Show simple item record

Improving the models of engagement of emergency teams in chemical accidents caused by transport of dangerous goods

dc.contributor.advisorJakovljević, Vladimir
dc.contributor.otherRadović, Ivica
dc.contributor.otherĐorđević, Milijana
dc.creatorRistić, Slavoljub Č.
dc.date.accessioned2016-07-10T17:21:49Z
dc.date.available2016-07-10T17:21:49Z
dc.date.available2020-07-03T09:27:23Z
dc.date.issued2015-04-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3064
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5762
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11323/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=512460725
dc.description.abstractУ овој докторској дисертацији је извршена анализа свих релевантних фактора који се односе на систематизацију и научно објашњење функционисања различитих интервентних тимова у условима изазваним хемијским акцидентима при транспорту опасних материја. Извршена је анализа тренутног стања и могућности интервентних тимова намењених за реаговање у условима хемијских акцидената при транспорту опасних материја, уз сагледавање могућности оваквих организационих целина у свету и земљама у окружењу. Поред тога, извршена је детерминација расположивих ресурса у нашој земљи, са освртом на њихове техничко-технолошке могућности и коначно, предлагање новог модела ангажовања интервентних тимова у ванредним ситуацијама узрокованих хемијским акцидентима при транспорту опасних материја. Ово је омогућило изналажење могућности за примену другачијих организацијских, кадровских, материјалних и других решења која могу повећати ефикасност ангажовања интервентних тимова у условима ванредних ситуација. Правилна и потпуна процена и контрола ризика је основни услов за ефикасно управљање транспортом опасних материја, а елиминација ризика крајњи циљ коме се тежи. Главни недостатак у садашњем систему управљања ризиком је недостатак релевантних информација које могу да утичу на смањење ризика или његово свођење на прихватљив ниво. Практично не постоји јединствени систем или модел за праћење појединачних транспорта опасне робе, а није дефинисана ни мрежа путева којима се возила крећу, чиме је, између осталог, и еколошки ризик стављен ван контроле. У свету се данас овој проблематици посвећује много више пажње. На бази свеобухватне и детаљне процене ризика израђени су бројни модели који се заснивају на непрекидном праћењу транспортних средстава са опасним материјама од места утовара робе до крајњег одредишта. Све ове мере, уз врло развијен и ефикасан систем извештавања о акцидентима, представљају поуздане елементе за квалитетно управљање ризиком...sr
dc.description.abstractIn this doctoral thesis is an analysis of all the relevant factors pertaining to the systematization and scientific explanation of the various emergency teams in conditions caused by chemical accidents during transportation of hazardous materials. We executed the analysis of the current situation and possibilities for intervention teams dedicated to the response in terms of chemical accidents during transportation of hazardous materials, with consideration of such organizational units in the world and in neighboring countries. In addition, there was a determination of available resources in our country, with regard to their technical and technological capabilities, and finally a proposal of a new model of engagement intervention teams in emergencies caused by chemical accidents during transportation of hazardous materials. This allowed finding opportunities in terms of applying of different organizational, material and other solutions that can increase the efficiency of engagement intervention teams in terms of specific situations. Proper and thorough assessment and risk control is a fundamental condition for the effective management of transport of hazardous materials, and elimination of the risk is the ultimate goal to strive for. The main drawback of the current system of risk management is the lack of relevant information which may affect the reduction of risk or its reduction to an acceptable level. Practically there is no single model or system for monitoring individual transport of dangerous goods, and is not defined either road network where the vehicles are moving, where the environmental risk, among other things, has been put out of control. All around the world, this issue has paid much more attention. On the basis of a comprehensive and detailed risk assessments there were made numerous models which are based on continual monitoring means of transport of hazardous substances from the loading of the goods to their final destination. All these measures, along with a highly developed and efficient system of reporting on accidents, are reliable elements for quality risk management. A new model for risk management is formed by integrating into a whole all the benefits of the technologies and software and their guidance aimed at improving the process of managing the transport of dangerous goods. The model provides locating, tracking and communicating from the base (control center) with unlimited number of vehicles used in the system of transport of dangerous goods...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Факултет безбедностиsr
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectхемијски акцидентsr
dc.subjectchemical accidenten
dc.subjecttransportationen
dc.subjecthazardous materialsen
dc.subjectemergency response teamen
dc.subjectrehabilitationen
dc.subjectтранспортsr
dc.subjectопасне материјеsr
dc.subjectинтервентни тимsr
dc.subjectсанацијаsr
dc.titleУнапређење модела ангажовања интервентних тимова у хемијским акцидентима изазваним транспортом опасних материјаsr
dc.titleImproving the models of engagement of emergency teams in chemical accidents caused by transport of dangerous goodsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЈаковљевић, Владимир; Ђорђевић, Милијана; Радовић, Ивица; Ристић, Славољуб Ч.; Unapređenje modela angažovanja interventnih timova u hemijskim akcidentima izazvanim transportom opasnih materija;
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19193/Disertacija3604.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19194/Slavoljub_Ristic_Referat_FB.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19193/Disertacija3604.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/19194/Slavoljub_Ristic_Referat_FB.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5762


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record