Show simple item record

Investigation of the production cycle management process of a complex product

dc.contributor.advisorMilanović, Dragan D.
dc.contributor.otherMilanović, Dragan Lj.
dc.contributor.otherSpasojević-Brkić, Vesna
dc.contributor.otherMisita, Mirjana
dc.contributor.otherAdamović, Živoslav
dc.creatorJovanović, Jelena R.
dc.date.accessioned2016-07-16T13:02:25Z
dc.date.available2016-07-16T13:02:25Z
dc.date.available2020-07-03T08:42:20Z
dc.date.issued2015-09-04
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3265
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5836
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11669/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=514595235
dc.description.abstractУ раду је приказано истраживање процеса управљања производним циклусом сложеног производа и дати су одговори на питања и дилеме који су актуелни у научној и стручној јавности дужи низ година. Анализом научних и стручних достигнућа уочене су недоумице, нејасноће и отворена питања везана за теорију производних циклуса. На основу тога дефинисана је истраживачка платформа, полазне хипотезе, план истраживања и структура дисертације. Са једне стране, наметнуло се питање валидности постојећих решења, релација и модела, а са друге стране, истраживање нових и њихова провера у пракси. У фокусу истраживања налази се сложен производ који представља генератор свих збивања унутар и изван пословно-производних система. Развијени су теоријски модели за опис структуре сложеног производа који представљају основу за дефинисање осталих модела: за прорачун количина производних фаза; оптимизацију производне серије; прорачун технолошких и пројектовање производних циклуса на нивоу технолошке операције, производне фазе и сложеног производа; ангажовање обртних средстава и процену квалитета пројектованих решења помоћу одговарајућих показатеља проточности. Експериментални део истраживања спроведен је у Компанији "Слобода" Чачак где су верификовани сви развијени модели и софтверска решења у условима серијске понављајуће производње са прекидним током технолошког процеса. Производњу карактерише глобализација пословања, велики број сложених производа, разноврсне технологије и опрема, вишеваријантна технолошка решења и уградња истих делова у више различитих производа. Корист од истраживања је вишеструка, како у теоријском тако и у практичном смислу, јер је омогућена примена теоријских модела у разноврсним условима производње и пословања. Актуелност, ширина и значај теме као и постигнути резултати дају добру основу за даља истраживања у овој области.sr
dc.description.abstractThe work presents the investigation of the production cycle management process of a complex product, providing answers to the questions and dilemmas that have been current in professional community for a number of years. The analysis of scientific and professional achievements pointed to the doubts, uncertainties and open issues related to the theory of production cycles. Using those findings, the investigation platform, starting hypotheses, plan of investigation and doctoral dissertation structure were all defined. On one hand, the question of the validity of existing solutions, relations and models was raised and, on the other hand, the investigation of new ones and their testing in practice. The focus of investigation is a complex product representing the generator of all activities inside and outside of the business-production systems. Theoretical models were developed for describing the complex product structure, generating the basis for defining the other models: for calculating the amount of production cycles, production batch optimization, calculating technological and production cycle design at the level of technological operations, production cycle and complex product; engagement of working capitals and evaluation of designed solutions using the corresponding flow indicators. The experimental part of the investigation was conducted at “Sloboda” Company Čačak, where all developed models and software solutions were verified under conditions of series, repeating production with an interrupting technological process flow. Production is characterized by the globalization of operating business, a large number of complex products, a variety of technologies and equipment, multi-variety technological solutions and installment of the same parts into a number of different products. The benefit of this investigation is multiple, in both theoretical and practical respect, because the application of theoretical models is enabled in various production and business operating conditions. Actuality, breadth and significance of the theme as well as the achieved results provide a solid basis for further investigations in this area.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Машински факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectпроизводни циклусsr
dc.subjectproduction cycleen
dc.subjectcomplex producten
dc.subjectmodelsen
dc.subjectdesignen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectproduction cycle timeen
dc.subjectworking capitalsen
dc.subjectmaterial flow indicatorsen
dc.subjectсложен производsr
dc.subjectмоделиsr
dc.subjectпројектовањеsr
dc.subjectоптимизацијаsr
dc.subjectтрајање циклусаsr
dc.subjectобртна средстваsr
dc.subjectпоказатељи проточности материјалаsr
dc.titleИстраживање процеса управљања производним циклусом сложеног производаsr
dc.titleInvestigation of the production cycle management process of a complex producten
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractМилановић, Драган Д.; Спасојевић-Бркић, Весна; Мисита, Мирјана; Aдамовић, Живослав; Милановић, Драган Љ.; Јовановић, Јелена Р.; Istraživanje procesa upravljanja proizvodnim ciklusom složenog proizvoda;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7334/Disertacija3820.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/7335/Jovanovic_Jelena_R.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record