Show simple item record

Biology of fertilization and pomological traits of quince (Cydonia oblonga Mill.) cultivars

dc.contributor.advisorNikolić, Dragan
dc.contributor.otherMilatović, Dragan
dc.contributor.otherCerović, Radoslav
dc.contributor.otherMratinić, Evica
dc.contributor.otherRakonjac, Vera
dc.creatorRadović, Aleksandar R.
dc.date.accessioned2016-07-10T17:10:22Z
dc.date.available2016-07-10T17:10:22Z
dc.date.available2020-07-03T09:01:16Z
dc.date.issued2015-02-27
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5704
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3085
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11356/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47633679
dc.description.abstractКод осам сорти дуње: Лесковачка, Врањска, Морава, Пазарџијска, Хемус, Асеница, Португалска и Тријумф испитиване су репродуктивне карактеристике, као и помолошке особине у београдском воћарском подручју, у периоду од 2010. до 2013. године. Методом светлосне микроскопије испитивани су: процес микроспорогенезе, клијавост полена и раст поленових цевчица in vitro, као и сингамија, постоплодни процеси и аномалије у грађи ембрионове кесице. Анализа морфолошких особина полена урађена је помоћу скенирајуће електронске микроскопије. Методом флуоресцентне микроскопије анализирани су квантитативни показатељи раста поленових цевчица (бројност и динамика раста), као и појава инкомпатибилности и специфичног раста поленових цевчица у тучку. Заметање плодова је утврђено у пољским условима. Стандардним методама проучаване су следеће помолошке особине: фенолошке особине (фенофазе од почетка вегетације до цветања, цветање и сазревање плодова, као и завршетак вегетације), морфолошке особине стабла, једногодишњег изданка, цвета, листа, плода и семена, родност и квалитет плода (хемијски састав и сензоричка оцена). Анализом процеса мејозе у микроспорогенези утврђено је да је он био у одређеном степену ирегуларан. Најправилнији ток мејозе и највећу клијавост полена имале су сорте Асеница и Тријумф, док је најнеправилнији ток мејозе и најмању клијавост полена имала сорта Лесковачка. На основу морфолошке анализе полена утврђено је да је облик поленових зрна варирао од пролатног (Лесковачка, Врањска, Морава, Хемус, Асеница и Тријумф) до перпролатног (Пазарџијска и Португалска). Орнаментика егзине код свих сорти је била стријатна, са мање или више паралелним лонгитудиналним гребенима. Динамика раста поленових цевчица кроз стубић и плодник тучка, сингамија, постоплодни процеси и рана ембриогенеза, као и заметање плодова првенствено су зависили од генотипа сорте, начина опрашивања и метеоролошких услова у време цветања. Код свих проучаваних сорти дуње установљен је бржи раст поленових цевчица, веће присуство ембриона, као и веће заметање плодова у варијанти слободног опрашивања у односу на самоопрашивање...sr
dc.description.abstractEight cultivars of quince: Leskovacka, Vranjska, Morava, Pazardzijska, Hemus, Asenica, Portugal and Triumph were the subject of investigating their reproductive characteristics, as well as pomological traits in the Belgrade fruit region, in the period from 2010 to 2013. Using light microscopy the following traits were studied: the process of microsporogenesis, pollen germination and growing of pollen tubes in vitro, as well as syngamy, post-fertilization processes and anomalies in the structure of embryo sac. The analysis of morphological traits of pollen was performed using scanning electron microscopy. Using the method of fluorescence microscopy, quantitative indicators of pollen tubes growing (number and growth dynamics) were analyzed, as well as incompatibility and unusual behavior of pollen tubes growth in the pistil. Fruit set was determined under field conditions. Standard methods were used to investigate the following pomological traits: phenological traits (phenophases from the beginning of vegetation to blooming, blooming, fruit ripening, as well as the end of vegetation), morphological traits of tree, shoot, flower, leaf, fruit and seed, productivity and fruit quality (chemical composition and sensory evaluation). Analyzing the process of meiosis in microsporogenesis, it was determined that it was irregular in some extent. The most regular course of meiosis and the largest pollen germination was noticed in Asenica and Triumph cultivars, while the most irregular course of meiosis and the smallest pollen germination was found in Leskovacka cultivar. Based on morphological analysis of pollen it is determined that the shape of pollen grains varied from prolate (Leskovacka, Vranjska, Morava, Hemus, Asenica and Triumph) to perprolate (Pazardzijska and Portugal). Ornamentation of the exine in all of the cultivars was striate, with more or less parallel longitudinal ridges. Dynamics of growing pollen tubes through the style and the pistil of ovary, syngamy, postfertilization processes and early embryogenesis, as well as fruit set primarily depended on the cultivar genotype, type of pollination and meteorological conditions during the blossoming period. In all of the investigated cultivars of quince, there was a faster growth of pollen tubes, greater presence of embryos, as well as higher fruit set in the variant of open pollination compared to self-pollination...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Пољопривредни факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/31063/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectдуњаsr
dc.subjectquinceen
dc.subjectcultivaren
dc.subjectmicrosporogenesisen
dc.subjectpollinationen
dc.subjectfertilizationen
dc.subjectearly embryogenesisen
dc.subjectphenologyen
dc.subjectmorphological characteristicsen
dc.subjectyielden
dc.subjectfruit qualityen
dc.subjectсортаsr
dc.subjectмикроспорогенезаsr
dc.subjectопрашивањеsr
dc.subjectоплођењеsr
dc.subjectрана ембриогенезаsr
dc.subjectфенологијаsr
dc.subjectморфолошке особинеsr
dc.subjectприносsr
dc.subjectквалитет плодаsr
dc.titleБиологија оплођења и помолошке особине сорти дуње (Cydonia oblonga Mill.)sr
dc.titleBiology of fertilization and pomological traits of quince (Cydonia oblonga Mill.) cultivarsen
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractНиколић, Драган; Церовић, Радослав; Милатовић, Драган; Ракоњац, Вера; Мратинић, Евица; Радовић, Aлександар Р.; Biologija oplođenja i pomološke osobine sorti dunje (Cydonia oblonga Mill.);
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13060/Disertacija3625.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13061/Aleksandar_Radovic_referat_PF.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13061/Aleksandar_Radovic_referat_PF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/13060/Disertacija3625.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5704


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record