Show simple item record

Regenerative processes of removing sulfur dioxide from flue gases - selection and determination of thermo-physical properties of new solvents and their mixtures and process modeling

dc.contributor.advisorŠerbanović, Slobodan
dc.contributor.otherKijevčanin, Mirjana
dc.contributor.otherRadović, Ivona
dc.creatorŽivković, Nikola V.
dc.date.accessioned2016-07-10T17:11:43Z
dc.date.available2016-07-10T17:11:43Z
dc.date.available2020-07-03T09:22:51Z
dc.date.issued2015-12-18
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3073
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5710
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11336/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47649807
dc.description.abstractСумпор-диоксид је гас стаклене баште са индиректним дејством, који настаје сагоревањем фосилних горива (угља или нафте), која имају удео сумпора у свом саставу. У Републици Србији ови енергенти су доминантни у процесу производње електричне енергије у оквиру Јавног предузећа Електропривреда Србије (ЈП ЕПС). Већ дуго времена је познато да сумпор-диоксид има штетан утицај на људско здравље, животну околину и на климатске промене. У погледу штетног утицаја на људско здравље, сумпор-диоксид узрокује астму, смањује капацитет плућа и узрокује запаљенске процесе респираторног тракта. У погледу штетног дејства на околину, утиче на закисељавање терена и подземних вода, уништава вегетацију и штетно делује на грађевинске објекте. Појава хлађења атмосфере, услед формирања честица сулфата, један је од од мноштва непожељних ефеката на промену климе. Процеси за уклањање сумпорних оксида из димних гасова у енергетици и процесној индустрији, добијаjу на значају порастом свести о значају њиховог уклањања. Паралелно је растао и значај доношења законске регулативе која ће регулисати ову проблематику, првенствено у индустријски најразвијенијим земљама. Иако је у практичној индустријској употреби, уназад већ неколико деценија, мокри кречњачки поступак још увек најзаступљенији процес за одсумпоравање димних гасова, у последње време, све чешћу примену имају процеси са хемијском и физичком апсорпцијом и термичком регенерацијом солвента. Предности регенеративних апсорпционих поступака су ефикасност и еколошки аспекти...sr
dc.description.abstractSulfur dioxide is a greenhouse gas with an indirect effect, produced by burning fossil fuels (coal or oil), with a sulfur in its composition. In The Republic of Serbia, within the Public Enterprise Electric Power Industry of Serbia (EPS), these fuels are dominant in the production of electricity. It is known that sulfur dioxide has a harmful effect on human health, the environment and climate change. With respect to the harmful effect on the human health, sulfur dioxide causes asthma, and reduce the capacity of the lungs causes inflammation of the respiratory tract. In terms of adverse effects on the environment, it has adverse impact on terrain and ground water acidification, destroying vegetation and damaging impact on buildings. The appearance of atmosphere cooling, due to the formation of sulfate particles is just one of many adverse effects on climate change. Process for sulfur oxides removal from the flue gases in the energy and process industries, were not important in the past, until its importance was gained. Legislation that will regulate this matter, especially in industrially developed countries, simultaneously had its growing trend. The wet limestone process is still the most common process for flue gas desulphurization, although it has had its practical use in industy, for several decades ago. Process with chemical and physical absorption and thermal regeneration of the solvent, have more and more frequent application. Absorption processes with thermal regeneration have its advantages, among them are efficiency and environmental aspects.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Integrated and Interdisciplinary Research (IIR or III)/42010/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectсумпор-диоксидsr
dc.subjectsulfur dioxideen
dc.subjectflue gasen
dc.subjectgreenhouse gasesen
dc.subjectthermal poweren
dc.subjectdensityen
dc.subjectviscosityen
dc.subjectrefractive indexen
dc.subjectabsorptionen
dc.subjectmodeling.en
dc.subjectдимни гасовиsr
dc.subjectгасови стаклене баштеsr
dc.subjectтермоелектранаsr
dc.subjectгустинаsr
dc.subjectвискозностsr
dc.subjectиндекс рефракцијеsr
dc.subjectапсорпцијаsr
dc.subjectмоделовање.sr
dc.titleРегенеративни поступци уклањања сумпор-диоксида из димних гасова - избор и одређивање термофизичких својстава нових растварача и њихових смеша и моделовање процесаsr
dc.titleRegenerative processes of removing sulfur dioxide from flue gases - selection and determination of thermo-physical properties of new solvents and their mixtures and process modelingen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractШербановић, Слободан; Радовић, Ивона; Кијевчанин, Мирјана; Живковић, Никола В.; Regenerativni postupci uklanjanja sumpor-dioksida iz dimnih gasova - izbor i određivanje termofizičkih svojstava novih rastvarača i njihovih smeša i modelovanje procesa;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/18059/Disertacija3613.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/18060/Zivkovic_Nikola_V.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/18059/Disertacija3613.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/18060/Zivkovic_Nikola_V.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5710


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record