway asphalt base (in the vicinity of Sremska Mitrovica)...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectтеренска моторна возила за специјалне наменеsr
dc.subjectmotor vehicleen
dc.subjectкомфорsr
dc.subjectбукаsr
dc.subjectвибрацијеsr
dc.subjectефикасност грејањаsr
dc.subjectпасивна безбедностsr
dc.subjectопитно – експлоатациона испитивањаsr
dc.subjectВИКОРsr
dc.subjectVIKORen
dc.titleИнтеграција и оцена утицаја параметара комфора и безбедности моторних возила за посебну наменуsr
dc.titleIntegration and evaluation of influence of comfort and safety parameters on special-purpose vehiclesen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC
dcterms.abstractПоповић, Владимир; Демић, Мирослав; Васић, Бранко; Седмак, Aлександар; Ракићевић, Бранислав; Мићовић, Aлександар М.; Integracija i ocena uticaja parametara komfora i bezbednosti motornih vozila za posebnu namenu;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7341/Disertacija3833.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7342/Micovic_Aleksandar_M.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7342/Micovic_Aleksandar_M.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7341/Disertacija3833.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5837


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record