Show simple item record

B-spline hexahedral elements for 3D electromagnetic modeling

dc.contributor.advisorIlić, Milan
dc.contributor.otherKolundžija, Branko
dc.contributor.otherMilovanović, Bratislav
dc.contributor.otherOlćan, Dragan
dc.contributor.otherCakić, Nenad
dc.creatorDavidović, Miloš D.
dc.date.accessioned2016-07-10T17:08:16Z
dc.date.available2016-07-10T17:08:16Z
dc.date.available2020-07-03T08:33:29Z
dc.date.issued2015-05-28
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=3082
dc.identifier.urihttp://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5683
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11352/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=47588367
dc.description.abstractУ овој тези je размотрена формулација тродимензионе (3Д) методе коначних елемената (МКЕ) уз употребу Б-сплајн функција и коришћење хексаедарских елемената. При томе су Б-сплајн функције коришћене и за геометријско моделовање и за моделовање електричног поља. Будући да нова формулација омогућава независно геометријско моделовање и моделовање поља, проучене су и формулисане две варијанте методе, и то метода која користи хијерархијске полиномске функције за моделовање поља и метода која користи Б-сплајн функције за моделовање поља. Обе варијанте методе користе Б-сплајн функције за геометријско моделовање. Испитана је и веза између две варијанте методе. Како би 3Д геометријски модели могли да се користе у МКЕ потребно је параметризовање и дискретизовање геометрије. Ова тема је додатно размотрена имајући у виду специфичности моделовања геометрије помоћу Б-сплајн функција. Будући да је најзахтевнији део МКЕ алгоритма попуњавање МКЕ матрица, изведени су изрази за њихово попуњавање и приказани у детаљима. Формулисане методе су примењене на неколико погодних примера који у одређеној мери илуструју реалне инжењерске проблеме као што су нетривијална геометрија, избор функција за апроксимацију поља и слично. При томе су методе упоређене или са аналитичким решењем или са референтним нумеричким решењем. Дат је и пример реалистичне анализе МКЕ конвергенције без употребе референтних решења и модела. На крају су дате смернице за могуће побољшање уведених метода и правци даљег истраживања.sr
dc.description.abstractThis thesis presents a novel three-dimensional (3D) formulation of the finite element method (FEM) which utilizes B-spline functions and hexahedral elements. B-spline functions were used for both geometric modeling and electric field modeling. Since this novel formulation enables independent geometric and field modeling, two variations of the FEM were studied; the first utilizes hierarchical polynomial functions for field modeling and the second utilizes B-spline functions for field modeling. Both variations of the method utilize B-spline functions for geometric modeling. Possible relations between the two variations of the method were also studied in detail. In order to use 3D geometric models as input for the FEM analysis, further efforts to parametrize and discretize the geometry were needed. These topics were discussed in detail having in mind specificities of the B-spline functions when used for geometric modeling. Since FEM matrix assembly is the most demanding task in implementation of the FEM algorithm, detailed analytic expressions for entries in the FEM matrices were given. Formulated methods were illustrated using several suitable examples which resemble difficulties met in real-life engineering problems (non trivial geometry, fieldapproximation choices, etc.). The calculated results were compared either with the analytical solutions, or with the high quality numerical solutions. An example of realistic FEM convergence analysis, which does not use referent solutions and models was also given. Concluding remarks state future research directions and possible improvements of the proposed methods.en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Електротехнички факултетsr
dc.rightsopenAccessen
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectметода коначних елеменатаsr
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectБ-сплајнsr
dc.subjectгеометријско моделовањеsr
dc.subjectмоделовање електромагнетског пољаsr
dc.subjectрезонантне шупљинеsr
dc.subjectГалеркинова методаsr
dc.subjectанализаsr
dc.subjectB-splineen
dc.subjectgeometric modelingen
dc.subjectelectromagnetic field modelingen
dc.subjectresonant cavitiesen
dc.subjectGalerkin methoden
dc.subjectanalysisen
dc.titleБ-сплајн хексаедарски елементи за електромагнетско моделовањеsr
dc.titleB-spline hexahedral elements for 3D electromagnetic modelingen
dc.typedoctoralThesis
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractИлић, Милан; Колунджија, Бранко; Миловановић, Братислав; Олћан, Драган; Цакић, Ненад; Давидовић, Милош Д.; B-splajn heksaedarski elementi za elektromagnetsko modelovanje;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5060/Davidovic_Milos.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/5059/Disertacija3622.pdf


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record