Show simple item record

Development of a methodology for defining the zones of the protection from surface debris at experimental sections of the Drina river catchment areas

dc.contributor.advisorRistić, Ratko
dc.contributor.otherKostadinov, Stanimir
dc.contributor.otherNikić, Zoran
dc.contributor.otherCvjetićanin, Rade
dc.contributor.otherDragićević, Slavoljub
dc.creatorŽupanski, Danica
dc.date.accessioned2016-07-10T17:22:24Z
dc.date.available2016-07-10T17:22:24Z
dc.date.available2020-07-03T10:17:52Z
dc.date.issued2015-02-27
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5763
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3074
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11339/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513364892
dc.description.abstractПовршински нанос представља глобални еколошки проблем, чија је појава повезана са површинским водама: рекама, језерима, естуарима, морима и океанима. Повећање количине површинског наноса у акумулацијама ХЕ Бајина Башта, ХЕ Зворник и ХЕ Потпећ, у сливу реке Дрине (површине 19570 km2), изазвало је више негативних утицаја као што су: ометање производње електричне енергије, редукцијa запремине акумулација, смањење површине воденог огледала и обала, деградацијa естетских квалитета простора и квалитета воде. Основни циљ истраживања је био да се предложи методологија за одређивање зона заштите од површинског наноса и оптималне мере заштите на експерименталним деоницама слива Дрине, што би допринело успостављању контроле и постепеном престанку негативних утицаја. Основна хипотеза је била, да површински нанос доспева са неконтролисаних депонија комуналног отпада које се налазе у узводним деловима слива или у зони експерименталних деоница, као и на сливним површинама које им гравитирају. Због тога је истражена веза између положаја депонија и узводних притока реке Дрине. Издвојена су два доминантна утицаја на формирање везе: колебање нивоа воде у реци и изливање из корита, у релативно раван простор дна речне долине и утицај гравитације на странама речних долина. Они су били основа за дефинисање уже и шире зоне заштите. Ужа зона заштите је одређена као појас земљишта између линије средњег и максималног водостаја за повратни период од Т = 100 година. Шира зона је одређена топографском вододелницом директних падина. Анализа ризика од доспевања површинског наноса, урађена је на дигиталном моделу терена (ДМТ) Србије, применом компјутерског програма АrcGis10.ESRI...sr
dc.description.abstractSurface debris is a global environmental problem, associated with surface waters: rivers, lakes, estuaries, seas and oceans. Increased amounts of surface debris in the reservoirs of the HPP Bajina Bašta, HPP Zvornik and HPP Potpeć on the Drina river basin (area of 19570 km2) have been causing negative impacts such as: disruption of power generation, reduction of storage capacity, reduction of water surface and coastal area, degradation of aesthetic quality of the space and water quality. The main objective of this research is to propose a methodology for determining the protection zone of surface debris and optimal protection measures in experimental sections of the river Drina, eventually helping in establishing a better control and a gradual diminishing of negative impacts. The main hypothesis was that surface debris is transported due to uncontrolled municipal solid waste landfills that are located in the upstream parts of the catchment area or in the experimental section, and the catchment areas to which they gravitate. Therefore, the link between the landfill sites and the upstream tributaries of the river Drina was investigated. We have isolated two dominant influences of these connections: fluctuation of the water level in the river and spills in riverbed on the relatively flat area of the bottom of the river valley, and the effects of gravity on the sides of the river valley. They were the basis for defining narrow and wider protection zones. The narrower zone is defined as a belt of land between the lines of medium and maximum water level for the return period of T = 100 years. The wider zone is determined by topographic watershed. Risk analysis of the surface debris transport in the river Drina, was performed on a digital terrain model (DTM) of Serbia, using the computer program ArcGis10.ESRI...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Шумарски факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectповршински наносsr
dc.subjectsurface debrisen
dc.subjectнеконтролисане депонијеsr
dc.subjectзоне заштитеsr
dc.subjectuncontrolled landfillsen
dc.subjectprotection zonesen
dc.titleРазвој методологије за одређивање зона заштите од површинског наноса на експерименталним деоницама слива реке Дринеsr
dc.titleDevelopment of a methodology for defining the zones of the protection from surface debris at experimental sections of the Drina river catchment areasen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-ND
dcterms.abstractРистић, Ратко; Никић, Зоран; Цвјетићанин, Раде; Драгићевић, Славољуб; Костадинов, Станимир; Жупански, Даница; Razvoj metodologije za određivanje zona zaštite od površinskog nanosa na eksperimentalnim deonicama sliva reke Drine;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30578/Disertacija3614.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/30579/Danica_Zupanski_referat_SUMF.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record