Show simple item record

Formation of the urban management model in the implementation of strategic projects.

dc.contributor.advisorĐokić, Vladan
dc.contributor.otherKorica, Rajko
dc.contributor.otherDragović, Nada
dc.creatorRadosavljević, Uroš B.
dc.date.accessioned2016-06-25T19:15:37Z
dc.date.available2016-06-25T19:15:37Z
dc.date.available2020-07-02T16:25:04Z
dc.date.issued2015-01-16
dc.identifier.urihttps://nardus.mpn.gov.rs/handle/123456789/5556
dc.identifier.urihttp://eteze.bg.ac.rs/application/showtheses?thesesId=2955
dc.identifier.urihttps://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:11201/bdef:Content/download
dc.identifier.urihttp://vbs.rs/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=70036&RID=513008529
dc.description.abstractСврха и циљ докторске дисертације је формирање модела развијања нових инструмената и принципа урбаног менаџмента у реализацији стратешких пројеката у области управљања и планирања урбаним развојем у промењеним друштвено-економским условима у Србији. Основна теза у докторској дисертацији стоји на становишту да је за успешну реализацију стратешких урбаних пројеката неопходно формирање сопственог модела урбаног менаџмента у управљању урбаним развојем у Србији. Сматрамо да није могуће доследно следити универзалне моделе, већ да могу да се користе поједини принципи и инструменти појединачно и у комбинацији према могућностима и потребама прилагођеним и примереним специфичном контексту. Проблемски оквир истраживања смештен је у шири друштвени и економски контекст развоја Србије и њених интеграција са светом и Европом, у коме је једна од главних препрека адекватног урбаног развоја превазиђена методолошко- теоријска поставка планерског процеса. Стога су неопходни нови модели, методе и инструменти за трансформативне акције у урбаном управљању, планирању и менаџменту стратешких урбаних пројеката. Нови модели и инструменти урбаног управљања и менаџмента узимају у обзир логику и функционисање глобалних конкурентних тржишта са једне, и одрживе економске и друштвене утицаје, потенцијале и бенефите за локалитет на којима настају са друге стране. Предмет истраживања је испитивање могућности формирања и примене новог модела урбаног менаџмента у реализацији стратешких пројеката у области управљања и планирања урбаним развојем у Србији. Шири предмет истраживања бави се односом управљања територијом и производњом простора који ствара и позитивне и негативне ефекте. У средишту тог односа налазе се стратегије, механизми и инструменти за операционализацију интереса друштвено- економских актера, чија употреба зависи од специфичног друштвеног контекста. У истраживању је стављен фокус на квалитет решења реализованих стратешких пројеката и ефеката која та решења производе у простору и на различите актере...sr
dc.description.abstractThe purpose and objective of doctoral dissertation is the formation of urban management model and development of new instruments and principles in the implementation of strategic projects in the field of urban governance and planning of the development in changed socio-economic conditions in Serbia. The main thesis in the doctoral dissertation argues that for the successful implementation of strategic urban projects it is necessary to form own urban management model in urban governance and development processes in Serbia. We believe that it is impossible to consistently follow universal models, but instead only use certain principles and instruments separately and in combination according to the possibilities and needs adjusted and appropriate for the specific context. The problem of the research is framed in the broader social and economic context of the development of Serbia and its integration with the world and Europe, in which one of the main obstacles of adequate urban development is obsolete methodological and theoretical construct of the planning process. Therefore, new models, methods and instruments are needed for transformative action in urban governance, planning and management of strategic urban projects. New models and instruments of urban governance and management consider the logic and the functioning of the global competitive markets on one hand, and sustainable economic and social impacts, potentials and benefits for the locality where they originate on the other side. The subject of the research is in examining possibility of formation and application of new model of urban management in the implementation of strategic projects in the field of urban governance and planning of the development in Serbia. Wider subject of the research deals with the relation of the territorial governance and the production of space, which creates both positive and negative outcomes. Strategies, mechanisms and instruments for the operationalization of interest of socio-economic actors are at the heart of this relation, and their use depends on the specific social context. The focus of the research is on the quality of created solutions of implemented strategic projects and the effects generated by those solutions within the territory and towards various actors...en
dc.formatapplication/pdf
dc.languagesr
dc.publisherУниверзитет у Београду, Архитектонски факултетsr
dc.relationinfo:eu-repo/grantAgreement/MESTD/Technological Development (TD or TR)/36035/RS//
dc.rightsopenAccessen
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceУниверзитет у Београдуsr
dc.subjectурбани менаџментsr
dc.subjecturban managementen
dc.subjecturban governanceen
dc.subjecturban planningen
dc.subjectinstrumentsen
dc.subjectimplementationen
dc.subjectstrategic urban projectsen
dc.subjectурбано управљањеsr
dc.subjectурбано планирањеsr
dc.subjectинструментиsr
dc.subjectреализацијаsr
dc.subjectстратешки урбани пројектиsr
dc.titleФормирање модела урбаног менаџмента у реализацији стратешких пројекатаsr
dc.titleFormation of the urban management model in the implementation of strategic projects.en
dc.typedoctoralThesisen
dc.rights.licenseBY-NC-ND
dcterms.abstractЂокић, Владан; Драговић, Нада; Корица, Рајко; Радосављевић, Урош Б.; Formiranje modela urbanog menadžmenta u realizaciji strateških projekata;
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/915/Uros_Radosavljevic_Ocena_Referat_AF.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/914/Disertacija3504.pdf
dc.identifier.fulltexthttps://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/915/Uros_Radosavljevic_Ocena_Referat_AF.pdf
dc.identifier.fulltexthttp://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/id/914/Disertacija3504.pdf
dc.identifier.rcubhttps://hdl.handle.net/21.15107/rcub_nardus_5556


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record